Skip to content
Έλεγχος Υλικών και Ποιότητας Δημοσίων Έργων

Το Τμήμα Ελέγχου Υλικών και Ποιότητας Δημοσίων Έργων Κεντρικής Μακεδονίας (Εργαστήριο) ξεκίνησε τη λειτουργία του το 1960 ως Διεύθυνση στα πλαίσια του Υπουργείου ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. Μετά την εφαρμογή του Ν.2503/97, υπάχθηκε διοικητικά στη Διεύθυνση Δημοσίων Έργων της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας ενώ σήμερα υπάγεται στην Α.Δ.Μ.-Θ., Γενική Διεύθυνση Περιβαλλοντικής και Χωροταξικής Πολιτικής, ως Τμήμα της Διεύθυνσης Τεχνικού Ελέγχου (ΔΤΕ) και οι αρμοδιότητές του ορίζονται στο άρθρο 9, § Ε, εδάφιο δ, του Π.Δ. 142/2010 (ΦΕΚ 235Α):

«δ) Τμήμα Ελέγχου Υλικών και Ποιότητας Δημοσίων Έργων Κεντρικής Μακεδονίας με έδρα τη Θεσσαλονίκη και τοπική αρμοδιότητα στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας, το οποίο είναι αρμόδιο ιδίως για την εκτέλεση δειγματοληψιών και δοκιμών στο εργαστήριο και το εργοτάξιο για τον έλεγχο της καταλληλότητας των εδαφών, των κατασκευαστικών υλικών και υλικών θεμελίωσης των κάθε είδους κατασκευών, την παρακολούθηση και εκτέλεση ποιοτικών ελέγχων στα εκτελούμενα έργα και την αναγνώριση πηγών λήψης αδρανών υλικών. Στο Τμήμα αυτό υπάγεται Γραφείο Ελέγχου Υλικών και Ποιότητας Δημοσίων Έργων Σερρών, ως αποκεντρωμένη οργανική μονάδα του Τμήματος και με τοπική αρμοδιότητα το νομό Σερρών.»

Tο Εργαστήριο της Θεσσαλονίκης είναι Διαπιστευμένο από το 2005 κατά ΕΝ ΙSO / IEC 17025 (Αρ. Πιστοποιητικού 237-4) και δεσμεύεται στην εφαρμογή Πολιτικής Ποιότητας που επιβάλλει να λειτουργεί με γνώμονα το δημόσιο συμφέρον, την εφαρμογή της κείμενης νομοθεσίας που ισχύει σε κάθε περίπτωση και σύμφωνα με τις αξίες που το χαρακτηρίζουν από την αρχή της λειτουργίας του. Πιο συγκεκριμένα:

  • Εξυπηρετεί τις επιβλέπουσες Υπηρεσίες στο έργο της διασφάλισης της ποιότητας των δημοσίων έργων.
  • Ελέγχει την καταλληλότητα των υλικών στις κάθε είδους κατασκευές, σύμφωνα με τις προδιαγραφές που υποδεικνύονται στην κείμενη νομοθεσία.
  • Παρέχει βοήθεια στην ερμηνεία των αποτελεσμάτων των εργαστηριακών δοκιμών.
  • Εξυπηρετεί πολίτες που αναζητούν αξιόπιστο έλεγχο των υλικών που εντάσσονται σε ιδιωτικά έργα.

Αποτελείται από τρείς (3) Τομείς:

  • Εδαφών

εκτελούνται φυσικές δοκιμές σε υλικά αδρανή και εδάφη,

  • Ασφαλτικών & Οδοστρωμάτων

εκτελούνται φυσικές, μηχανικές και χημικές δοκιμές σε υλικά ασφαλτομίγματα, αδρανή από ασφαλτομίγματα και αδρανή και

  • Σκυροδέματος & Δομικών Υλικών

εκτελούνται φυσικές, και μηχανικές δοκιμές στο σκυρόδεμα και σε δομικά υλικά.

Δοκιμή Marschall σε δοκίμιο ασφαλτομίγματος (αριστερά) και συσκευή δοκιμής California Bearing Ratio (CBR), συσκευή φόρτισης (δεξιά).

Μικρή πρέσσα (Μ4) (αριστερά) και ενδιάμεσες πρέσσες (Μ2 & Μ3) (δεξιά), εργαστήριο σκυροδέματος.

