Skip to content

Υποβολή αναφοράς-καταγγελίας

Το Αυτοτελές Τμήμα Εσωτερικού Ελέγχου επιλαμβάνεται τη διερεύνηση καταγγελιών πολιτών για τον εντοπισμό πράξεων και παραλείψεων από τη διοικητική δράση των Υπηρεσιών της ΑΔΜΘ. Περιορίζεται ως εκ τούτου, στον έλεγχο και εντοπισμό των περιπτώσεων κακοδιοίκησης στο εσωτερικό του Οργανισμού και δεν δύναται να υπεισέλθει σε διαπιστώσεις για ενέργειες και παραλείψεις άλλων εμπλεκομένων Υπηρεσιών, εκτός ΑΔΜΘ.

Περαιτέρω, το Τμήμα παραλαμβάνει αναφορές από υπαλλήλους του φορέα, για περιστατικά παραβίασης ακεραιότητας ή διαφθοράς κατά την ενάσκηση των υπηρεσιακών τους καθηκόντων και προβαίνει σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες για τη διερεύνηση και επίλυση της υπόθεσης.

Το Τμήμα ΔΕΝ επιλαμβάνεται υποθέσεις:

  • Ιδιωτικών Αστικών διαφορών
  • φορέων και αιρετών της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, καθώς  ο υποχρεωτικός και αυτεπάγγελτος έλεγχος νομιμότητας των πράξεων των ΟΤΑ Α’ και Β’ βαθμού στο πλαίσιο των άρθρων 225 και 226 του Ν. 3852/2010, διενεργείται από τον Επόπτη Νομιμότητας, ενώ σε μεταβατικό στάδιο, σύμφωνα με το άρθρο 238 του ως άνω νόμου, ασκείται από τον Συντονιστή της ΑΔΜΘ και διενεργείται από το Τμήμα Διαφάνειας και τα Τμήματα Διοικητικού-Οικονομικού των νομών της ΑΔΜΘ της Δ/νσης Διοίκησης.

Περαιτέρω, η καταγγελία σας θα πρέπει να είναι σαφής, να αναφέρεται σε συγκεκριμένα πρόσωπα και γεγονότα και να συνοδεύεται από τη μεγαλύτερη δυνατή τεκμηρίωση (παράθεση θεσμικού πλαισίου που παραβιάζεται, κατάθεση στοιχείων που αποδεικνύουν τα καταγγελλόμενα κλπ).

Το Αυτοτελές Τμήμα Εσωτερικού Ελέγχου συμμορφώνεται με τον Γενικό Κανονισμό (ΕΕ) 2016/679 για την Προστασία Δεδομένων και την ισχύουσα νομοθεσία (Ν.4624/19, ΦΕΚ 137 Α/29-8-2019) για την προστασία προσωπικών δεδομένων κατά την επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων που περιλαμβάνονται στη φόρμα επικοινωνίας και λαμβάνει τα κατάλληλα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα ώστε να διασφαλίζει ότι η επεξεργασία προσωπικών δεδομένων διενεργείται σύμφωνα με το ισχύον νομικό πλαίσιο. Το πρόσωπο που υποβάλει τη φόρμα επικοινωνίας συναινεί στην επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων που περιλαμβάνονται στην εν λόγω φόρμα για σκοπούς που αφορούν στις αρμοδιότητες του.

Το Τμήμα επεξεργάζεται τα δεδοµένα που γνωστοποιείτε κατά την υποβολή της αναφοράς, όπως ενδεικτικά, ονοµατεπώνυµο, πατρώνυµο, ηµεροµηνία γέννησης, αριθµό ταυτότητας, αριθµό διαβατηρίου, Αριθµό Φορολογικού Μητρώου (ΑΦΜ), Αριθµό Μητρώου Κοινωνικής Ασφάλισης (ΑΜΚΑ), φύλο, επάγγελµα, διεύθυνση και αριθµό τηλεφώνου οικίας, αριθµό τηλεφώνου εργασίας, αριθµό κινητού τηλεφώνου, αριθµό τηλεοµοιοτυπίας (φαξ), ηλεκτρονική διεύθυνση (email) ή/και όποιο άλλο στοιχείο κρίνεται απαραίτητο για τη διερεύνηση της αναφοράς σας και την άσκηση των αρµοδιοτήτων του.  Ενδέχεται δε να συλλέγει δεδοµένα προσωπικού χαρακτήρα που σας αφορούν από άλλες δηµόσιες αρχές ή οργανισµούς στο πλαίσιο άσκησης των αρµοδιοτήτων του.

Το Αυτοτελές Τμήμα Εσωτερικού Ελέγχου δεν αποκαλύπτει τα προσωπικά σας δεδοµένα σε τρίτους, εκτός από αυτούς που νοµίµως προβλέπεται. Σε περίπτωση που στην αναφορά σας υπάρχει καταγγελλόμενος τρίτος, μπορεί και αυτός να λάβει γνώση της καταγγελίας σας και των προσωπικών σας δεδομένων. Εάν δεν επιθυμείτε προσωπικά σας δεδομένα να γνωστοποιηθούν στον καταγγελλόμενο, θα πρέπει να αναφέρετε, τεκμηριώσετε και εξηγήσετε τους λόγους για τους οποίους δεν επιθυμείτε να γνωστοποιηθούν τα συγκεκριμένα προσωπικά σας δεδομένα στον καταγγελλόμενο και το Τμήμα, κατόπιν επικοινωνίας μαζί σας θα αποφασίσει σχετικά. Η πρόσβαση τρίτων στα έγγραφα της υπόθεσης διέπεται από την ελληνική νομοθεσία για την πρόσβαση στα δημόσια έγγραφα. Επίσης, είναι δυνατή η τήρηση ανωνυμίας, αν το ζητήσετε εγγράφως και εφόσον η διερεύνηση της αναφοράς είναι δυνατή χωρίς ανακοίνωση των προσωπικών σας στοιχείων στην αρμόδια δημόσια υπηρεσία. Το προσωπικό μας  έχει καθήκον εχεµύθειας για έγγραφα και στοιχεία των οποίων λαµβάνει γνώση στο πλαίσιο της έρευνας και χειρισµού αναφορών και είναι απόρρητα σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις ή εξαιρούνται από το δικαίωμα πρόσβασης στα διοικητικά έγγραφα, κατά τον Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και κάθε άλλη συναφή διάταξη.

Ως υποκείµενο των δεδοµένων έχετε δικαίωµα να αιτηθείτε αντίγραφο των δεδοµένων προσωπικού χαρακτήρα που σας αφορούν και τα οποία επεξεργάζεται το Τμήμα να ασκήσετε το δικαίωµα διόρθωσης, περιορισµού και εναντίωσης στην επεξεργασία των δεδοµένων αυτών. Σε περίπτωση υποβολής, εγγράφως, δήλωσης εναντίωσης στην επεξεργασία των δεδοµένων σας, παύει να είναι εφικτή η διερεύνηση της υπόθεσής σας και τίθεται στο αρχείο.

Εποπτεύουσα Ελληνική Αρχή για την παρακολούθηση εφαρµογής του Γενικού Κανονισµού και την υποβολή καταγγελιών, σε περίπτωση παραβίασης των δικαιωµάτων των υποκειµένων των δεδοµένων, έχει οριστεί η Αρχή Προστασίας ∆εδοµένων Προσωπικού Χαρακτήρα (Α.Π.∆.Π.Χ.). (www.dpa.gr, Λ. Κηφισίας αρ. 13. Τ.Κ. 115 23, Τηλ.: 2106475600, Fax: 2106475628, Email: contact@dpa.gr).

Skip to content