ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΣΤΕΛΕΧΩΣΗ ΣΥΑΔΧ ΠΕ ΗΜΑΘΙΑΣ

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την στελέχωση με ένα δασολόγο του ΣΥΑΔΧ ΠΕ Ημαθίας, για τις εργασίες κατάρτισης\ς, συμπλήρωσης και διόρθωσης των δασικών χαρτών.

Η Διεύθυνση Δασών ΠΕ Ημαθίας ανακοινώνει πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για υποβολή εγγράφων προσφορών από φυσικά ή νομικά πρόσωπα και με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή) για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης της υπηρεσίας «Στελέχωση- λειτουργία ΣΥΑΔΧ ΠΕ Ημαθίας» (CPV 77231900-7 – Υπηρεσίες Δασικού Τομεακού Σχεδιασμού),προϋπολογισμού 24.800,00 ευρώ (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%), από πιστώσεις του Ειδικού Φορέα Δασών του Πράσινου Ταμείου.

Ο υποψήφιος ανάδοχος θα πρέπει να υποβάλει την προσφορά του αυτοπροσώπως, στα γραφεία της Υπηρεσίας μας (Διεύθυνση Δασών ΠΕ Ημαθίας , Ίωνος 2 , Τ.Κ. 59100 Βέροια ), το αργότερο μέχρι την Δευτέρα 15-11-2021 και ώρα 12.00μ.μ. (λόγω του επείγοντος του θέματος).

Πληροφορίες : Δ. Σιδέρης, Τηλέφωνο : 2313309781, FAX : 2331076247, e-mail Υπηρ. : ddas-hma@damt.gov.gr