Skip to content

Μίσθωση ενός προωθητήρα D7 με ripper ιπποδύναμης 180 ΗΡ και άνω για αποκατάσταση βατότητας τμημάτων του δασικού οδικού δικτύου και αντιπυρικών ζωνών, του Δημοσίου Δάσους Χορτιάτη

Το Δασαρχείο Θεσσαλονίκης ανακοινώνει την απευθείας ανάθεση για τη «Μίσθωση ενός προωθητήρα D7 με ripper ιπποδύναμης 180 ΗΡ και άνω για αποκατάσταση βατότητας τμημάτων του δασικού οδικού δικτύου και αντιπυρικών ζωνών, του Δημοσίου Δάσους Χορτιάτη» (CPV: 43210000-8) με το σύστημα προσφοράς για το σύνολο του μηχανήματος έργου επί των τιμών του τιμολογίου της Υπηρεσίας, σύμφωνα με την από 7/10/2020 εγκεκριμένη τεχνική έκθεση του Δασαρχείου Θεσσαλονίκης, για ύψος δαπάνης μέχρι το ποσό των 7.985,60€ (συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 24%). Ειδικότερα:

  1. Η δαπάνη που θα προκληθεί θα καλυφθεί από τις πιστώσεις του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων, έτους 2020 «Έργο 2014ΕΠ50800003, Επείγουσες εργασίες συντήρησης δασικού οδικού δικτύου και έργων Προστασίας Δασών», σύμφωνα με το αριθ. πρωτ. 29510/23-06-2020 έγγραφο της Γενικής Δ/νσης Δασών και Αγροτικών Υποθέσεων και την αρ. πρωτ. 56639/03-06-2020 Απόφαση Υπουργείων Ανάπτυξης και Επενδύσεων- Οικονομικών (ΑΔΑ: 99ΟΞ46ΜΤΛΡ-ΥΥΨ).
  2. Η έγκριση του πρωτογενούς αιτήματος έχει ΑΔΑΜ 20REQ007440365
  3. Το υπ’ αριθ.  49529/6-10-2020 έγγραφο του Δασαρχείου Θεσ/νικης για τη διενέργεια για την απευθείας ανάθεση της μίσθωσης.
  4. Το ποσό προσφοράς (ωριαία αντιμισθία) θα είναι σε ευρώ  χωρίς ΦΠΑ και θα αναγράφεται αριθμητικά και ολογράφως σε έντυπο που χορηγείται από την Υπηρεσία ηλεκτρονικά ή εντύπως. Σε περίπτωση που δεν προκύπτει με σαφήνεια η τιμή, η προσφορά θα απορρίπτεται ως απαράδεκτη.
  5. Οι προσφορές θα αποσταλούν  στο Δασαρχείο Θεσσαλονίκης μέχρι την 12η μηνός Οκτωβρίου έτους 2020, ημέρα Δευτέρα και ώρα 10.00 π.μ. (λήξη επίδοσης προσφορών).
  6. Δεκτοί γίνονται οι οικονομικοί φορείς που είναι ιδιοκτήτες καθώς και χρήστες μηχανήματος: Προωθητήρα D7 με ripper ιπποδύναμης 180 ΗΡ και άνω. Για την απόδειξη της τεχνικής τους ικανότητας των υποψηφίων θα πρέπει να προσκομίσουν:

·  Φωτοαντίγραφο  της  άδειας  των  µηχανηµάτων  (µε  επίδειξη  της  πρωτότυπης  εφόσον επιλεγεί ως μειοδότης ο υποψήφιος).

·  Φωτοαντίγραφο ασφαλιστηρίου συµβολαίου το οποίο πρέπει να είναι σε ισχύ την ηµέρα της καταλυτικής ημερομηνίας κατάθεσης των προσφορών.

·  Σε  περίπτωση  που  Τεχνικά  Στοιχεία  δεν  αποτυπώνονται  στην  άδεια  του  µηχανήµατος  θα πρέπει  να  υποβληθεί  µαζί  µε  την  άδεια  µηχανήµατος  έργου  τεχνική  έκθεση  –  περιγραφή  από Μηχανολόγο ή Ηλεκτρολόγο Μηχανικό στην οποία να αναγράφονται τα τεχνικά χαρακτηριστικά που δεν αναφέρονται στην άδεια.

·  Υπεύθυνη  δήλωση  του  Ν.  1599/86  από  Συνεργείο  –  Μηχανουργείο  σχετικά  µε  τον  χρόνο γενικής επισκευής – συντήρησης του κινητήρα του µηχανήµατος.

·  Ο προωθητήρας θα πρέπει να διαθέτει μηχανισμό καταγραφής ωρών εργασίας

 1. Απαραίτητη προϋπόθεση για τους υποψήφιους οικονομικούς φορείς είναι η έμπρακτη απόδειξη σχέσης μεταξύ του προσφέροντος και του μηχανήματος το οποίο θα πρέπει να πληροί τα κριτήρια εγκυρότητας σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία και να είναι σε ισχύ, την ημέρα της προσφοράς, και για χρονικό διάστημα ισχύος τουλάχιστον έξι (6) μηνών και σε κάθε περίπτωση για όλο το χρονικό διάστημα εκτέλεσης των εργασιών.
 2. Οι χειριστές του μηχανήματος θα πρέπει να διαθέτουν τα απαραίτητα τυπικά προσόντα (άδεια χειριστού κλπ), και να είναι ασφαλισμένοι στους οικείους ασφαλιστικούς φορείς. Επιπλέον, με σαφήνεια και βάσει αποδεικτικών στοιχείων, να προκύπτει η εργασιακή σχέση των χειριστών με τον υποψήφιο ανάδοχο.
 3. Για τη συμμετοχή στη διαδικασία δεν απαιτείται η κατάθεση εγγυητικής επιστολής.
 4. Περισσότερες πληροφορίες παρέχονται από τους Δρ. Π. Κουράκλη (email: pkourakli@damt.gov.gr, τηλ.: 2313309047,) και κα Μαρία Πεταλίδου (email: mpetalidou@damt.gov.gr, τηλ.: 2313309936) στα γραφεία του Δασαρχείου Θεσσαλονίκης (Email: das-the@damt.gov.gr)

 

Skip to content