Οργανισμός Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας-Θράκης

 

 

Παρακάτω μπορείτε να περιηγηθείτε στην Οργανωσιακή Δομή της Υπηρεσίας μας, η οποία αποτυπώνεται σύμφωνα με το Π.Δ. 142/2010 (ΦΕΚ 235 Α’).

Ο Συντονιστής της Αποκεντρωμένης Διοίκησης εκπροσωπεί την Αποκεντρωμένη Διοίκηση και προΐσταται των υπηρεσιών και των υπαλλήλων αυτής. Κατευθύνει, συντονίζει, εποπτεύει και ελέγχει τη δράση των υπηρεσιών και των υπαλλήλων της Αποκεντρωμένης Διοίκησης. Ασκεί τις αρμοδιότητες που ασκούσε ο Γενικός Γραμματέας της Αποκεντρωμένης Διοίκησης ή ο Γενικός Γραμματέας της Περιφέρειας, καθώς και κάθε άλλη αρμοδιότητα που απονέμεται σε αυτόν ή σε υπηρεσία της Αποκεντρωμένης Διοίκησης βάσει νόμου.
Επίσης, προΐσταται των Αστυνομικών, των Πυροσβεστικών και Λιμενικών υπηρεσιών αρμοδιότητας της Αποκεντρωμένης Διοίκησης.

Συντονιστής της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας Θράκης είναι ο Δρ. Ιωάννης Σάββας.

Διεύθυνση: Καθ.Ρωσσίδου 11, ΤΚ 54655, Θεσσαλονίκη Τηλέφωνο:2313 309101, 102, 111, 450 Email: syntonistis@damt.gov.gr

Το Γραφείο Συντονιστή επικουρεί τον Συντονιστή της Αποκεντρωμένης Διοίκησης στην άσκηση των καθηκόντων του, έχει την επιμέλεια της αλληλογραφίας του και την τήρηση των σχετικών αρχείων, οργανώνει την επικοινωνία του με τις Υπηρεσίες και τους πολίτες και μελετά ειδικά θέματα, σχετικά με το αντικείμενο της αρμοδιότητάς του.

Στις αρμοδιότητες του Γραφείου ανήκουν επίσης:

  • Η πληροφόρηση των μέσων μαζικής ενημέρωσης για τις δραστηριότητες της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας - Θράκης,
  • η μέριμνα δημοσιογραφικής κάλυψης γεγονότων και εκδηλώσεων γενικού ενδιαφέροντος για την ενημέρωση της κοινής γνώμης,
  • η ενημέρωση της Κεντρικής Διοίκησης για ειδήσεις και δημοσιεύματα ιδιαίτερης σημασίας,
  • η μέριμνα για την επαφή του Συντονιστή και των Υπηρεσιών που υπάγονται σ’ αυτόν, με τα μέσα ενημέρωσης και
  • η παροχή διευκολύνσεων και πληροφοριών σε δημοσιογράφους.

Διεύθυνση: Καθ.Ρωσσίδου 11, ΤΚ 54655, Θεσσαλονίκη

Τηλέφωνο:2313 309609

Email: pol-pro@damt.gov.gr

 

Η Διεύθυνση Πολιτικής Προστασίας υπάγεται απευθείας στο Συντονιστή της Αποκεντρωμένης Διοίκησης και είναι αρμόδια ιδίως για το σχεδιασμό και την οργάνωση σε θέματα πρόληψης, ενημέρωσης και αντιμετώπισης των καταστροφών ή καταστάσεων έκτακτης ανάγκης σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, καθώς και για το συντονισμό όλων των Υπηρεσιών της Αποκεντρωμένης Διοίκησης για την εξασφάλιση της ετοιμότητας, την αντιμετώπιση των καταστροφών και την αποκατάσταση των ζημιών.

Διεύθυνση: Καθ.Ρωσσίδου 11, ΤΚ 54655, Θεσσαλονίκη

 

Τηλέφωνο:2313309608

Email: tsp@damt.gov.gr

Είναι αρμόδιο ιδίως για τη μέριμνα κατάρτισης σχεδίων αντιμετώπισης κινδύνων, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις και για το σχεδιασμό της πολιτικής προστασίας με προγράμματα, μέτρα και δράσεις που αφορούν στην Αποκεντρωμένη Διοίκηση, στο πλαίσιο του ετήσιου εθνικού σχεδιασμού πολιτικής προστασίας.

Διεύθυνση: Καθ.Ρωσσίδου 11, ΤΚ 54655, Θεσσαλονίκη

 

Τηλέφωνο:2313 309409

Email: taa@damt.gov.gr

Είναι αρμόδιο ιδίως για την αντιμετώπιση των καταστροφών ή καταστάσεων έκτακτης ανάγκης, για το συντονισμό όλων των υπηρεσιών της Αποκεντρωμένης Διοίκησης και του δημόσιου, ιδιωτικού δυναμικού και μέσων, καθώς και την αποκατάσταση των ζημιών, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις.

Διεύθυνση: Καθ.Ρωσσίδου 11, ΤΚ 54655, Θεσσαλονίκη Τηλέφωνο:2313 309432 Email: psea@damt.gov.gr

Το Τμήμα Παλλαϊκής Άμυνας (ΠΑΜ) - Πολιτικής Σχεδίασης Έκτακτης Ανάγκης (ΠΣΕΑ), το οποίο υπάγεται απευθείας στο Συντονιστή της Αποκεντρωμένης Διοίκησης έχει έδρα τη Θεσσαλονίκη και είναι αρμόδιο ιδίως για την παρακολούθηση, συμμετοχή, συντονισμό, σχεδιασμό και την ενεργοποίηση της ΠΑΜ - ΠΣΕΑ εντός της ζώνης ευθύνης του και για τη μέριμνα εναρμόνισης του σχεδιασμού μεταξύ Περιφερειών και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης, καθώς και την εποπτεία, ενίσχυση και συνδρομή των Περιφερειών, των ΟΤΑ Α΄ βαθμού και των νομικών τους προσώπων, για θέματα πολιτικής άμυνας και τον έλεγχο των ληφθέντων μέτρων προστασίας, όπως προβλέπεται από την κείμενη νομοθεσία.

Διεύθυνση: Καθ.Ρωσσίδου 11, ΤΚ 54655, Θεσσαλονίκη Τηλέφωνο:2313 309400 Email: edu@damt.gov.gr

Το Αυτοτελές Τμήμα Εκπαίδευσης, το οποίο υπάγεται απευθείας στον Συντονιστή της Αποκεντρωμένης Διοίκησης έχει έδρα τη Θεσσαλονίκη και είναι αρμόδιο ιδίως για τη διερεύνηση και αξιολόγηση των αναγκών επιμόρφωσης του προσωπικού της Αποκεντρωμένης Διοίκησης, την κατάρτιση και εφαρμογή κάθε μορφής προγραμμάτων εκπαίδευσης προσωπικού και τη συνεργασία με το Ινστιτούτο Επιμόρφωσης του Εθνικού Κέντρου Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης (ΕΚΔΔΑ) και άλλες σχολές του δημοσίου.

Διεύθυνση: Καθ.Ρωσσίδου 11, ΤΚ 54655, Θεσσαλονίκη Τηλέφωνο:2313 309155 Email: atese@damt.gov.gr

To Αυτοτελές Τμήμα Εσωτερικού Ελέγχου, το οποίο υπάγεται απευθείας στον Συντονιστή της Αποκεντρωμένης Διοίκησης, έχει έδρα τη Θεσσαλονίκη και ως αρμοδιότητα ιδίως τον έλεγχο της διοικητικής δράσης όλων των Υπηρεσιών της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας – Θράκης, ώστε να προλαμβάνονται και να αποκαθίστανται διοικητικές και οργανωτικές δυσλειτουργίες. Στις αρμοδιότητες του Τμήματος ανήκει και η διερεύνηση καταγγελιών πολιτών, καθώς και η υποχρέωση υποβολής, ανά τρίμηνο, αναλυτικής Έκθεσης στον Συντονιστή της Αποκεντρωμένης Διοίκησης σχετικά με τη λειτουργία κάθε οργανικής μονάδας ξεχωριστά. Επίσης, έχει την ευθύνη οργάνωσης συντονιστικών συσκέψεων προϊσταμένων Υπηρεσιακών μονάδων για θέματα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης υπό τον Συντονιστή.

Ταχ. Διεύθυνση: Καθ.Ρωσσίδου 11, ΤΚ 54655, Θεσσαλονίκη

Τηλ. Επικοινωνίας: 2313 309378

Email: gdel@damt.gov.gr

Η Γενική Διεύθυνση Εσωτερικής Λειτουργίας είναι αρμόδια για τον προγραμματισμό και σχεδιασμό των δράσεων, καθώς και το συντονισμό και την παρακολούθηση της λειτουργίας όλων των οργανικών μονάδων που υπάγονται σ’ αυτή, την εξασφάλιση της εύρυθμης λειτουργίας τους και την αντιμετώπιση των προβλημάτων και των υποθέσεων αρμοδιότητάς τους.

Διεύθυνση: Καθ.Ρωσσίδου 11, ΤΚ 54655, Θεσσαλονίκη

Τηλέφωνο:2313 309271, 112

Emaildd@damt.gov.gr

Η Διεύθυνση Διοίκησης είναι αρμόδια ιδίως για τη διαχείριση θεμάτων διοίκησης ανθρώπινου δυναμικού, των υπηρεσιακών μεταβολών του προσωπικού της Αποκεντρωμένης Διοίκησης, το σχεδιασμό προγραμμάτων βελτίωσης της διοικητικής οργάνωσης των Υπηρεσιών της Αποκεντρωμένης Διοίκησης, την ενίσχυση της διαφάνειας στην Αποκεντρωμένη Διοίκηση, καθώς και για τη μελέτη και παρακολούθηση της εφαρμογής μέτρων για την απλούστευση των διαδικασιών και την ταχεία διεκπεραίωση των διοικητικών ενεργειών. Οφείλει να βρίσκεται σε συνεχή συνεργασία με το καθ’ ύλην αρμόδιο Υπουργείο για την καλύτερη αντιμετώπιση των προβλημάτων και των υποθέσεων αρμοδιότητάς της και να ακολουθεί τις οδηγίες του.

Διεύθυνση: Καθ.Ρωσσίδου 11, ΤΚ 54655, Θεσσαλονίκη

Τηλέφωνο:2313 309463

Email: tp@damt.gov.gr

Είναι αρμόδιο ιδίως για τα θέματα υπηρεσιακής κατάστασης όλου του προσωπικού της Αποκεντρωμένης Διοίκησης, τις υπηρεσιακές του μεταβολές, τον πειθαρχικό έλεγχο του ανωτέρω προσωπικού, την έγκαιρη σύνταξη και υποβολή εκθέσεων αξιολόγησης των υπαλλήλων, την έκδοση απόφασης συγκρότησης του οικείου Υπηρεσιακού Συμβουλίου, τον προγραμματισμό προσλήψεων προσωπικού και κάθε σχετική με αυτές ενέργεια, τη στελέχωση του Γραφείου Συντονιστή και τη μέριμνα για την εκκαθάριση των αρχείων. Επίσης, είναι αρμόδιο για τη λειτουργία της Επιτροπής του άρθρου 26, παρ.1, περ. β΄ του ν.1892/1990, όπως ισχύει, καθώς και για την έκδοση απόφασης ορισμού μελών της διαρκούς συντονιστικής επιτροπής με τίτλο «Κομβικά Σημεία Επαφής» (ΚΟΣΕ) σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις.

Επίσης, μέχρι την έναρξη λειτουργίας της ΑΥΕ Ο.Τ.Α. ο έλεγχος νομιμότητας των πράξεων, κατά τα άρθρα 225 έως 227, ασκείται από τον Συντονιστή της οικείας Αποκεντρωμένης Διοίκησης δια του Τμήματος Προσωπικού με τοπική αρμοδιότητα τους ΟΤΑ της Π.Ε. Θεσσαλονίκης και τις Ειδικές Επιτροπές του άρθρου 152 του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων (ν. 3463/2006, Α΄ 114), οι οποίες βρίσκονται στις έδρες των περιφερειών που ανήκουν στην ανωτέρω Αποκεντρωμένη Διοίκηση, καθώς και τις Επιτροπές Ελέγχου των Πράξεων του άρθρου 68 του Κώδικα Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης (π.δ. 30/1996, Α΄ 21), που βρίσκονται στην έδρα της οικείας Αποκεντρωμένης Διοίκησης.

Διεύθυνση: Τ. Οικονομίδη 1, ΤΚ 54655, Θεσσαλονίκη

Τηλέφωνο:2313 309614

Email: tkyyp-km@damt.gov.gr

Αρμοδιότητα του είναι ιδίως η εξειδίκευση και η υλοποίηση προγραμμάτων για την κοινωνική ένταξη υπηκόων τρίτων χωρών, προσφύγων και ατόμων που τελούν υπό καθεστώς διεθνούς προστασίας και την παρακολούθηση της υλοποίησης τους σε συνεργασία με τις συναρμόδιες υπηρεσίες, καθώς και τη μέριμνα καθορισμού των κατάλληλων χώρων για την προσωρινή εγκατάσταση πλανοδίων. Επίσης, έχει την αρμοδιότητα αναγνώρισης Ελλήνων τσιγγάνων ως τελικών δικαιούχων στεγαστικής συνδρομής και έκδοσης της σχετικής απόφασης δικαιούχου δανείου σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, για θέματα απασχόλησης προσώπων ειδικών κατηγοριών και για την επιχορήγηση ιδιωτικών επιχειρήσεων για πρακτική άσκηση σπουδαστών. Επιπλέον, έχει αρμοδιότητα ιδίως τον έλεγχο κυκλοφορίας φαρμακευτικών ιδιοσκευασμάτων και προϊόντων αρμοδιότητας ΕΟΦ, τη συγκρότηση Α`βάθμιων και Β`βάθμιων Υγειονομικών Επιτροπών των νομών της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, την αξιολόγηση της λειτουργίας των φορέων πρόνοιας της τοπικής της αρμοδιότητας και την υποβολή προτάσεων για την αποδοτικότερη λειτουργία τους.

Διεύθυνση: ΕΚΤΕΝΕΠΟΛ Ο.Τ. 6 ΤΚ 69132 Κομοτηνή Τηλέφωνο: 25310 83351 Email: tkyyp-amt@damt.gov.gr

Έχει αρμοδιότητα ιδίως στην εξειδίκευση και την υλοποίηση προγραμμάτων για την κοινωνική ένταξη υπηκόων τρίτων χωρών, προσφύγων και ατόμων που τελούν υπό καθεστώς διεθνούς προστασίας και την παρακολούθηση της υλοποίησης τους σε συνεργασία με τις συναρμόδιες υπηρεσίες, καθώς και τη μέριμνα καθορισμού των κατάλληλων χώρων για την προσωρινή εγκατάσταση πλανοδίων. Επίσης, έχει την αρμοδιότητα αναγνώρισης Ελλήνων τσιγγάνων ως τελικών δικαιούχων στεγαστικής συνδρομής και έκδοσης της σχετικής απόφασης δικαιούχου δανείου σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, για θέματα απασχόλησης προσώπων ειδικών κατηγοριών και για την επιχορήγηση ιδιωτικών επιχειρήσεων για πρακτική άσκηση σπουδαστών. Τέλος, έχει στην αρμοδιότητά του ιδίως τον έλεγχο κυκλοφορίας φαρμακευτικών ιδιοσκευασμάτων και προϊόντων αρμοδιότητας ΕΟΦ, τη συγκρότηση Α`βάθμιων και Β`βάθμιων Υγειονομικών Επιτροπών των νομών της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης, την αξιολόγηση της λειτουργίας των φορέων πρόνοιας της τοπικής της αρμοδιότητας και την υποβολή προτάσεων για την αποδοτικότερη λειτουργία τους.

Διεύθυνση: Καθ.Ρωσσίδου 11, ΤΚ 54655, Θεσσαλονίκη

Τηλέφωνο: 2313 309463

Email: tta-the@damt.gov.gr

Μεριμνά ιδίως για την έγκριση των Οργανισμών των Δήμων της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, τη συγκρότηση και λειτουργία του Υπηρεσιακού Συμβουλίου τους, τα ζητήματα που άπτονται του προγραμματισμού προσλήψεων προσωπικού στους Δήμους και τα νομικά τους πρόσωπα, τη συγκρότηση επιτροπών που έχουν σχέση με τη διαδικασία ανάθεσης έργων, μελετών και προμηθειών των Δήμων, την έκδοση αποφάσεων που αφορούν σε υπηρεσιακές μεταβολές των υπαλλήλων των Δήμων, όπου απαιτείται, καθώς και για κάθε θέμα τοπικής αυτοδιοίκησης που δεν εμπίπτει στην αρμοδιότητα της Αυτοτελούς Υπηρεσίας Εποπτείας ΟΤΑ και ασκείτο από τις αρμόδιες οργανικές μονάδες του ν.2503/1997 σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία. Επίσης, είναι αρμόδιο ιδίως για την άσκηση εποπτείας και ελέγχου στα κρατικά νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, τη συγκρότηση και λειτουργία των Υπηρεσιακών Συμβουλίων των υπαλλήλων τους, τη συγκρότηση των οργάνων διοίκησής τους και την έκδοση πράξεων υπηρεσιακών μεταβολών του προσωπικού τους.

Διεύθυνση: Π. Τσαλδάρη 56-58, ΤΚ 69100 Κομοτηνή

Τηλέφωνο: 2313309697

Email: tta-kom@damt.gov.gr

Μεριμνά ιδίως για την έγκριση των Οργανισμών των Δήμων της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης, τη συγκρότηση και λειτουργία του Υπηρεσιακού Συμβουλίου τους, τα ζητήματα που άπτονται του προγραμματισμού προσλήψεων προσωπικού στους Δήμους και τα νομικά τους πρόσωπα, τη συγκρότηση επιτροπών που έχουν σχέση με τη διαδικασία ανάθεσης έργων, μελετών και προμηθειών των Δήμων, την έκδοση αποφάσεων που αφορούν σε υπηρεσιακές μεταβολές των υπαλλήλων των Δήμων, όπου απαιτείται, καθώς και για κάθε θέμα τοπικής αυτοδιοίκησης που δεν εμπίπτει στην αρμοδιότητα της Αυτοτελούς Υπηρεσίας Εποπτείας ΟΤΑ και ασκείτο από τις αρμόδιες οργανικές μονάδες του ν.2503/1997 σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία. Επίσης, είναι αρμόδιο ιδίως για την άσκηση εποπτείας και ελέγχου στα κρατικά νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης, τη συγκρότηση και λειτουργία των Υπηρεσιακών Συμβουλίων των υπαλλήλων τους, τη συγκρότηση των οργάνων διοίκησής τους και την έκδοση πράξεων υπηρεσιακών μεταβολών του προσωπικού τους.

Διεύθυνση: Καθ.Ρωσσίδου 11, ΤΚ 54655, Θεσσαλονίκη

Τηλέφωνο: 2313 309211

Email: tdiaf@damt.gov.gr

Είναι αρμόδιο ιδίως για τη μέριμνα ανάρτησης των αποφάσεων της Αποκεντρωμένης Διοίκησης στο διαδίκτυο («πρόγραμμα Διαύγεια»), στο πλαίσιο της ενίσχυσης της διαφάνειας στην Αποκεντρωμένη Διοίκηση σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, καθώς και για τη μελέτη και παρακολούθηση της εφαρμογής μέτρων για την απλούστευση των διαδικασιών και την ταχεία διεκπεραίωση των διοικητικών ενεργειών στην Αποκεντρωμένη Διοίκηση Μακεδονίας - Θράκης και στους φορείς που εποπτεύονται από αυτή.

Διεύθυνση: Καθ.Ρωσσίδου 11, ΤΚ 54655, Θεσσαλονίκη

Τηλέφωνο: 2313 309184

Email: gram-dd@damt.gov.gr

Είναι αρμόδιο ιδίως για την πρωτοκόλληση και διακίνηση της αλληλογραφίας, καθώς και τη διεκπεραίωση των εξερχόμενων εγγράφων όλων των οργανικών μονάδων της Αποκεντρωμένης Διοίκησης που έχουν έδρα τη Θεσσαλονίκη, πλην εκείνων που διαθέτουν ιδιαίτερη οργανική μονάδα για το σκοπό αυτό. Επίσης, έχει τη μέριμνα κοινοποίησης στο Τμήμα Διαφάνειας όλων των αποφάσεων που, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, αναρτώνται στο διαδίκτυο, την επικύρωση αντιγράφων ή φωτoαντιγράφων οποιωνδήποτε εγγράφων ή δικαιολογητικών, που τηρούνται στο αρχείο ή επιδεικνύονται από τους ενδιαφερόμενους και τη βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής, την τήρηση του αρχείου της Αποκεντρωμένης Διοίκησης και την παροχή γενικού χαρακτήρα πληροφοριών σε πολίτες.

Διεύθυνση: Σταδίου & Αριάδνης 2, ΤΚ 59131 Βέροια

Τηλέφωνο: 2313309670

Email: tdo-hma@damt.gov.gr

Είναι αρμόδιο ιδίως για την τήρηση των στοιχείων των υπηρετούντων στο νομό υπαλλήλων της Αποκεντρωμένης Διοίκησης για την έκδοση πιστοποιητικών των υπηρεσιακών τους μεταβολών, τη χορήγηση αδειών, πλην εκείνων, για τις οποίες απαιτείται σύμφωνη γνώμη του Υπηρεσιακού Συμβουλίου, την αποστολή στοιχείων στο Τμήμα Εκκαθάρισης Αποδοχών, την κίνηση της πειθαρχικής διαδικασίας και γενικά δευτερεύουσας φύσης θέματα.

Επιπλέον, είναι αρμόδιο για εισήγηση του ελέγχου νομιμότητας των αποφάσεων των ΟΤΑ Α΄βαθμού με τοπική αρμοδιότητα το νομό Ημαθίας καθώς και την κίνηση της πειθαρχικής διαδικασίας κατά των αιρετών.

Διεύθυνση: Εθν. Αντίστασης 21, ΤΚ 61100 Κιλκίς

Τηλέφωνο: 2341022449

Email: tdo-kil@damt.gov.gr

Είναι αρμόδιο ιδίως για την τήρηση των στοιχείων των υπηρετούντων στο νομό υπαλλήλων της Αποκεντρωμένης Διοίκησης για την έκδοση πιστοποιητικών των υπηρεσιακών τους μεταβολών, τη χορήγηση αδειών, πλην εκείνων, για τις οποίες απαιτείται σύμφωνη γνώμη του Υπηρεσιακού Συμβουλίου, την αποστολή στοιχείων στο Τμήμα Εκκαθάρισης Αποδοχών, την κίνηση της πειθαρχικής διαδικασίας και γενικά δευτερεύουσας φύσης θέματα.

Επιπλέον, είναι αρμόδιο για εισήγηση του ελέγχου νομιμότητας των αποφάσεων των ΟΤΑ Α΄βαθμού με τοπική αρμοδιότητα το νομό Κιλκίς καθώς και την κίνηση της πειθαρχικής διαδικασίας κατά των αιρετών.

 

Διεύθυνση: Διοικητήριο Έδεσσας, ΤΚ 58200 Έδεσσα

Τηλέφωνο: 2381029874

Email: tdo-pel@damt.gov.gr

Είναι αρμόδιο ιδίως για την τήρηση των στοιχείων των υπηρετούντων στο νομό υπαλλήλων της Αποκεντρωμένης Διοίκησης για την έκδοση πιστοποιητικών των υπηρεσιακών τους μεταβολών, τη χορήγηση αδειών, πλην εκείνων, για τις οποίες απαιτείται σύμφωνη γνώμη του Υπηρεσιακού Συμβουλίου, την αποστολή στοιχείων στο Τμήμα Εκκαθάρισης Αποδοχών, την κίνηση της πειθαρχικής διαδικασίας και γενικά δευτερεύουσας φύσης θέματα.

Επιπλέον, είναι αρμόδιο για εισήγηση του ελέγχου νομιμότητας των αποφάσεων των ΟΤΑ Α΄βαθμού με τοπική αρμοδιότητα το νομό Πέλλας καθώς και την κίνηση της πειθαρχικής διαδικασίας κατά των αιρετών.

Διεύθυνση: Κίτρους 41, ΤΚ 60100 Κατερίνη

Τηλέφωνο: 2351046476

Email: tdo-pie@damt.gov.gr

Είναι αρμόδιο ιδίως για την τήρηση των στοιχείων των υπηρετούντων στο νομό υπαλλήλων της Αποκεντρωμένης Διοίκησης για την έκδοση πιστοποιητικών των υπηρεσιακών τους μεταβολών, τη χορήγηση αδειών, πλην εκείνων, για τις οποίες απαιτείται σύμφωνη γνώμη του Υπηρεσιακού Συμβουλίου, την αποστολή στοιχείων στο Τμήμα Εκκαθάρισης Αποδοχών, την κίνηση της πειθαρχικής διαδικασίας και γενικά δευτερεύουσας φύσης θέματα.

Επιπλέον, είναι αρμόδιο για εισήγηση του ελέγχου νομιμότητας των αποφάσεων των ΟΤΑ Α΄βαθμού με τοπική αρμοδιότητα το νομό Πιερίας καθώς και την κίνηση της πειθαρχικής διαδικασίας κατά των αιρετών.

Διεύθυνση: Μεραρχίας 67, Τ.Κ. 62125 Σέρρες

Τηλέφωνο: 2313309065

Email: tdo-ser@damt.gov.gr

Είναι αρμόδιο ιδίως για την τήρηση των στοιχείων των υπηρετούντων στο νομό υπαλλήλων της Αποκεντρωμένης Διοίκησης για την έκδοση πιστοποιητικών των υπηρεσιακών τους μεταβολών, τη χορήγηση αδειών, πλην εκείνων, για τις οποίες απαιτείται σύμφωνη γνώμη του Υπηρεσιακού Συμβουλίου, την αποστολή στοιχείων στο Τμήμα Εκκαθάρισης Αποδοχών, την κίνηση της πειθαρχικής διαδικασίας και γενικά δευτερεύουσας φύσης θέματα.

Επιπλέον, είναι αρμόδιο για εισήγηση του ελέγχου νομιμότητας των αποφάσεων των ΟΤΑ Α΄βαθμού με τοπική αρμοδιότητα το νομό Σερρών καθώς και την κίνηση της πειθαρχικής διαδικασίας κατά των αιρετών.

Διεύθυνση: Δημοκρατίας & Α.Παπανδρέου 1, Τ.Θ. 43, ΤΚ 63100, Πολύγυρος

Τηλέφωνο: 2313309830

Email: tdo-xal@damt.gov.gr

Είναι αρμόδιο ιδίως για την τήρηση των στοιχείων των υπηρετούντων στο νομό υπαλλήλων της Αποκεντρωμένης Διοίκησης για την έκδοση πιστοποιητικών των υπηρεσιακών τους μεταβολών, τη χορήγηση αδειών, πλην εκείνων, για τις οποίες απαιτείται σύμφωνη γνώμη του Υπηρεσιακού Συμβουλίου, την αποστολή στοιχείων στο Τμήμα Εκκαθάρισης Αποδοχών, την κίνηση της πειθαρχικής διαδικασίας και γενικά δευτερεύουσας φύσης θέματα.

Επιπλέον, είναι αρμόδιο για εισήγηση του ελέγχου νομιμότητας των αποφάσεων των ΟΤΑ Α΄βαθμού με τοπική αρμοδιότητα το νομό Χαλκιδικής καθώς και την κίνηση της πειθαρχικής διαδικασίας κατά των αιρετών.

Διεύθυνση: Διοικητήριο, ΤΚ 66100 Δράμα

Τηλέφωνο: 2521351336

Email: tdo-dra@damt.gov.gr

Είναι αρμόδιο ιδίως για την τήρηση των στοιχείων των υπηρετούντων στο νομό υπαλλήλων της Αποκεντρωμένης Διοίκησης για την έκδοση πιστοποιητικών των υπηρεσιακών τους μεταβολών, τη χορήγηση αδειών, πλην εκείνων, για τις οποίες απαιτείται σύμφωνη γνώμη του Υπηρεσιακού Συμβουλίου, την αποστολή στοιχείων στο Τμήμα Εκκαθάρισης Αποδοχών, την κίνηση της πειθαρχικής διαδικασίας και γενικά δευτερεύουσας φύσης θέματα.

Επιπλέον, είναι αρμόδιο για εισήγηση του ελέγχου νομιμότητας των αποφάσεων των ΟΤΑ Α΄βαθμού με τοπική αρμοδιότητα το νομό Δράμας καθώς και την κίνηση της πειθαρχικής διαδικασίας κατά των αιρετών.

Διεύθυνση: Λεωφόρος Δημοκρατίας 338 Β΄, ΤΚ 68131, Αλεξανδρούπολη

Τηλέφωνο: 2313309930

Email: tdo-evr@damt.gov.gr

Είναι αρμόδιο ιδίως για την τήρηση των στοιχείων των υπηρετούντων στο νομό υπαλλήλων της Αποκεντρωμένης Διοίκησης για την έκδοση πιστοποιητικών των υπηρεσιακών τους μεταβολών, τη χορήγηση αδειών, πλην εκείνων, για τις οποίες απαιτείται σύμφωνη γνώμη του Υπηρεσιακού Συμβουλίου, την αποστολή στοιχείων στο Τμήμα Εκκαθάρισης Αποδοχών, την κίνηση της πειθαρχικής διαδικασίας και γενικά δευτερεύουσας φύσης θέματα.

Επιπλέον, είναι αρμόδιο για εισήγηση του ελέγχου νομιμότητας των αποφάσεων των ΟΤΑ Α΄βαθμού με τοπική αρμοδιότητα το νομό Έβρου καθώς και την κίνηση της πειθαρχικής διαδικασίας κατά των αιρετών.

Διεύθυνση: Εθν. Αντίστασης 20, ΤΚ 65110 Καβάλα

Τηλέφωνο: 2513503222

Email: tdo-kav@damt.gov.gr

Είναι αρμόδιο ιδίως για την τήρηση των στοιχείων των υπηρετούντων στο νομό υπαλλήλων της Αποκεντρωμένης Διοίκησης για την έκδοση πιστοποιητικών των υπηρεσιακών τους μεταβολών, τη χορήγηση αδειών, πλην εκείνων, για τις οποίες απαιτείται σύμφωνη γνώμη του Υπηρεσιακού Συμβουλίου, την αποστολή στοιχείων στο Τμήμα Εκκαθάρισης Αποδοχών, την κίνηση της πειθαρχικής διαδικασίας και γενικά δευτερεύουσας φύσης θέματα.

Επιπλέον, είναι αρμόδιο για εισήγηση του ελέγχου νομιμότητας των αποφάσεων των ΟΤΑ Α΄βαθμού με τοπική αρμοδιότητα το νομό Καβάλας καθώς και την κίνηση της πειθαρχικής διαδικασίας κατά των αιρετών.

Διεύθυνση: Περγάμου 14, ΤΚ 67100 Ξάνθη

Τηλέφωνο: 2313309995

Email: tdo-xan@damt.gov.gr

Είναι αρμόδιο ιδίως για την τήρηση των στοιχείων των υπηρετούντων στο νομό υπαλλήλων της Αποκεντρωμένης Διοίκησης για την έκδοση πιστοποιητικών των υπηρεσιακών τους μεταβολών, τη χορήγηση αδειών, πλην εκείνων, για τις οποίες απαιτείται σύμφωνη γνώμη του Υπηρεσιακού Συμβουλίου, την αποστολή στοιχείων στο Τμήμα Εκκαθάρισης Αποδοχών, την κίνηση της πειθαρχικής διαδικασίας και γενικά δευτερεύουσας φύσης θέματα.

Επιπλέον, είναι αρμόδιο για εισήγηση του ελέγχου νομιμότητας των αποφάσεων των ΟΤΑ Α΄βαθμού με τοπική αρμοδιότητα το νομό Ξάνθης καθώς και την κίνηση της πειθαρχικής διαδικασίας κατά των αιρετών.

Διεύθυνση: Παρασίου 4, ΤΚ 69100 Κομοτηνή

Τηλέφωνο: 2313309904, 2531083380

Email: tdo-rod@damt.gov.gr

Οι αρμοδιότητες του Τμήματος Διοικητικού Οικονομικού Ν. Ροδόπης, περιληπτικά είναι οι εξής :

1. Έλεγχο νομιμότητας αποφάσεων της Περιφέρειας ΑΜΘ (στο σύνολό της και για τους πέντε νομούς) , της ΠΕΔ ΑΜΘ, της ΔΙΑΑΜΑΘ και του Περιφερειακού Ταμείου Ανάπτυξης ΑΜΘ και των ΟΤΑ Ά βαθμού του νομού Ροδόπης.
2. Πιστοποιητικά Υπηρεσιακών Μεταβολών , αναγνώριση προϋπηρεσίας και βεβαιώσεις προϋπηρεσίας και αποδοχών (για την Ανατολική Μακεδονία- Θράκη).
3. Διαδικαστικά έγγραφα που απαιτούνται για τον διορισμό ή την πρόσληψη υπαλλήλων(για την Ανατολική Μακεδονία- Θράκη)
4. Χορήγηση αντιγράφων από τα επίσημα στοιχεία των προσωπικών μητρώων των υπαλλήλων της ΑΔΜΘ(για την Ανατολική Μακεδονία- Θράκη).
5. Αποφάσεις αποδοχής παραίτησης και λύσης υπαλληλικής σχέσης, περιλήψεις διαπιστωτικών πράξεων λύσης υπαλληλικής σχέσης , αποστολή προς δημοσίευση αυτών, δελτία ατομικής υπηρεσιακής κατάστασης και διαβίβαση των σχετικών εγγράφων προς το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους και τα ταμεία.
6. Η κίνηση πειθαρχικής διαδικασίας για τους υπαλλήλους της Αποκεντρωμένης στην Ανατολική Μακεδονία Θράκη (για την Ανατολική Μακεδονία- Θράκη)
7. Προαγωγές υπαλλήλων , κλιμάκια υπαλλήλων , εκθέσεις υπαλλήλων για την (για την Ανατολική Μακεδονία- Θράκη).
8. Διαχειριστές στο ψηφιακό οργανόγραμμα, στην κινητικότητα και γενικά για θέματα της Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης

 

Διεύθυνση: Σταδίου & Αριάδνης 2, ΤΚ 59131 Βέροια

Τηλέφωνο: 2313309674

Email: gram-hma@damt.gov.gr

Είναι αρμόδιο ιδίως για την πρωτοκόλληση και διακίνηση της αλληλογραφίας, καθώς και τη διεκπεραίωση των εξερχόμενων εγγράφων όλων των οργανικών μονάδων του νομού, πλην εκείνων που διαθέτουν ιδιαίτερη οργανική μονάδα για το σκοπό αυτό. Την επικύρωση αντιγράφων ή φωτοαντιγράφων οποιωνδήποτε εγγράφων ή δικαιολογητικών, που τηρούνται στο αρχείο ή επιδεικνύονται από ενδιαφερόμενους και τη βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής. Επίσης, έχει τη μέριμνα κοινοποίησης στο Τμήμα Διαφάνειας όλων των αποφάσεων που σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία αναρτώνται στο διαδίκτυο, την τήρηση του αρχείου και την παροχή γενικού χαρακτήρα πληροφοριών σε πολίτες.

Διεύθυνση: Εθν. Αντίστασης 21, ΤΚ 61100 Κιλκίς

Τηλέφωνο: 2341022548

Email: gram-kil@damt.gov.gr

Είναι αρμόδιο ιδίως για την πρωτοκόλληση και διακίνηση της αλληλογραφίας, καθώς και τη διεκπεραίωση των εξερχόμενων εγγράφων όλων των οργανικών μονάδων του νομού, πλην εκείνων που διαθέτουν ιδιαίτερη οργανική μονάδα για το σκοπό αυτό. Την επικύρωση αντιγράφων ή φωτοαντιγράφων οποιωνδήποτε εγγράφων ή δικαιολογητικών, που τηρούνται στο αρχείο ή επιδεικνύονται από ενδιαφερόμενους και τη βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής. Επίσης, έχει τη μέριμνα κοινοποίησης στο Τμήμα Διαφάνειας όλων των αποφάσεων που σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία αναρτώνται στο διαδίκτυο, την τήρηση του αρχείου και την παροχή γενικού χαρακτήρα πληροφοριών σε πολίτες.

Διεύθυνση: Διοικητήριο Έδεσσας, ΤΚ 58200 Έδεσσα

Τηλέφωνο: 2381022911

Email: gram-pel@damt.gov.gr

Είναι αρμόδιο ιδίως για την πρωτοκόλληση και διακίνηση της αλληλογραφίας, καθώς και τη διεκπεραίωση των εξερχόμενων εγγράφων όλων των οργανικών μονάδων του νομού, πλην εκείνων που διαθέτουν ιδιαίτερη οργανική μονάδα για το σκοπό αυτό. Την επικύρωση αντιγράφων ή φωτοαντιγράφων οποιωνδήποτε εγγράφων ή δικαιολογητικών, που τηρούνται στο αρχείο ή επιδεικνύονται από ενδιαφερόμενους και τη βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής. Επίσης, έχει τη μέριμνα κοινοποίησης στο Τμήμα Διαφάνειας όλων των αποφάσεων που σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία αναρτώνται στο διαδίκτυο, την τήρηση του αρχείου και την παροχή γενικού χαρακτήρα πληροφοριών σε πολίτες.

Διεύθυνση: Κίτρους 41, ΤΚ 60100 Κατερίνη

Τηλέφωνο: 2351029071, 2351046477

Email: gram-pie@damt.gov.gr

Είναι αρμόδιο ιδίως για την πρωτοκόλληση και διακίνηση της αλληλογραφίας, καθώς και τη διεκπεραίωση των εξερχόμενων εγγράφων όλων των οργανικών μονάδων του νομού, πλην εκείνων που διαθέτουν ιδιαίτερη οργανική μονάδα για το σκοπό αυτό. Την επικύρωση αντιγράφων ή φωτοαντιγράφων οποιωνδήποτε εγγράφων ή δικαιολογητικών, που τηρούνται στο αρχείο ή επιδεικνύονται από ενδιαφερόμενους και τη βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής. Επίσης, έχει τη μέριμνα κοινοποίησης στο Τμήμα Διαφάνειας όλων των αποφάσεων που σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία αναρτώνται στο διαδίκτυο, την τήρηση του αρχείου και την παροχή γενικού χαρακτήρα πληροφοριών σε πολίτες.

Διεύθυνση: Μεραρχίας 67,Τ.Κ. 62125 Σέρρες

Τηλέφωνο: 2313309067

Email: gram-ser@damt.gov.gr

Είναι αρμόδιο ιδίως για την πρωτοκόλληση και διακίνηση της αλληλογραφίας, καθώς και τη διεκπεραίωση των εξερχόμενων εγγράφων όλων των οργανικών μονάδων του νομού, πλην εκείνων που διαθέτουν ιδιαίτερη οργανική μονάδα για το σκοπό αυτό. Την επικύρωση αντιγράφων ή φωτοαντιγράφων οποιωνδήποτε εγγράφων ή δικαιολογητικών, που τηρούνται στο αρχείο ή επιδεικνύονται από ενδιαφερόμενους και τη βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής. Επίσης, έχει τη μέριμνα κοινοποίησης στο Τμήμα Διαφάνειας όλων των αποφάσεων που σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία αναρτώνται στο διαδίκτυο, την τήρηση του αρχείου και την παροχή γενικού χαρακτήρα πληροφοριών σε πολίτες.

Διεύθυνση: Δημοκρατίας & Α.Παπανδρέου 1, Τ.Θ. 43, ΤΚ 63100, Πολύγυρος

Τηλέφωνο: 2313309831

Email: gram-xal@damt.gov.gr

Είναι αρμόδιο ιδίως για την πρωτοκόλληση και διακίνηση της αλληλογραφίας, καθώς και τη διεκπεραίωση των εξερχόμενων εγγράφων όλων των οργανικών μονάδων του νομού, πλην εκείνων που διαθέτουν ιδιαίτερη οργανική μονάδα για το σκοπό αυτό. Την επικύρωση αντιγράφων ή φωτοαντιγράφων οποιωνδήποτε εγγράφων ή δικαιολογητικών, που τηρούνται στο αρχείο ή επιδεικνύονται από ενδιαφερόμενους και τη βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής. Επίσης, έχει τη μέριμνα κοινοποίησης στο Τμήμα Διαφάνειας όλων των αποφάσεων που σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία αναρτώνται στο διαδίκτυο, την τήρηση του αρχείου και την παροχή γενικού χαρακτήρα πληροφοριών σε πολίτες.

Διεύθυνση: Διοικητήριο, ΤΚ 66100 Δράμα

Τηλέφωνο: 2521351335

Email: gram-dra@damt.gov.gr

Είναι αρμόδιο ιδίως για την πρωτοκόλληση και διακίνηση της αλληλογραφίας, καθώς και τη διεκπεραίωση των εξερχόμενων εγγράφων όλων των οργανικών μονάδων του νομού, πλην εκείνων που διαθέτουν ιδιαίτερη οργανική μονάδα για το σκοπό αυτό. Την επικύρωση αντιγράφων ή φωτοαντιγράφων οποιωνδήποτε εγγράφων ή δικαιολογητικών, που τηρούνται στο αρχείο ή επιδεικνύονται από ενδιαφερόμενους και τη βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής. Επίσης, έχει τη μέριμνα κοινοποίησης στο Τμήμα Διαφάνειας όλων των αποφάσεων που σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία αναρτώνται στο διαδίκτυο, την τήρηση του αρχείου και την παροχή γενικού χαρακτήρα πληροφοριών σε πολίτες.

Διεύθυνση: Λεωφόρος Δημοκρατίας 338 Β΄, ΤΚ 68131, Αλεξανδρούπολη

Τηλέφωνο: 2313309939

Email: gram-evr@damt.gov.gr

Είναι αρμόδιο ιδίως για την πρωτοκόλληση και διακίνηση της αλληλογραφίας, καθώς και τη διεκπεραίωση των εξερχόμενων εγγράφων όλων των οργανικών μονάδων του νομού, πλην εκείνων που διαθέτουν ιδιαίτερη οργανική μονάδα για το σκοπό αυτό. Την επικύρωση αντιγράφων ή φωτοαντιγράφων οποιωνδήποτε εγγράφων ή δικαιολογητικών, που τηρούνται στο αρχείο ή επιδεικνύονται από ενδιαφερόμενους και τη βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής. Επίσης, έχει τη μέριμνα κοινοποίησης στο Τμήμα Διαφάνειας όλων των αποφάσεων που σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία αναρτώνται στο διαδίκτυο, την τήρηση του αρχείου και την παροχή γενικού χαρακτήρα πληροφοριών σε πολίτες.

Διεύθυνση: Εθν. Αντίστασης 20, ΤΚ 65110 Καβάλα

Τηλέφωνο: 2510291243, 2510221365

Email: gram-kav@damt.gov.gr

Είναι αρμόδιο ιδίως για την πρωτοκόλληση και διακίνηση της αλληλογραφίας, καθώς και τη διεκπεραίωση των εξερχόμενων εγγράφων όλων των οργανικών μονάδων του νομού, πλην εκείνων που διαθέτουν ιδιαίτερη οργανική μονάδα για το σκοπό αυτό. Την επικύρωση αντιγράφων ή φωτοαντιγράφων οποιωνδήποτε εγγράφων ή δικαιολογητικών, που τηρούνται στο αρχείο ή επιδεικνύονται από ενδιαφερόμενους και τη βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής. Επίσης, έχει τη μέριμνα κοινοποίησης στο Τμήμα Διαφάνειας όλων των αποφάσεων που σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία αναρτώνται στο διαδίκτυο, την τήρηση του αρχείου και την παροχή γενικού χαρακτήρα πληροφοριών σε πολίτες.

Διεύθυνση: Περγάμου 14, ΤΚ 67100 Ξάνθη

Τηλέφωνο: 2541083159

Email: gram-xan@damt.gov.gr

Είναι αρμόδιο ιδίως για την πρωτοκόλληση και διακίνηση της αλληλογραφίας, καθώς και τη διεκπεραίωση των εξερχόμενων εγγράφων όλων των οργανικών μονάδων του νομού, πλην εκείνων που διαθέτουν ιδιαίτερη οργανική μονάδα για το σκοπό αυτό. Την επικύρωση αντιγράφων ή φωτοαντιγράφων οποιωνδήποτε εγγράφων ή δικαιολογητικών, που τηρούνται στο αρχείο ή επιδεικνύονται από ενδιαφερόμενους και τη βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής. Επίσης, έχει τη μέριμνα κοινοποίησης στο Τμήμα Διαφάνειας όλων των αποφάσεων που σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία αναρτώνται στο διαδίκτυο, την τήρηση του αρχείου και την παροχή γενικού χαρακτήρα πληροφοριών σε πολίτες.

Διεύθυνση: Παρασίου 4, ΤΚ 69100 Κομοτηνή

Τηλέφωνο: 2531083387

Email: gram-rod@damt.gov.gr

Είναι αρμόδιο ιδίως για την πρωτοκόλληση και διακίνηση της αλληλογραφίας, καθώς και τη διεκπεραίωση των εξερχόμενων εγγράφων όλων των οργανικών μονάδων του νομού, πλην εκείνων που διαθέτουν ιδιαίτερη οργανική μονάδα για το σκοπό αυτό. Την επικύρωση αντιγράφων ή φωτοαντιγράφων οποιωνδήποτε εγγράφων ή δικαιολογητικών, που τηρούνται στο αρχείο ή επιδεικνύονται από ενδιαφερόμενους και τη βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής. Επίσης, έχει τη μέριμνα κοινοποίησης στο Τμήμα Διαφάνειας όλων των αποφάσεων που σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία αναρτώνται στο διαδίκτυο, την τήρηση του αρχείου και την παροχή γενικού χαρακτήρα πληροφοριών σε πολίτες.

Διεύθυνση: Καθ.Ρωσσίδου 11, ΤΚ 54655, Θεσσαλονίκη

Τηλέφωνο:2313 309174

Email: dο@damt.gov.gr

Η Διεύθυνση Οικονομικού είναι αρμόδια ιδίως για θέματα προϋπολογισμού, παρακολούθησης και εποπτείας των οικονομικών μεγεθών, προμηθειών, κρατικών οχημάτων, τη μέριμνα για τη στέγαση των δημοσίων υπηρεσιών, την καταγραφή και διαχείριση της κινητής και ακίνητης περιουσίας της Αποκεντρωμένης Διοίκησης, καθώς και για λειτουργικά επί μέρους ζητήματα. Οφείλει να βρίσκεται σε συνεχή συνεργασία με το καθ` ύλην κατά περίπτωση αρμόδιο Υπουργείο για την καλύτερη αντιμετώπιση των προβλημάτων και των υποθέσεων αρμοδιότητας της και να ακολουθεί τις οδηγίες του.

Διεύθυνση: Καθ.Ρωσσίδου 11, ΤΚ 54655, Θεσσαλονίκη

Τηλέφωνο:2310 403966

Email: tdper@damt.gov.gr

Το Τμήμα Δημόσιας Περιουσίας είναι αρμόδιο ιδίως για θέματα δημόσιας περιουσίας, για τα οποία έχουν απονεμηθεί αρμοδιότητες στον Συντονιστή της Αποκεντρωμένης Διοίκησης από την κείμενη νομοθεσία.

Διεύθυνση: Καθ.Ρωσσίδου 11, ΤΚ 54655, Θεσσαλονίκη

Τηλέφωνο:2313 309375

Email: tea@damt.gov.gr

Είναι αρμόδιο ιδίως για την εκκαθάριση αποδοχών και κάθε είδους αποζημιώσεων για το τακτικό και έκτακτο προσωπικό όλης της Αποκεντρωμένης Διοίκησης, τη χορήγηση φορολογικών βεβαιώσεων και βεβαιώσεων αποδοχών.

Διεύθυνση: Καθ.Ρωσσίδου 11, ΤΚ 54655, Θεσσαλονίκη

Τηλέφωνο:2313 309160

Email: tpro@damt.gov.gr

Είναι αρμόδιο για:

αα) την κατάρτιση του τακτικού προϋπολογισμού της Αποκεντρωμένης Διοίκησης, την παρακολούθηση και εποπτεία των οικονομικών μεγεθών από όλες τις πηγές χρηματοδότησης,

ββ) την αποτελεσματική διαχείριση και το συντονισμό των ενεργειών που αφορούν και έχουν επίπτωση στην κατάρτιση, αναθεώρηση και υλοποίηση του Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής (ΜΠΔΣ) που περιλαμβάνει τις ετήσιες και μεσοπρόθεσμες δημοσιονομικές προβλέψεις,

γγ) την παρακολούθηση των οικονομικών εξελίξεων και την τήρηση όλων των οδηγιών του Υπουργείου Οικονομικών και του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους σχετικά με την κατάρτιση και αναθεώρηση του ΜΠΔΣ και του προϋπολογισμού σε οποιαδήποτε χρονική στιγμή κατά τη διάρκεια του έτους,

δδ) θέματα πληρωμών, όπως την παραγωγή στο Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα Δημοσιονομικής Πολιτικής (ΟΠΣΔΠ) ηλεκτρονικών εντολών μεταφοράς και πίστωσης λογαριασμού προς την Τράπεζα της Ελλάδος για την εξόφληση των εκδιδόμενων χρηματικών ενταλμάτων με πίστωση των τραπεζικών λογαριασμών των δικαιούχων και την απόδοση των διενεργούμενων κρατήσεων υπέρ τρίτων σε αυτούς, τη μέριμνα για τη διενέργεια συμψηφισμών και απόδοση στο Δημόσιο και στα οικεία ασφαλιστικά ταμεία των οφειλών των δικαιούχων που αναγράφονται στις σχετικές βεβαιώσεις φορολογικών και ασφαλιστικών οφειλών, την ενημέρωση των δικαιούχων και των φορέων για την έκδοση χρηματικών ενταλμάτων και την πληρωμή των δικαιούχων, την καταχώριση στοιχείων και τήρηση των Μητρώων Κατασχέσεων και Εκχωρήσεων.

Διεύθυνση: Καθ.Ρωσσίδου 11, ΤΚ 54655, Θεσσαλονίκη

Τηλέφωνο:2313 309606

Email: tod@damt.gov.gr

Είναι αρμόδιο ιδίως για:

αα) τη διενέργεια των δημοσιονομικών δεσμεύσεων και την τήρηση του μητρώου δεσμεύσεων,

ββ) τον έλεγχο, εκκαθάριση και έκδοση εντολής πληρωμής των δαπανών της Αποκεντρωμένης Διοίκησης, εντός της προβλεπόμενης προθεσμίας από το ευρωπαϊκό και εθνικό κανονιστικό πλαίσιο, την καταχώριση των στοιχείων των δικαιούχων δαπανών και την τήρηση του μητρώου αυτών,

γγ) την τακτοποίηση των χρηματικών ενταλμάτων προπληρωμής και την έκδοση εντολών προς τους οικείους εκκαθαριστές αποδοχών για την επίσχεση των αποδοχών δημόσιων υπολόγων που καθυστερούν την απόδοση λογαριασμού, καθώς και την εισήγηση στο Ελεγκτικού Συνέδριο για τον καταλογισμό του υπερήμερου υπολόγου, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις,

δδ) την τήρηση των λογιστικών βιβλίων και

εε) τη διασφάλιση της ορθής εκτέλεσης του προϋπολογισμού της Αποκεντρωμένης Διοίκησης την εφαρμογή των κατάλληλων ελέγχων και δικλείδων ασφαλείας σχετικά με τα έσοδα, τις δαπάνες, τις προμήθειες και τα περιουσιακά στοιχεία του φορέα.

