Σημαντική Ενημέρωση Εργοδοτών που έχουν προσλάβει Εποχιακούς Εργάτες Γης με την διαδικασία της ΠΝΠ (ΦΕΚ Α΄ 90/01-05-2020).

Ενημέρωση Εργοδοτών που έχουν προσλάβει Εργάτες Γης με την διαδικασία της ΠΝΠ (ΦΕΚ Α΄ 90/01-05-2020) όσον αφορά τους αριθμούς φορολογικού μητρώου (ΑΦΜ) για εποχιακούς εργάτες γης, υπηκόους τρίτης χώρας που απασχολήθηκαν κατά το χρονικό διάσημα από Μάιο μέχρι Δεκέμβριο του 2020.

ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΑΦΜ ΕΠΟΧΙΑΚΩΝ