Τα υλικά/προϊόντα που υποβάλλονται σε δοκιμή, οι τύποι των δοκιμών και οι μετρούμενες ιδιότητες καθώς και οι εφαρμοζόμενες μέθοδοι και οι χρησιμοποιούμενες τεχνικές, που περιλαμβάνονται στο επίσημο πεδίο εφαρμογής της Διαπίστευσης του Εργαστηρίου, δίνονται εδώ:

http://esydops.gr/portal/p/esyd/el/showOrgInfo.jsp?id=18662

Το Εργαστήριο επίσης εκτελεί και άλλες δοκιμές, μη διαπιστευμένες:
ΜΗ ΔΙΑΠΙΣΤΕΥΜΕΝΕΣ ΔΟΚΙΜΕΣ

Το Εργαστήριο, προκειμένου να εκτελέσει δοκιμές (επί τόπου του έργου ή στις εγκαταστάσεις του) καθώς και δειγματοληψίες (όπου εφαρμόζεται):

  • είτε δέχεται αιτήσεις βλ. τυποποιημένα έντυπα αιτήσεων που διαθέτει το Εργαστήριο:

ΑΙΤΗΣΗ ΕΔΑΦΗ,
ΑΙΤΗΣΗ ΑΔΡΑΝΗ
ΑΙΤΗΣΗ ΑΣΦΑΛΤΟΜΙΓΜΑΤΑ,
ΑΙΤΗΣΗ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ

  • είτε είναι αποδέκτης εγγράφων από διάφορες υπηρεσίες και φορείς, όπου περιγράφονται οι αιτούμενες δοκιμές/δειγματοληψίες.

Για την εκτέλεση των δοκιμών απαιτείται η πληρωμή παραβόλου με τις τιμές να καθορίζονται από την με αριθ. Δ14/48529 Απόφαση έγκρισης τιμολογίου εργαστηριακών και επί τόπου δοκιμών του ΚΕΔΕ (ΦΕΚ 72Β).Τις πληροφορίες για το κόστος των δοκιμών μπορείτε να τις δείτε και μέσω της εφαρμογής e-παράβολο του ιστότοπου www.gsis.gr, συμπληρώνοντας τα εξής:

Φορέας Δημοσίου

(Υπουργεία, Ανεξάρτητες Αρχές, Οργανισμοί)

Υποδομών και Μεταφορών/Εργαστηριακές δοκιμές
Κατηγορία Παραβόλουπ.χ. Δοκιμές Σκυροδέματος
Τύπος Παραβόλουπ.χ. [8116] Αντοχή σε θλίψη κυβικών δοκιμίων Τιμή/δοκίμιο (τηλ. 2313309706)

Αξίζει να αναφερθεί, ότι το Εργαστήριο επί 33 έτη (1978-2011), με τα ιδιόκτητα γεωτρύπανα του (3 αυτοκινούμενα τύπου ACKER και 1 πλωτό), πραγματοποίησε εκατοντάδες γεωτεχνικές έρευνες με γεωτρήσεις, στον γεωγραφικό χώρο ευθύνης του -Μακεδονία, Θράκη και όχι μόνο- για λογαριασμό μεγάλων έργων, όπως Μετρό Θεσσαλονίκης, Μέγαρο Μουσικής Θεσσαλονίκης, Επέκταση παραλίας Θεσσαλονίκης, Λιμάνι Πάρου, ανέγερση σχολείων, δημοτικών κτιρίων, κατασκευή οδικών αξόνων, φραγμάτων, κατολισθήσεις κλπ. για τα οποία έργα υπάρχει τεράστιο αρχείο γεωτρήσεων.

Αρχείο τηρείται και για όλες τις δοκιμές που έχουν διεξαχθεί στο Εργαστήριο. Επίσης, ανταποκρίνεται σε δράσεις Φορέων και Οργανισμών που αιτούνται τη συλλογή δεδομένων από το αρχείο του για λόγους δημοσίου συμφέροντος (π.χ. συλλογή δεδομένων από αντοχές σκυροδεμάτων υφιστάμενων κατασκευών προκειμένου να χρησιμοποιηθούν για τον προσδιορισμό των “ερήμην” τιμών του Κανονισμού Επεμβάσεων, ΚΑΝ.ΕΠΕ., στο πλαίσιο δράσης της Επιτροπής Εποπτείας του Ο.Α.Σ.Π.).

Δοκιμή εφελκυσμού χάλυβα (αριστερά) και δοκίμιο χάλυβα μετά τον εφελκυσμό (δεξιά).

Το Εργαστήριο συνεργάζεται με Πανεπιστήμια και Ιδιωτικά Εκπαιδευτήρια και δέχεται στους χώρους του φοιτητές για εκπαιδευτικές επισκέψεις, για εκπόνηση διπλωματικών εργασιών και για άμισθη πρακτική άσκηση.

Το Εργαστήριο βρίσκεται στη Θεσσαλονίκη και στεγάζεται σε δημόσιο κτίριο (τμήματα του 1ου και 2ου ορόφου) επί της οδού Στρωμνίτσης 53, ΤΚ 54248 και Τ.Κ. 54210, Τ.Θ. 17045, email: teyde-km@m-t.gov.gr (υπάρχει είσοδος επί της οδού Μακεδονίας με χώρο στάθμευσης για την εξυπηρέτηση των πελατών και την εκφόρτωση των υλικών σε συνεννόηση με το Γραφείο Παραλαβής τηλ. 2313309706).

 
Skip to content