Δήμος Θεσσαλονίκης : Ανακοίνωση Εκμίσθωσης Διαμερίσματος επί της οδού ΜΕΓΑΛΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ 21 κληροδοτήματος “Γ.ΒΑΦΟΠΟΥΛΟΥ”

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗΣ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΟΣ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΔΟΥ ΜΕΓΑΛΟΥ
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ 21
Ο Δήμος Θεσσαλονίκης, ως ιδιοκτήτης και διαχειριστής του κληροδοτήματος
“Γ.ΒΑΦΟΠΟΥΛΟΥ” μετά την υπ’ αρ. 732/2020 Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου
(ΑΔΑ:6Λ8ΧΩΡ5-8ΝΚ)
ΑΝΑΚΟΙΝΩΝΕΙ
την εκμίσθωση, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 24 του Ν. 4182/2013, ενός
διαμερίσματος που βρίσκεται στη Θεσσαλονίκη, στον 3ο όροφο οικοδομής επί της
οδού Μεγάλου Αλεξάνδρου 21, εμβαδού 142,80 τ.μ. μικτών.

2020 Ανακοίνωση εκμίσθωσης διαμερίσματος Μ. Αλεξάνδρου 21 (με εργασίες)