Διακήρυξη συνοπτικού διαγωνισμού Δασαρχείου Νάουσας για την την επιλογή αναδόχου για την «Μίσθωση μηχανήματος για την συντήρηση της βατότητας Δασικού Οδικού Δικτύου Δασαρχείου Νάουσας Έτους 2021»

Tο Δασαρχείο Νάουσας δ ι α κ η ρ ύ σ σ ε ι ΣΥΝΟΠΤΙΚΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ: «ΜΙΣΘΩΣΗ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΤΗΣ ΒΑΤΟΤΗΤΑΣ ΔΑΣΙΚΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΔΑΣΑΡΧΕΙΟΥ ΝΑΟΥΣΑΣ ΕΤΟΥΣ 2021», Προϋπολογισμού 5.045,81 Ευρώ (με Φ.Π.Α.), που θα διεξαχθεί σύμφωνα με τις διατάξεις α) Ν. 4412 / 2016 όπως ισχύει σήμερα και ιδίως των άρθρων 116, 117, β) Π.Δ. 437 / 1981, γ) τους όρους του παρόντος τεύχους και καλεί τους ενδιαφερόμενους οικονομικούς φορείς να υποβάλουν προσφορά για τη  Μίσθωση μηχανήματος για συντήρηση βατότητας δασικού οδικού δικτύου Δασαρχείου Νάουσας, έτους 2021».

Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί στα γραφεία του Δασαρχείου Νάουσας, την Τρίτη 13η Ιουλίου 2021, ώρα 10:00 π.μ. (ημερομηνία και χρόνος διενέργειας του διαγωνισμού & έναρξη αποσφράγισης προσφορών), ενώπιον της αρμόδιας Επιτροπής Διαγωνισμού. Ή καταληκτική ημερομηνία παραλαβής των προσφορών είναι η ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού, δηλαδή 13 Ιουλίου 2021 και ώρα 10:00 π.μ. Σε περίπτωση που ο διαγωνισμός αποβεί άγονος ή ασύμφορος θα επαναληφθεί την Τρίτη 20 Iουλίου και ώρα 10:00, (ώρα λήξης επίδοσης προσφορών από τους  συμμετέχοντες η 10:00) στον ίδιο τόπο, με τους ίδιους όρους και χωρίς άλλη δημοσίευση.

Πληροφορίες: Δασαρχείο Νάουσας, Ταχυδρομική διεύθυνση Γ. Γεννηματά 22, Πόλη Νάουσα, Ταχυδρομικός  Kωδικός 59200, Τηλέφωνο 2332025525, Φαξ 2332052426, Ήλεκτρονικό Ταχυδρομείο das-nao@damt.gov.gr, Αρμόδιος για πληροφορίες Μαρταβαλτζής Γεώργιος

Διακήρυξη συνοπτικού διαγωνισμού

Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (ΕΕΕΣ) / Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ)