Skip to content

Προϋποθέσεις Εξυπηρέτησης Κοινού της Δ/νσης Αλλοδαπών και Μετανάστευσης Θεσσαλονίκης Λόγω Covid-19

Στο πλαίσιο των έκτακτων μέτρων της κυβέρνησης για τον περιορισμό της διασποράς του κορωνοϊού, θα εξυπηρετούνται με ραντεβού, κατόπιν αποστολής email στις παρακάτω αναρτημένες ηλεκτρονικές διευθύνσεις ανά κατηγορία άδειας διαμονής, αιτήματα που αφορούν χορηγήσεις και αιτήματα που αφορούν ανανεώσεις αδειών διαμονής.

Προσοχή:
1. Γίνονται επίσης δεκτά αιτήματα για καταθέσεις ανανέωσης άδειας διαμονής πέραν των ανωτέρω μόνον στις περιπτώσεις:

  • μετάβασης στο εξωτερικό για λόγους  υγείας με προγραμματισμένο ιατρικό ραντεβού
  • κατάθεσης αιτημάτων αλλαγής σκοπού λόγω μη προηγούμενης δυνατότητας πρόσβασης στην αγορά εργασίας.

2. Επιπλέον, αιτήσεις πολιτών τρίτων χωρών για τη χορήγηση αδειών διαμονής για εξαιρετικούς λόγους θα υποβάλλονται από 15.04.2021 αποκλειστικά με ψηφιακό τρόπο, μέσω των ηλεκτρονικών υπηρεσιών του Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου.

Αυτοδίκαιες παρατάσεις και υποχρέωση υποβολής αιτήματος ανανέωσης ΒΑΣΗ της ημερομηνίας λήξης της Άδειας Διαμονής.

Παρατείνονται αυτοδικαίως έως 31/12/2021 (ΦΕΚ Β΄1223/30-3-2021) η ισχύς οριστικών τίτλων διαμονής και βεβαιώσεων κατάθεσης αίτησης πολιτών τρίτων χωρών που έχουν εκδοθεί δυνάμει του ν.4251/2014 (Α΄80) και του π.δ.106/2007 (Α΄135) και έληξαν ή θα λήξουν:
1. Από 01.01.2020 έως 31.07.2020, η ισχύς των οποίων παρατάθηκε αυτοδικαίως έως 31.03.2021 (δυνάμει των διατάξεων παρ.2του άρθρου 156 του ν.4764/2020(Α΄256)
2. Από 01.08.2020 έως και 31.03.2021, η ισχύς των οποίων παρατάθηκε αυτοδικαίως για 8 μήνες από την αρχική ημερομηνία λήξης τους (δυνάμει των διατάξεων της παρ.2του άρθρου156 του ν.4764/2020(Α΄256)
3. Από 01.04.2021 μέχρι 30.12.2021

Η έναρξη ισχύος των οριστικών τίτλων διαμονής που θα εκδοθούν σε ανανέωση των ανωτέρω τίτλων διαμονής , ανατρέχει στην επομένη ημέρα από την αρχική ημερομηνία λήξης του. παραταθέντος τίτλου διαμονής


Ορισμός Ραντεβού Αποκλειστικά Μέσω Ηλεκτρονικού Μηνύματος

ΠΡΟΣΟΧΗ Σε κάθε μήνυμα θα αναγράφονται τα παρακάτω Στοιχεία: ΤΟ ΟΝΟΜΑ, ΤΟ ΕΠΩΝΥΜΟ,  Ο ΑΡΙΘΜΟΣ ΔΙΑΒΑΤΗΡΙΟΥ,  Ο ΑΡΙΘΜΟΣ ΤΗΣ ΑΔΕΙΑΣ ΔΙΑΜΟΝΗΣ ΚΑΙ Η ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΛΗΞΗΣ ΤΗΣ ΑΔΕΙΑΣ ΔΙΑΜΟΝΗΣ ΕΦΟΣΟΝ ΥΠΑΡΧΕΙ

Email: dam-5@damt.gov.gr

Τηλέφωνο Επικοινωνίας: 2313309372, 2313309654,  2313309286,  2313309428

 Γραφείο 204

ΒΗΜΑ ΠΡΩΤΟ:

Εφόσον ΠΡΩΤΑ από το πληροφοριακό σύστημα της Πορείας Φακέλου στο link http://pf.emigrants.ypes.gr/ εμφανίζεται η κατάσταση της Άδειας Διαμονή σας ως:  ΕΤΟΙΜΗ ΓΙΑ ΠΑΡΑΛΑΒΗ, συγκρατήστε  το νούμερο της άδειας σας χωρίς το γράμμα (Ε) θα σας χρειαστεί στο επόμενο βήμα.

ΒΗΜΑ ΔΕΥΤΕΡΟ:

Στην συνέχεια θα συνδέεστε με το  σχετικό link https://applications.migration.gov.gr/ συμπληρώνοντας και τον αριθμό της νέας άδειας χωρίς το γράμμα (Ε).

Προσοχή αποκλειστικά μόνο οι Υπήκοοι Τρίτων Χωρών και όχι οι εξουσιοδοτημένοι δικηγόροι .

Για τους εξουσιοδοτημένους Δικηγόρους, η πρόσβαση θα γίνεται μέσω της διαδικτυακής πύλης της Ολομέλειας Δικηγορικών Συλλόγων Ελλάδας.

Για περισσότερες πληροφορίες:               Τηλ. Επικοινωνίας: 2313309360,  2313309619

Γραφείο 7

ΜΕ ΡΑΝΤΕΒΟΥ  ΣΤΟ email dam-7@damt.gov.gr

-ΕΦΟΣΟΝ Η ΑΔΕΙΑ ΔΙΑΜΟΝΗΣ ΕΙΝΑΙ ΕΠΙΚΟΛΛΗΜΕΝΗ ΣΤΟ ΠΑΛΑΙΟ

-ΕΦΟΣΟΝ ΤΟ ΔΙΑΒΑΤΗΡΙΟ Η΄Η ΑΔΕΙΑ ΕΧΕΙ ΑΠΟΛΕΣΘΕΙ Η΄ ΚΛΑΠΕΙ

-ΕΦΟΣΟΝ ΕΧΟΥΝ ΑΛΛΑΞΕΙ ΤΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΑΣ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ:

  1. Φωτοτυπία ΟΛΩΝ των σελίδων, και του παλαιούκαι του νέουδιαβατηρίου
  2. Ηλεκτρονικό παράβολο 100 Ευρώ/(κωδ. παραβ. 2106)
    (Το παράβολο δεν απαιτείται στην περίπτωση που δεν είχε αρχικά καταβληθεί παράβολο για την έκδοση της άδειας π.χ. Ανήλικα τέκνα, Μέλη οικογένειας Έλληνα, Δεκαετία από Αόριστη κ.α.)
  3. Βεβαίωση απώλειας από την Αστυνομία, (μόνο σε περίπτωση απώλειας διαβατηρίου ή/και άδειας διαμονής)
  4. Τέσσερις (4) πρόσφατες, έγχρωμες φωτογραφίες τύπου διαβατηρίου (40x60mm χωρίς πλαίσιο – υψηλής ανάλυσης – σε λευκό φόντο – ουδέτερη έκφραση κλπ.) καθώς και σε ψηφιακή μορφή σε οπτικό δίσκο αποθήκευσης (CD) σε μορφή γραφικών JPEG 2000.
  5. Τέλος κόστους κάρτας αυτοτελούς εγγράφου 16 ευρώ (e-παράβολο/ κωδ.2119).
  6. Επίσημο δημόσιο έγγραφο της χώρας γέννησης ή προέλευσης επίσημα επικυρωμένο και μεταφρασμένο από το οποίο να προκύπτει σαφώς ο τόπος γέννησης. Στη μετάφραση θα πρέπει ο τόπος γέννησης να αναγράφεται ΚΑΙ με λατινικούς χαρακτήρες. (Προσκομίζεται μόνο σε περίπτωση που δεν αποτυπώνεται στο διαβατήριο η πόλη γέννησης με λατινικούς χαρακτήρες)

ΑΠΟΣΤΕΛΛΕΤΑΙ ταχυδρομικά στην κάτωθι διεύθυνση με συστημένη επιστολή ή με courier τα παρακάτω ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ:

1.Φωτοαντίγραφα όλων των σελίδων του παλαιού διαβατηρίου επικυρωμένες από Δικηγόρο

2.Μία υπεύθυνη δήλωση που να αναγράφει ότι επιθυμείτε να κάνετε αυτήν την αλλαγή και

3.Φωτοαντίγραφο της πρώτης σελίδας του νέου διαβατηρίου επικυρωμένη από Δικηγόρο.

ΠΡΟΣΟΧΗ!!!! Και μόνο στην περίπτωση που δεν άλλαξαν τα στοιχεία ήτοι όνομα ,επίθετο, όνομα πατέρα , ημερομηνία γέννησης και τόπος γέννησης ,αν άλλαξαν στοιχεία ζητάτε επανέκδοση.

Δ/νση Επικοινωνίας

Δ/νση Αλλοδαπών & Μετανάστευσης Θεσσαλονίκης

Τάκη Οικονομίδη 1

Τ.κ.54655

Ντεπώ Θεσσαλονίκης

Γραφείο 18 

Προσοχή έχετε δυνατότητα κατάθεσης αρχικού αιτήματος αντί επανέκδοσης σε περιπτώσεις που ενώ είστε κάτοχοι άδειας διαμονής τυγχάνει να είστε:

Α: ΓΟΝΕΑΣ ΑΝΗΛΙΚΟΥ ΗΜΕΔΑΠΟΥ ΖΗΤΑΤΕ ΡΑΝΤΕΒΟΥ ΣΤΟ dam-3@damt.gov.gr

Β: ΕΑΝ ΕΧΕΤΕ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΥΠΑΓΩΓΗΣ ΣΤΟ ΚΑΘΕΣΤΩΣ ΤΟΥ ΕΠΙ ΜΑΚΡΟΝ ΔΙΑΜΕΝΩΝ ΖΗΤΑΤΕ ΡΑΝΤΕΒΟΥ ΣΤΟ dam-2@damt.gov.gr

Επικοινωνία με τα Τμήματα

Τηλεφωνικός Κατάλογος αρμοδίων Τμημάτων Αδειών Διαμονής

Περιφερειακή Ενότητα Θεσσαλονίκης
Δ/νση Αλλοδαπών και Μετανάστευσης Θεσσαλονίκης

Ταχ. Διεύθυνση: Τάκη Οικονομίδη 1, 54655, Θεσσαλονίκη

Τηλ. Επικοινωνίας: 2313 -309174

Email : dam-the@m-t.gov.gr

Πρ/νος Διεύθυνσης: Παναγιώτης Χατζηχριστοδούλου

Πληροφορίες: 2313309202, 2313309257, 2313309423

Τμήμα Αδειών Διαμονής Α΄

Τηλ. Επικοινωνίας: 2313 309616

Email: tada-the@m-t.gov.gr

Πρ/νη Τμήματος: Ευδοξία Δαμιανού

Τμήμα Αδειών Διαμονής Β΄

Τηλ.Επικοινωνίας: 2313 309174

Email: tadb-the@m-t.gov.gr

Πρ/νος Τμήματος: Παναγιώτης Χατζηχριστοδούλου

Τμήμα Ελέγχου

Τηλ.Επικοινωνίας: 2313 309103

Email: te-the@m-t.gov.gr

Πρ/νη Τμήματος: Ουρανία Καραξάνη

Τμήμα Γραμματείας

Τηλ.Επικοινωνίας: 2313 309423

Email: gdam-the@m-t.gov.gr

Πρ/νη Τμήματος: Θεοδώρα Μοιρασγεντή

Δ/νση Αλλοδαπών και Μετανάστευσης Κεντρικής Μακεδονίας

Ταχ. Διεύθυνση: Τάκη Οικονομίδης 1, 54655, Θεσσαλονίκη

Τηλ. Επικοινωνίας: 2313 309426

Email: dam-km@m-t.gov.gr

Πρ/νος Δ/νσης: Γεώργιος Ματσαρίδης

Τμήμα Ελέγχου

Τηλ.Επικοινωνίας: 2313 309750

Email: te-km@m-t.gov.gr

Πρ/νος Τμήματος: Θωμαή Βεάζογλου

Τμήμα Γραμματείας

Τηλ.Επικοινωνίας: 2313 309426

Email: gdam-km@m-t.gov.gr

Πρ/νη Τμήματος: Ολυμπία Γιαννακίδου

Περιφερειακή Ενότητα Πιερίας

Ταχ. Διεύθυνση: Κίτρους 41, 60100, Κατερίνη

Τηλ. Επικοινωνίας: 23510-74444

Email: tad-pie@m-t.gov.gr

Προϊσταμένη Τμήματος : Στεργιανή Τόκα

Γραφείο Γραμματείας : Κίτρους 41, 60100, Κατερίνη

Email : tad-pie@m-t.gov.gr

Περιφερειακή Ενότητα Κιλκίς

Ταχ. Διεύθυνση: Εθν. Αντιστάσεως 21, 61100, Κιλκίς

Τηλ. Επικοινωνίας:23410-29272

Email: tad-kil@m-t.gov.gr

Προϊστάμενος Τμήματος : Κωνσταντίνος Τζήκας

Γραφείο Γραμματείας : Εθνικής Αντιστάσεως 21,61100, Κιλκίς

Email : gtad-kil@m-t.gov.gr

Περιφερειακή Ενότητα Πέλλας

Ταχ. Διεύθυνση: Διοικητήριο, 58200, Έδεσσα

Τηλ. Επικοινωνίας: 2313-309927

Email: tad-pel@m-t.gov.gr

Προϊστάμενος Τμήματος : Νικόλαος Σαπουντζής

Γραφείο Γραμματείας : Διοικητήριο, 58200, Έδεσσα

Τηλ.επικοινωνίας : 23810 51245

Email : gtad-pel@m-t.gov.gr

Περιφερειακή Ενότητα Ημαθίας

Ταχ. Διεύθυνση: Βενιζέλου 89, 59132 Βέροια

Τηλ. Επικοινωνίας: 2313-309063

Email: tad-hma@m-t.gov.gr

Προϊστάμενος Τμήματος : Γεώργιος Ματσαρίδης

Γραφείο Γραμματείας: Βενιζέλου 89, 59132, Βέροια

Τηλ.επικοινωνίας : 2313-309838

Email : gtad-hma@m-t.gov.gr

Περιφερειακή Ενότητα Σερρών

Ταχ. Διεύθυνση: Μεραρχίας 67, 62123, Σέρρες

Τηλ. Επικοινωνίας: 2313309681 -683

Email: tad-ser@m-t.gov.gr

Προϊσταμένη Τμήματος : Αικατερίνη Κυριαζάκη

Γραφείο Γραμματείας : Μεραρχίας 67 ,62125, Σέρρες

Email : tad-ser@m-t.gov.gr

Περιφερειακή Ενότητα Χαλκιδικής

Ταχ. Διεύθυνση: Δημοκρατίας & Α. Παπανδρέου 1, 63100, Πολύγυρος

Τηλ. Επικοινωνίας: 2313-309840

Email: tad-xal@m-t.gov.gr

Προϊσταμένη Τμήματος : Βαρβάρα Δέλλιου

Γραφείο Γραμματείας :

Δημοκρατίας & Α. Παπανδρέου 1, 63100, Πολύγυρος

Email : gtad-xal@m-t.gov.gr

Περιφερειακή Ενότητα Ροδόπης

Διεύθυνση Αλλοδαπών & Μετανάστευσης Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης

Ταχ. Διεύθυνση: ΕΚΤΕΝΕΠΟΛ Ο.Τ.6, 69132, Κομοτηνή

Τηλ. Επικοινωνίας: 25310-31225

Email: tad-rod@m-t.gov.gr

Προϊστάμενος : Παναγιώτης Κόντος

Τμήμα Ελέγχου

ΕΚΤΕΝΕΠΟΛ Ο.Τ.6, 69132, Κομοτηνή

Τηλ. Επικοινωνίας: 25310-31225

Email  : te-amt@m-t.gov.gr

Τμήμα Γραμματείας

ΕΚΤΕΝΕΠΟΛ Ο.Τ.6, 69132, Κομοτηνή

Τηλ. Επικοινωνίας: 25310-31225

Email  : gdam-amt@m-t.gov.gr

Περιφερειακή Ενότητα Ξάνθης

Ταχ. Διεύθυνση: Χρυσοστόμου Σμύρνης 9, 67100, Ξάνθη

Τηλ. Επικοινωνίας: 2313 – 309772

Email: tad-xan@m-t.gov.gr

Προϊστάμενος Τμήματος : Εμμανουήλ Λυτροσυγκούνης

Γραφείο Γραμματείας: Χρυσοστόμου Σμύρνης 9, 67100, Ξάνθη

Τηλ. Επικοινωνίας : 2313 – 309771

Email : gtad-xan@m-t.gov.gr

Περιφερειακή Ενότητα Καβάλας

Ταχ. Διεύθυνση: Ελευθερίας 2, 65403, Καβάλα

Τηλ. Επικοινωνίας: 2313-309850

Email: tad-kav@m-t.gov.gr

Προϊστάμενος : Βασίλειος Ρούσογλου

Γραφείο Γραμματείας : Ελευθερίας 2 , 65403, Καβάλα

Τηλ.Επικοινωνίας : 2313 309851

Email : gtad-kav@m-t.gov.gr

Περιφερειακή Ενότητα Έβρου

Ταχ. Διεύθυνση: Λεωφ. Δημοκρατίας
338 Β’, 68131, Αλεξανδρούπολη

Τηλ. Επικοινωνίας: 2313309954

Email: tad-evr@m-t.gov.gr

Προϊσταμένη Τμήματος : Δήμητρα Μπράτσα

Γραφείο Γραμματείας : Λεωφ. Δημοκρατίας 338 Β’, 68131, Αλεξανδρούπολη

Τηλ.Επικοινωνία : 2313309954

Email : gtad-evr@m-t.gov.gr

Περιφερειακή Ενότητα Δράμας

Ταχ. Διεύθυνση: Διοικητήριο, 66100, Δράμα

Τηλ. Επικοινωνίας: 25213-51505

Email: tad-dra@m-t.gov.gr

Προϊσταμένη Τμήματος : Δέσποινα Παρασκευά

Γραφείο Γραμματείας :

Διοικητήριο, 66100, Δράμα

Τηλ. Επικοινωνίας: 25213-51506

Email : gtad-dra@m-t.gov.gr

Skip to content