Skip to content

Θαλάσσιες Υδατοκαλλιέργειες

Η υδατοκαλλιέργεια έχει μακρά ιστορία στον ευρωπαϊκό χώρο, ιδίως δε οι πλέον παραδοσιακές μορφές της (εκτατική υδατοκαλλιέργεια και καλλιέργεια εσωτερικών υδάτων). Τις τελευταίες δεκαετίες ωστόσο έχει διαμορφωθεί, τόσο στον ευρωπαϊκό βορρά, όσο και στον νότο (Μεσόγειος), σαφέστατη στροφή προς την θαλάσσια υδατοκαλλιέργεια η οποία αναπτύχθηκε και συνεχίζει να αναπτύσσεται ραγδαία.

Ειδικότερα στη Μεσόγειο με τη χαμηλή φυσική παραγωγικότητα, η υπεραλίευση και η σχετική εξάντληση σημαντικών αλιευτικών πεδίων, σε συνδυασμό με την αύξηση της αγοραστικής δύναμης των Ευρωπαίων καταναλωτών αλλά και την αυξανόμενη τάση για υγιεινή διατροφή, οδήγησαν στην μεγάλη ανάπτυξη των θαλάσσιων υδατοκαλλιεργειών.

Ηγετικό ρόλο στην ταχεία αυτή ανάπτυξη της Μεσογειακής θαλάσσιας υδατοκαλλιέργειας τις δύο τελευταίες δεκαετίες έπαιξε η Ελλάδα. Η μεγάλη ζήτηση Μεσογειακών ειδών υψηλής διατροφικής αξίας (λαβράκι, τσιπούρα, φαγκρί, μυτάκι, ερυθρός τόνος, μύδια, στρείδια, κλπ.), το υψηλό επίπεδο τεχνογνωσίας, οι άριστες κλιματολογικές και γεωμορφολογικές συνθήκες για εκτροφή και οι πολύ καλές προοπτικές των Ευρωπαϊκών και παγκόσμιων αγορών κατέστησαν την Ελλάδα οδηγό των εξελίξεων και της ραγδαίας ανάπτυξης της Μεσογειακής υδατοκαλλιέργειας.

Έτσι, η χώρα μας είναι σήμερα ο μεγαλύτερος παραγωγός και εξαγωγέας Μεσογειακών ειδών ψαριών στον κόσμο. Στα νερά μας καλλιεργούνται σε ευρεία κλίμακα το λαβράκι και η τσιπούρα, ενώ σε μικρότερη παράγονται επίσης το μυτάκι, το φαγκρί, ο σαργός, η συναγρίδα, το λυθρίνι και ο ερυθρός τόνος.

Η καλλιέργεια των οστρακοειδών περιορίζεται στα μύδια και τα στρείδια, ενώ έντονο είναι το ενδιαφέρον και οι προσπάθειες των Ελλήνων παραγωγών και για άλλα είδη (χτένια, κυδώνια κλπ.).

Κύριο χαρακτηριστικό του κλάδου αποτελεί ο έντονος εξαγωγικός του προσανατολισμός, καθώς σχεδόν το 80% της συνολικής παραγωγής προωθείται σε αγορές του εξωτερικού συμβάλλοντας σημαντικά στο ισοζύγιο ιχθυηρών και στο ακαθάριστο εθνικό προϊόν. Είναι επίσης χαρακτηριστικό ότι τα προϊόντα της Ελληνικής θαλάσσιας υδατοκαλλιέργειας ως σύνολο, αποτελούν τα τελευταία χρόνια το δεύτερο σε αξία εξαγώγιμο αγροτικό προϊόν της χώρας μας, μετά από το ελαιόλαδο. (Πηγή: http://www.alieia.minagric.gr)

Οι Δ/νσεις Αγροτικών Υποθέσεων των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων, ως υπηρεσίες μιας στάσης, έχουν αρμοδιότητα:
  • αδειοδότησης και έλεγχου λειτουργίας υδατοκαλλιεργειών.
  • εισήγησης για έκδοση αποφάσεων προέγκρισης μίσθωσης θαλάσσιων εκτάσεων για υδατοκαλλιέργειες (ιχθυοκαλλιέργειες και οστρακοκαλλιέργειες) και
  • έκδοσης αποφάσεων μίσθωσης θαλασσίων εκτάσεων και χορήγησης άδειας λειτουργίας σε υδατοκαλλιέργειες.

Στις Διεύθυνσεις Αγροτικών Υποθέσεων (Υπηρεσία μιας στάσης) υποβάλλονται τα αιτήματα των ενδιαφερόμενων φορέων για ίδρυση, μετεγκατάσταση ή επέκταση υδατοκαλλιεργειών. Οι Διεύθυνσεις μας είναι υπεύθυνες για την συνεργασία με τις συναρμόδιες υπηρεσίες, στα πλαίσια του Ν. 4282/2014.

Απαιτούμενα αρχικά δικαιολογητικά :

  • αίτηση,
  • Τεχνική Έκθεση (υπογεγραμμένη και από Ιχθυολόγο μέλος του ΓΕΩΤΕΕ),
  • Τοπογραφικό Διάγραμμα κλίμακας 1:5.000 με αποτυπωμένη τη θαλάσσια έκταση (συντεταγμένες ΕΓΣΑ 87) και τις χρήσεις γης της παράκτιας ζώνης καθώς και τυχόν υφιστάμενες υδατοκαλλιέργειες σε ακτίνα 1000 μ.)

Για περισσότερες πληροφορίες παρακαλούμε επικοινωνήστε μαζί μας.

Δ/νση Αγροτικών Υποθέσεων Κεντρικής Μακεδονίας

Ταχ. Διεύθυνση: Ναυαρίνου 28 – Δημ. Καραολή, ΤΚ 55131, Καλαμαριά Θεσ/νίκης

Τηλ. Επικοινωνίας: 2313309519, 2313309580

Email: day-km@m-t.gov.gr

Δ/νση Αγροτικών Υποθέσεων Αν. Μακεδονίας-Θράκης

Ταχ. Διεύθυνση: Σισμάνογλου 78 ,
ΤΚ 69133 Κομοτηνή

Τηλ. Επικοινωνίας: 2313 309820

Email: day-amt@m-t.gov.gr

Skip to content