Skip to content

Ποιότητα Υδάτων Κολύμβησης

Η ποιότητα των νερών κολύμβησης στις ακτές της Ελλάδας παρακολουθείται συστηματικά από το 1988, στο πλαίσιο του «Προγράμματος παρακολούθησης ποιότητας νερών κολύμβησης στις ακτές της Ελλάδας», αρχικά σύμφωνα με την Οδηγία 76/160/ΕΟΚ «περί της ποιότητας υδάτων κολύμβησης» και στη συνέχεια σύμφωνα με τις απαιτήσεις της Οδηγίας 2006/7/ΕΚ “σχετικά με τη διαχείριση της ποιότητας των υδάτων κολύμβησης”, η οποία υιοθέτησε νέους μικροβιολογικούς δείκτες και με την οποία εναρμονίστηκε η Ελληνική νομοθεσία με την ΚΥΑ 8600/416/Ε103/2009 (ΦΕΚ 356/Β/26-2-2009).

Παράρτημα της Οδηγίας 2006/07 για τα εσωτερικά Ύδατα:

Παράμετρος

Εξαιρετική ποιότητα

Καλή ποιότητα

Επαρκής Ποιότητα

Μέθοδοι ανάλυσης αναφοράς

Εντερόκοκκοι - Intestinal enterococci (cfu/100 ml)

200 (*)

400 (*)

330(**)

ISO 7899−1 ή ISO 7899−2

Κολοβακτηρίδια - Escherichia coli (cfu/100 ml)

500 (*)

1.000 (*)

900(**)

ISO 9308−3 ή ISO 9308−1

Για τα παράκτια ύδατα και τα μεταβατικά Ύδατα:

Παράμετρος

Εξαιρετική Ποιότητα

Καλή Ποιότητα

Επαρκής Ποιότητα

Μέθοδοι Ανάλυσης Αναφοράς

Εντερόκοκκοι - Intestinal enterococci (cfu/100 ml)

100(*)

200(*)

185(**)

ISO 7899−1 ή ISO 7899−2

Κολοβακτηρίδια - Escherichia coli (cfu/100 ml)

250(*)

500(*)

500(**)

ISO 9308−3 ή ISO 9308−1

Στόχος του Προγράμματος είναι η προστασία, η διατήρηση και η βελτίωση της ποιότητας των υδάτων κολύμβησης και η προστασία της δημόσιας υγείας των λουομένων, η έγκαιρη λήψη κατάλληλων διαχειριστικών μέτρων σε περιπτώσεις απροσδόκητων καταστάσεων που επηρεάζουν ή αναμένεται ευλόγως ότι θα επηρεάσουν αρνητικά την ποιότητα των υδάτων κολύμβησης, η ενημέρωση του κοινού και γενικότερα η συμμόρφωση με την Οδηγία 2006/7/ΕΚ.

Το “Πρόγραμμα” επαναλαμβάνεται κάθε έτος κατά τη διάρκεια της κολυμβητικής περιόδου, από το Μάιο έως τον Οκτώβρη και τα αποτελέσματά του καθώς και η ετήσια έκθεση παρακολούθησης κοινοποιούνται στην Ευρωπαϊκή Ένωση.

Παρακολουθούνται κυρίως οι ακτές που συγκεντρώνουν σημαντικό αριθμό λουομένων, οι ακτές που παρουσιάζουν ιδιαίτερο ενδιαφέρον από κάθε άποψη (αναπτυξιακό, αισθητικό, τουριστικό περιβαλλοντικό κ.λ.π.) και αυτές που δέχονται έντονες περιβαλλοντικές πιέσεις. Στις συστηματικά παρακολουθούμενες ακτές γίνονται δειγματοληψίες και εργαστηριακές αναλύσεις των υδάτων καθώς και μακροσκοπικός έλεγχος του νερού και της ακτής γενικότερα.

