Προετοιμασία εγκαταστάσεων αεροψεκασμού και παρασκευή ψεκαστικού διαλύματος για την καταπολέμηση της πευκοκάμπιας στην περιοχή ευθύνης του Δασαρχείου Θεσσαλονίκης-έτους 2021

Το Δασαρχείο Θεσσαλονίκης ανακοινώνει ότι στις 22 Οκτωβρίου 2021, ημέρα Παρασκευή και ώρα 10:30μμ θα προβεί στη διενέργεια λήψης έγγραφων προσφορών για την ανάθεση εργασιών “Προετοιμασία εγκαταστάσεων αεροψεκασμού και παρασκευή ψεκαστικού διαλύματος για την καταπολέμηση της πευκοκάμπιας στην περιοχή ευθύνης του Δασαρχείου Θεσσαλονίκης-έτους 2021” και για ύψος δαπάνης 1.219,56€ με ΦΠΑ 24%, κατόπιν του Εγκεκριμένου Πρωτογενούς Αιτήματος (ΑΔΑΜ: 21REQ009323388). Σε καμία περίπτωση το τελικό σύνολο των εργασιών δεν μπορεί να υπερβαίνει τον προϋπολογισθέν ποσό.

Εξαιτίας των έκτακτων μέτρων COVID19, oι προσφορές με ευκρινές υπογραφές και σφραγίδες μπορούν να υποβληθούν και ηλεκτρονικά μέχρι την παραπάνω ημέρα και ώρα στην ηλεκτρονική διεύθυνση das-the@damt.gov.gr. Τα ηλεκτρονικά μηνύματα (email) θα πρέπει να έχουν ως θέμα το «ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΑΕΡΟΨΕΚΑΣΜΩΝ 2021».

Η δαπάνη θα καλυφθεί από τις πιστώσεις ΣΑΕΠ508 ΠΔΕ.

Οι εργασίες θα εκτελεσθούν σύμφωνα με την επισυναπτόμενη Τεχνική Περιγραφή.

Οι αεροψεκασμοί θα λάβουν χώρα 09 – 19 Νοεμβρίου 2021.

Πληροφορίες παρέχονται από το Τμήμα Δασοτεχνικών Έργων του Δασαρχείου Θεσσαλονίκης: Δρ. Κουράκλη Περ., Τηλ.: 2313309047, e- mail: pkourakli@damt.gov.gr