Προστασία από τη διάβρωση δασικών οδών Γ’ κατηγορίας του Περιαστικού Δάσους Θεσσαλονίκης με κατασκευή ιρλανδικών διαβάσεων

Το Δασαρχείο Θεσσαλονίκης προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό σύμφωνα με το άρθρο 117 του Ν. 4412/2016, για την ανάδειξη αναδόχου, για την εκτέλεση των εργασιών του έργου: «Προστασία από τη διάβρωση δασικών οδών Γ’ κατηγορίας του Περιαστικού Δάσους Θεσσαλονίκης με κατασκευή ιρλανδικών διαβάσεων» (CPV: 45234140-9) με το σύστημα προσφοράς επί των τιμών του τιμολογίου της Υπηρεσίας, σύμφωνα με την σχετική τεχνική έκθεση του Δασαρχείου Θεσσαλονίκης που εγκρίθηκε με την 23380/09-05-2019 απόφαση Δ/νσης Δασών Ν. Θεσσαλονίκης (ΑΔΑ: ΩΚΣΞΟΡ1Υ-Χ9Τ), για ύψος δαπάνης μέχρι το ποσό των 17.716,65€ (συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 24%).
1. Η δαπάνη που θα προκληθεί θα καλυφθεί από τις πιστώσεις της ΣΑΕ584 του ΠΔΕ έτους 2019, η κατανομή των πιστώσεων της οποίας ορίστηκε με την υπ’ αριθμ. 41732/23-07-2019 Απόφαση του Δ/ντή Δασών Θεσσαλονίκης (ΑΔΑ: 6ΨΧΔΟΡ1Υ-ΝΘΧ), όπως συνεχίζονται το 2020 με την υπ. αριθμ. ΥΠΕΝ/ΔΠΔΠ/16171/502/13-03-2020 Απόφαση της Γενικής Διεύθυνσης Δασών και Δασικού Περιβάλλοντος του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας (ΑΔΑ: 6Φ994653Π8-Δ0Ψ) και με την υπ’ αριθμ. 14435/18-03-2020 Απόφαση του Δ/ντή Δασών Θεσσαλονίκης (ΑΔΑ: 6ΨΞΝΟΡ1Υ-ΒΘΚ).
2. Το ποσό προσφοράς θα είναι σε ευρώ χωρίς ΦΠΑ και θα αναγράφεται αριθμητικά και ολογράφως σε έντυπο που χορηγείται από την Υπηρεσία ηλεκτρονικά ή εντύπως. Σε περίπτωση που δεν προκύπτει με σαφήνεια η τιμή, η προσφορά θα απορρίπτεται ως απαράδεκτη.
3. Ο διαγωνισμός θα γίνει στα γραφεία του Δασαρχείου Θεσσαλονίκης την Τετάρτη 26 Αυγούστου 2020 και ώρα 10.00 π.μ. (λήξη επίδοσης προσφορών).
4. Aν για λόγους ανωτέρας βίας, δεν διενεργηθεί η αποσφράγιση κατά την ορισθείσα ημέρα ή αν μέχρι την μέρα αυτή δεν έχει υποβληθεί καμία προσφορά, η αποσφράγιση και καταληκτική ημερομηνίας αντίστοιχα μετατίθενται σε οποιαδήποτε άλλη ημέρα, με απόφαση της αναθέτουσας αρχής. Η απόφαση αυτή αναρτάται στο ΚΗΜΔΗΣ και στην ιστοσελίδα www.damt.gov.gr. Αν και στη νέα αυτή ημερομηνία δεν καταστεί δυνατή η αποσφράγιση των προσφορών ή δεν υποβληθούν προσφορές, μπορεί να ορισθεί και νέα ημερομηνία, εφαρμοζόμενων κατά τα λοιπά των διατάξεων των δύο προηγούμενων εδαφίων.
5. Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό δεν απαιτείται η κατάθεση εγγυητικής επιστολής.
6. Το αποτέλεσμα της δημοπρασίας θα εγκριθεί από τη Δ/νση Δασών Θεσσαλονίκης.