Η επιλογή των παρακολουθούμενων περιοχών και σημείων δειγματοληψίας έχει γίνει από την Ειδική Γραμματεία Υδάτων (Ε.Γ.Υ.) του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας (Υ.Π.Ε.Ν.), σε συνεργασία με τις Κεντρικές και Περιφερειακές συναρμόδιες Υπηρεσίες της χώρας. Τα αναλυτικά αποτελέσματα του προγράμματος παρακολούθησης μέχρι το 2015 και οι ετήσιες εκθέσεις της Ε.Γ.Υ. είναι διαθέσιμα στην ιστοσελίδα: Μητρώο ταυτοτήτων υδάτων κολύμβησης της Ελλάδας.

Οι Διευθύνσεις Υδάτων Κεντρικής Μακεδονίας και Αν. Μακεδονίας-Θράκης υλοποιούν το Πρόγραμμα Παρακολούθησης των υδάτων κολύμβησης με χρηματοδότηση από το ΕΣΠΑ 2014-2020.

Για το έτος 2022 παρακολουθούνται 117 ακτές κολύμβησης στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας και 56 ακτές κολύμβησης στην Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας – Θράκης.

Τα αποτελέσματα των αναλύσεων για κάθε μήνα παρατίθενται παρακάτω:

Μητρώο ταυτοτήτων υδάτων κολύμβησης της Ελλάδας

Το κοινό έχει τη δυνατότητα να ενημερώνεται για τα αποτελέσματα των δειγματοληψιών του προγράμματος παρακολούθησης των υδάτων κολύμβησης της περιοχής αρμοδιότητας μας, για το έτος 2020, από την ιστοσελίδα http://www.bathingwaterprofiles.gr/monitor_search ακολουθώντας τα παρακάτω βήματα:

  1. Επιλέξτε την Περιφέρεια και το Νομό / Δήμο για τον οποίο ενδιαφέρεστε.
  2. Στην λίστα των ακτών που εμφανίζονται, μπορείτε να κάνετε κλικ στο “Κωδικό σημείου”και θα σας εμφανίσει το σύνολο των δειγματοληψιών που έχουν καταχωρηθεί στη βάση. 
  3. Επιλέγοντας την ημερομηνία δειγματοληψίαςεμφανίζεται το δελτίο δειγματοληψίας

Περαιτέρω, από τον σύνδεσμο http://bathingwaterprofiles.gr/custom_search μπορείτε να πληροφοροθείτε για την ταυτότητα και το Χάρτη κάθε ακτής ανά Περιφέρεια/Δήμο.

Πρόγραμμα "ΓΑΛΑΖΙΕΣ ΣΗΜΑΙΕΣ"

Το Πρόγραμμα “ΓΑΛΑΖΙΕΣ ΣΗΜΑΙΕΣ” αποτελεί πρωτοβουλία της διεθνούς οργάνωσης Fee (Foundation for Environmental Education), που στην Ελλάδα εκπροσωπείται από την Ελληνική Εταιρία Προστασίας της Φύσης (ΕΕΠΦ). Η Ελληνική Εταιρία Προστασίας της Φύσης συνεργάζεται με το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας (Υ.Π.Ε.Ν.) και ειδικότερα κάνει χρήση των επίσημων δημοσιοποιημένων αποτελεσμάτων του προγράμματος παρακολούθησης της ΕΓΥ για τη συμμετοχή των ενδιαφερόμενων φορέων διαχείρισης των ακτών στο διεθνές εθελοντικό πρόγραμμα “ΓΑΛΑΖΙΕΣ ΣΗΜΑΙΕΣ” (“BLUE FLAGS”).

Το 2020 βραβεύθηκαν με Γαλάζια Σημαία 497 ελληνικές ακτές και 14 μαρίνες. Από αυτές 24 ακτές βρίσκονται στην  Ανατολική Μακεδονία-Θράκη και 104 ακτές στη Κεντρική Μακεδονία. Πρώτη στην Ελλάδα αναδείχθηκε και πάλι φέτος, η Περιφερειακή Ενότητα Χαλκιδικής, με 94 σημαίες. Δείτε περισσότερα για το Πρόγραμμα «Γαλάζια Σημαία» και τις βραβεύσεις ΕΔΩ.

Skip to content