Γενική Διεύθυνση Δασών Και Αγροτικών Υποθέσεων

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την κατάθεση προσφορών για τις υπηρεσίες «Στελέχωση- λειτουργία ΣΥΑΔΧ ΠΕ Σερρών» (CPV 77231900-7).

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για υποβολή εγγράφων προσφορών από φυσικά ή νομικά πρόσωπα και με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή) για την ανάδειξη… Read More »Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την κατάθεση προσφορών για τις υπηρεσίες «Στελέχωση- λειτουργία ΣΥΑΔΧ ΠΕ Σερρών» (CPV 77231900-7).

«Μίσθωση μηχανήματος για την συντήρηση του δασικού οδικού δικτύου και έργων αντιπυρικής προστασίας Δασαρχείου Σταυρού έτους 2021»

Ο Αναπληρωτής Προϊστάμενος του Δασαρχείου Σταυρού Προσκαλεί κάθε ενδιαφερόμενο σύμφωνα με το άρθρο 118 του Ν.4412/2016, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, για την υποβολή προσφοράς για την ανάδειξη αναδόχου για… Read More »«Μίσθωση μηχανήματος για την συντήρηση του δασικού οδικού δικτύου και έργων αντιπυρικής προστασίας Δασαρχείου Σταυρού έτους 2021»

Συνοπτικός διαγωνισμός “Υποστηρικτικές εργασίες συμπλήρωσης και διόρθωσης δασικών χαρτών” Δ/νσης Δασών Ν. Έβρου

Η υποβοήθηση του Τμήματος Δασικών Χαρτογραφήσεων της Δ/νσης Δασών Ν. Έβρου από συνεργείο δύο (2) Δασολόγων ή Δασοπόνων το οποίο θα συγκροτήσει ο ανάδοχος. Οι συνεργάτες… Read More »Συνοπτικός διαγωνισμός “Υποστηρικτικές εργασίες συμπλήρωσης και διόρθωσης δασικών χαρτών” Δ/νσης Δασών Ν. Έβρου

«Βελτίωση βατότητας δασικού οδικού δικτύου της Ν. Θάσου, έτους 2021» με τη Μίσθωση ενός (1) Εκσκαφέα – φορτωτή (JCB) και ενός (1) Τροχοφόρου φορτωτή

Το Δασαρχείο Θάσου προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό σύμφωνα με το άρθρο, 117 του Ν. 4412/2016 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, για την ανάδειξη αναδόχου, για την εκτέλεση της υπηρεσίας: «Βελτίωση… Read More »«Βελτίωση βατότητας δασικού οδικού δικτύου της Ν. Θάσου, έτους 2021» με τη Μίσθωση ενός (1) Εκσκαφέα – φορτωτή (JCB) και ενός (1) Τροχοφόρου φορτωτή