Κατασκευή οχετών στην περιοχή εκτροφείου Κίρκης

Το Δασαρχείο Αλεξανδρούπολης προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό σύμφωνα με το άρθρο 117 του Ν. 4412/2016, για την ανάδειξη αναδόχου, για την εκτέλεση του έργου:  « Κατασκευή οχετών στην περιοχή εκτροφείου Κίρκης», συνολικού προϋπολογισμού 11.500,00 € (συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 24 %).

Ο διαγωνισμός θα γίνει στα γραφεία του Δασαρχείου Αλεξανδρούπολης την 24–08–2021, ημέρα Τρίτη και ώρα 10.00 π.μ. (λήξη επίδοσης προσφορών).
Περισσότερες πληροφορίες παρέχονται από τους κο Ιωάννη Παπαθεοδώρου και κο Βουρδόγλου Βασίλειο, τηλ.: 2313309087, 2313309091, στα γραφεία του Δασαρχείου Αλεξανδρούπολης στην οδό Ελ. Βενιζέλου 5, κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.

Περίληψη Διακήρυξης
ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ
ΕΙΔΙΚΗ-ΣΥΓΓΡΑΦΗ-ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ
Εντυπο Προσφοράς

Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (ΕΕΕΣ)Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (ΕΕΕΣ)

Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (ΕΕΕΣ) [xml – zipped]