Διαγωνισμοί

Παρακαλώ να διαβάσετε προσεκτικά τους όρους και προυποθέσεις.

Πρόσκληση υποβολής προσφοράς για την «ΜΕΛΕΤΗ ΥΓΡΟΜΟΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ ΣΤΕΓΑΣΤΡΩΝ Σ.Ε.Ε. ΟΡΜΕΝΙΟΥ»

Η Διεύθυνση Τεχνικού Ελέγχου (ΔΤΕ) της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας – Θράκης (ΑΔΜ-Θ) προσκαλεί κάθε ενδιαφερόμενο να υποβάλλει προσφορά για την απευθείας ανάθεση, σύμφωνα με τις διατάξεις… Read More »Πρόσκληση υποβολής προσφοράς για την «ΜΕΛΕΤΗ ΥΓΡΟΜΟΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ ΣΤΕΓΑΣΤΡΩΝ Σ.Ε.Ε. ΟΡΜΕΝΙΟΥ»

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την κατάθεση προσφορών για τις υπηρεσίες «Στελέχωση- λειτουργία ΣΥΑΔΧ ΠΕ Σερρών» (CPV 77231900-7).

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για υποβολή εγγράφων προσφορών από φυσικά ή νομικά πρόσωπα και με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή) για την ανάδειξη… Read More »Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την κατάθεση προσφορών για τις υπηρεσίες «Στελέχωση- λειτουργία ΣΥΑΔΧ ΠΕ Σερρών» (CPV 77231900-7).