Skip to content

Παγκόσμια Ημέρα Περιβάλλοντος 2022

 

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Παγκόσμια Ημέρα Περιβάλλοντος 2022

Η Παγκόσμια Ημέρα Περιβάλλοντος γιορτάζεται κάθε χρόνο στις 5 Ιουνίου και αποτελεί την κύρια εκδήλωση του ΟΗΕ από το 1972 για την ενημέρωση του κοινού σχετικά με περιβαλλοντικά προβλήματα που αντιμετωπίζει η ανθρωπότητα. Στόχος της καθιέρωσης της παγκόσμιας ημέρας περιβάλλοντος είναι η ευαισθητοποίηση όλων των ανθρώπων για περιβαλλοντικά ζητήματα. Πολλά είναι τα προβλήματα στον πλανήτη μας που σχετίζονται με το περιβάλλον και χρήζουν άμεσης επίλυσης και τα οποία συνοψίζονται στα ακόλουθα:

  • Η υπερθέρμανση του πλανήτη συνδυαζόμενη με την αδυναμία προσαρμογής του ανθρώπου και της φύσης στα νέα κλιματολογικά δεδομένα
  • Η απώλεια ενδιαιτημάτων καθώς και η υποβάθμιση του φυσικού περιβάλλοντος που έχει σαν αποτέλεσμα περίπου ένα εκατομμύριο είδη να απειλούνται με εξαφάνιση
  • Η ρύπανση του αέρα, του νερού και της ξηράς από τον άνθρωπο, με αποτέλεσμα την υποβάθμιση της ποιότητας ζωής του, καθώς και του φυσικού περιβάλλοντος.

Φέτος η κυβέρνηση της Σουηδίας ανέλαβε να διοργανώσει την Παγκόσμια Ημέρα Περιβάλλοντος 2022 σε συνεργασία με το Περιβαλλοντικό Πρόγραμμα του ΟΗΕ (UNEP) με σύνθημα «Μόνο μία Γη», το σύνθημα της αρχικής Διάσκεψης της Στοκχόλμης (1972). Πέρασαν 50 χρόνια από τότε και ο πλανήτης εξακολουθεί να χάνει πόρους που είναι δύσκολο έως απίθανο να αναπληρωθούν. Ωστόσο, η ευαισθητοποίηση του κοινού και της επιστημονικής κοινότητας σε περιβαλλοντικά θέματα αποτελεί ένα σημαντικό βήμα για την διαφύλαξη των υπαρχόντων πόρων και την μελλοντική πορεία του πλανήτη.

Η επίλυση των προβλημάτων που σχετίζονται με την υποβάθμιση του περιβάλλοντος από ανθρωπογενείς δραστηριότητες είναι δυνατή, εάν συνειδητοποιήσουμε όλοι ότι η πορεία της κοινωνίας και της οικονομίας θα πρέπει να συνδέεται άρρηκτα με τη διατήρηση του φυσικού περιβάλλοντος και όπου αυτό είναι εφικτό στην επούλωση πληγών του παρελθόντος. Χρήσιμα εργαλεία για την επίτευξη αυτών των στόχων είναι οι διαρκείς εξελίξεις στην τεχνολογία, ως απόρροια της επιστημονικής προόδου, που καθιστούν οικονομικά εφικτές καινοτόμες διαδικασίες και μεθόδους.

Η πρώτη Ευρωπαϊκή Οδηγία για την Εκτίμηση των Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων  δημοσίων και ιδιωτικών έργων στο περιβάλλον ήταν η Οδηγία 85/337ΕΟΚ/1985. Αυτή απέβλεπε στην προστασία του περιβάλλοντος και της ποιότητας της ζωής, εξασφαλίζοντας ταυτόχρονα τη σύγκλιση των εθνικών νομοθεσιών όσον αφορά στη διαδικασία Εκτίμησης των Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων που αναμένονται από την υλοποίηση δημόσιων και ιδιωτικών έργων. Η εναρμόνιση της Εθνικής μας Νομοθεσίας με την Ευρωπαϊκή Οδηγία επήλθε ένα χρόνο αργότερα με το Νόμο 1650/1986, ο οποίος με τις μετέπειτα τροποποιήσεις του αποτελεί το βασικότερο εργαλείο της πολιτείας για τον περιορισμό της ρύπανσης από έργα/δραστηριότητες στην επικράτεια.

Σε εφαρμογή των κείμενων διατάξεων, οι αρμόδιες Υπηρεσίες, πριν την κατασκευή και λειτουργία έργων/δραστηριοτήτων εξετάζουν τις επιπτώσεις αυτών στο φυσικό περιβάλλον και εκδίδουν διοικητικές πράξεις με στόχο τον περιορισμό ή την εξάλειψη των δυσμενών προς το περιβάλλον επιπτώσεων από το προτεινόμενο προς υλοποίηση έργο/δραστηριότητα. Κατά τη διαδικασία περιβαλλοντικής αδειοδότησης  ενημερώνεται το κοινό και αξιολογούνται προτάσεις/απόψεις των αρμόδιων υπηρεσιών, φορέων και του κοινού.

Η Αποκεντρωμένη Διοίκηση Μακεδονίας – Θράκης έχει ενεργό και σημαντικό ρόλο στην προστασία του περιβάλλοντος από ρυπογόνες δραστηριότητες. Κατά την εξέταση αιτημάτων περιβαλλοντικής αξιολόγησης λαμβάνονται υπόψη σειρά κρίσιμων παραμέτρων όπως η χρήση των φυσικών πόρων, η παραγωγή/επεξεργασία/διάθεση αποβλήτων, η περιβαλλοντική ευαισθησία της περιοχής εγκατάστασης, καθώς και οι θεσμοθετημένες κατευθύνσεις που δίνονται σε εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο με στόχο τη βιώσιμη ανάπτυξη της περιοχής ευθύνης της. Πρόσφατο παράδειγμα αποτελεί η αναγκαιότητα ελαχιστοποίησης της χρήσης των συμβατικών καυσίμων και η αντικατάστασή τους από Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειες. Σε εφαρμογή των οριζόμενων στο Ειδικό Χωροταξικό Σχεδιασμό για τις ΑΠΕ από την Α.Δ.Μ.Θ., έχει εγκριθεί μεγάλος αριθμός μονάδων ΑΠΕ (φωτοβολταϊκά πάρκα, αιολικοί σταθμοί, υδροηλεκτρικά έργα, μονάδες παραγωγής ενέργειας από βιοαέριο) συμβάλλοντας έτσι, αφενός στη μείωση της παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από εισαγόμενα ορυκτά καύσιμα (μείωση παραγωγής αερίων εκπομπών και βελτίωση του εμπορικού ισοζυγίου της χώρας) και αφετέρου στην εκμετάλλευση γεωργοκτηνοτροφικών αποβλήτων προς παραγωγή ρεύματος και εδαφοβελτιωτικών (εξάλειψη της ανεξέλεγκτης διάθεσης των αποβλήτων και ενίσχυση της γεωργοκτηνοτροφικών μονάδων).

– Η φωτογραφία είναι από το βιβλίο με τίτλο «Εκτίμηση Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων» του Σταύρου Καραθανάση και του Αθανασίου Κούγκολου, από τις Επιστημονικές Εκδόσεις ΤΖΙΟΛΑ, με την άδεια των συγγραφέων – 

Skip to content