Δράσεις προσδιορισμού και καταγραφής του διαθέσιμου ξυλώδους λήμματος μελέτες αντιπυρικής προστασίας και μελέτες ανάπτυξης και προστασίας των δασών και των δασικών εκτάσεων της περιοχής ευθύνης του Δασαρχείου Διδυμοτείχου περιόδου 2020-2021

Το Δασαρχείο Διδυμοτείχου προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό σύμφωνα με το άρθρο 117 του ν. 4412/2016, για την ανάδειξη αναδόχου, για την εκτέλεση των εργασιών, με το σύστημα προσφοράς ποσοστού έκπτωσης επί του τιμολογίου της Υπηρεσίας, σύμφωνα με την ταυτάριθμη Διακήρυξη που εγκρίθηκε με την 10832 / 23 – 07 -2020 απόφαση Δ/νσης Δασών Ν. Έβρου, για ύψος δαπάνης μέχρι το ποσό των 15.000,00€ (συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 24 %).
Σκοπός των εργασιών είναι η υποβοήθηση του Τμήματος Εκτελέσεως Δασοτεχνικών Έργων του Δασαρχείου Διδυμοτείχου από Δύο (2) Δασολόγους ή Δασοπόνους τους οποίους θα παραχωρήσει ο ανάδοχος με σκοπό να συνεισφέρουν στην εκπόνηση δασοτεχνικών μελετών που αφορούν στα δασικά οικοσυστήματα της περιοχής ευθύνης του Δασαρχείου Διδυμοτείχου.