Περίληψη Διακήρυξης Συνοπτικού Διαγωνισμού για την εκτέλεση των εργασιών «Αντιπυρικής προστασίας και οδοποιίας με τη Βελτίωση Δασικού Οδικού Δικτύου Δασαρχείου Κ.Νευροκοπίου έτους 2021»με τη Μίσθωση ενός (1) Διαμορφωτήρα – Ισοπεδωτήρα γαιών (GRADER).

Το Δασαρχείο Κ.Νευροκοπίου προκηρύσσει Συνοπτικό διαγωνισμό σύμφωνα με το άρθρο 117 του Ν. 4412/2016 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει για την ανάδειξη αναδόχου, για την εκτέλεση των εργασιών: «Αντιπυρικής προστασίας και οδοποιίας με τη Βελτίωση Δασικού Οδικού Δικτύου Δασαρχείου Κ.Νευροκοπίου έτους 2021» με τη Μίσθωση ενός (1) Διαμορφωτήρα – Ισοπεδωτήρα γαιών (GRADER) με την εκτέλεση χωματουργικών εργασιών με τη χρήση του παραπάνω μηχανήματος με Κριτήριο ανάθεσης της Σύμβασης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά: βάσει τιμής

Αρχική τιμή ανά μηχάνημα:

1. 47,00 € / ανά ώρα εργασίας (Διαμορφωτήρα – Ισοπεδωτήρα γαιών (GRADER)

Ο διαγωνισμός θα γίνει στα γραφεία του Δασαρχείου Κ.Νευροκοπίου την 18-5-2021, ημέρα Τρίτη και ώρα 10.00 π.μ. (λήξη επίδοσης προσφορών).

Πληροφορίες στα τηλέφωνο 2523021042, 2523022239 FAX επικοινωνίας 2523021041, αρμόδιος υπάλληλος για επικοινωνία Μαναρίδης Μιχαήλ Δασολόγος – Λαζαρίδου Σεληνία Δασοπόνος.