Δελτίο τύπου του Δασαρχείου Κιλκίς

Πληροφόρηση των πολιτών για τις εκτεταμένες ξηράνσεις δένδρων Πεύκης (Τραχεία, Θαλάσσια, Μαύρη κ.λ.π.)  στην περιοχή μας με τεχνητές αναδασώσεις

Δελτίο Τύπου