Διεύθυνση: Καθ.Ρωσσίδου 11, ΤΚ 54655, Θεσσαλονίκη

Τηλέφωνο:2313 309437

Email: tpdy@damt.gov.gr

Είναι αρμόδιο ιδίως για την κατάρτιση και παρακολούθηση εκτέλεσης του προγράμματος προμηθειών, καθώς και για λοιπά ζητήματα προμηθειών αρμοδιότητας της Αποκεντρωμένης Διοίκησης, την έγκριση για εγκατάσταση τηλεφωνικών συνδέσεων, τη μέριμνα για τη στέγαση και μεταστέγαση των Υπηρεσιών της Αποκεντρωμένης Διοίκησης και την εξασφάλιση όλων των απαραίτητων λειτουργικών υποδομών τους, καθώς και για θέματα στέγασης δημοσίων υπηρεσιών, για θέματα που αφορούν στην κυκλοφορία των αυτοκινήτων της Αποκεντρωμένης Διοίκησης, στην κατ` εξαίρεση έγκριση οδήγησης αυτοκινήτων από υπαλλήλους που έχουν την απαιτούμενη κατά περίπτωση άδεια οδήγησης, θέματα που αφορούν σε τροχαία ατυχήματα προκαλούμενα από μηχανοκίνητα οχήματα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης, την τήρηση μητρώου για όλα τα οχήματα και αυτοκινούμενα μηχανήματα των Υπηρεσιών της Αποκεντρωμένης Διοίκησης και τη μέριμνα για την κίνηση των οχημάτων αυτής

Διεύθυνση: Καθ.Ρωσσίδου 11, ΤΚ 54655, Θεσσαλονίκη

Τηλέφωνο:2313 309189

Email: tss@damt.gov.gr

Είναι αρμόδιο ιδίως για τη διοίκηση, διαχείριση και εκμετάλλευση των χερσαίων Συνοριακών Σταθμών, καθώς και για τη μέριμνα της άρτιας λειτουργίας τους.

Διεύθυνση: Καθ.Ρωσσίδου 11, ΤΚ 54655, Θεσσαλονίκη

Τηλέφωνο:2313 309417

Email: dek@damt.gov.gr

Είναι αρμόδια ιδίως για θέματα εποπτείας, εκκαθάρισης και διαχείρισης ιδρυμάτων, κληροδοτημάτων και σχολαζουσών κληρονομιών. Οφείλει να βρίσκεται σε συνεχή συνεργασία με το καθ` ύλην αρμόδιο Υπουργείο για την καλύτερη αντιμετώπιση των προβλημάτων και των υποθέσεων αρμοδιότητας της και να ακολουθεί τις οδηγίες του.

Διεύθυνση: Καθ.Ρωσσίδου 11, ΤΚ 54655, Θεσσαλονίκη

Τηλέφωνο:2313 309177

Email: tep@damt.gov.gr

Είναι αρμόδιο ιδίως για το διορισμό των μελών των διοικητικών συμβουλίων των ιδρυμάτων και κληροδοτημάτων, την εποπτεία της διαχείρισης των ιδρυμάτων και κληροδοτημάτων και ειδικότερα ως προς τη σύνταξη του προϋπολογισμού τους, την εκποίηση κινητών και ακινήτων πραγμάτων τους, την εκμίσθωση ακινήτων, την κατάθεση και επένδυση κοινωφελών περιουσιών, την έγκριση των απολογισμών τους, την έγκριση αμοιβών δικηγόρων, μηχανικών, συμβολαιογράφων, την εκτέλεση του κοινωφελούς σκοπού, την έγκριση διορισμού υποτρόφων, την παράταση και την αύξηση των υποτροφιών.

Διεύθυνση: Καθ.Ρωσσίδου 11, ΤΚ 54655, Θεσσαλονίκη

Τηλέφωνο:2313 309431

Email: tek@damt.gov.gr

Είναι αρμόδιο ιδίως για την εκκαθάριση κληρονομιών, κληροδοσιών και δωρεών, την έγκριση αμοιβών δικηγόρων, μηχανικών, συμβολαιογράφων, την επένδυση ή αξιοποίηση περιουσιακών στοιχείων, την εκποίηση των κινητών και ακινήτων πραγμάτων τους, το διορισμό των εκτελεστών διαθήκης και των εκκαθαριστών των κληρονομιών, καθώς και τον καθορισμό των αμοιβών τους, την έγκριση λογοδοσίας των εκτελεστών διαθήκης και τα λειτουργικά θέματα του Συμβουλίου Κληροδοτημάτων.

Επίσης, είναι αρμόδιο για το διορισμό των κηδεμόνων των σχολαζουσών κληρονομιών, στους οποίους ανατίθενται έργα αναφορικά με την έγκριση δαπανών εκκαθάρισης ή διαχείρισής τους και την έγκριση λογοδοσίας τους.

Διεύθυνση: Καθ.Ρωσσίδου 11, ΤΚ 54655, Θεσσαλονίκη

Τηλέφωνο:2313 309123

Email: tsk@damt.gov.gr

Είναι αρμόδιο ιδίως για τη διοικητική εποπτεία των κηδεμόνων σχολαζουσών κληρονομιών, οι οποίοι διορίζονται και έχουν ως έργο την εκκαθάριση των σχολαζουσών κληρονομιών, στην οποία περιλαμβάνονται, η επένδυση ή αξιοποίηση ή εκποίηση των περιουσιακών τους στοιχείων.

Διεύθυνση: Καθ.Ρωσσίδου 11, ΤΚ 54655, Θεσσαλονίκη

Τηλέφωνο:2313 309186

Email: gram-dek@damt.gov.gr

Είναι αρμόδιο ιδίως για την τήρηση μητρώου κληροδοτημάτων, ιδρυμάτων, διαθηκών και σχολαζουσών κληρονομιών, την τήρηση του πρωτοκόλλου της Διεύθυνσης, τη διεκπεραίωση της αλληλογραφίας, την τήρηση και ενημέρωση του φυσικού και ηλεκτρονικού αρχείου της Διεύθυνσης και την ενημέρωση των πολιτών για θέματα αρμοδιότητάς της. Επίσης, μεριμνά για την κοινοποίηση στο Τμήμα Διαφάνειας όλων των αποφάσεων που σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία αναρτώνται στο διαδίκτυο.

Διεύθυνση: Παρασίου 4 Απέλη, ΤΚ 69100, Κομοτηνή

Τηλέφωνο:25310 83388

Email: gkp-kom@damt.gov.gr

 

Διεύθυνση: Καθ.Ρωσσίδου 11, ΤΚ 54655, Θεσσαλονίκη

Τηλέφωνο:2313 309168

Email: dpe@damt.gov.gr

Η Διεύθυνση Πληροφορικής και Επικοινωνιών έχει ως σκοπό το σχεδιασμό, την ανάπτυξη και την υποστήριξη της εύρυθμης και αποδοτικής λειτουργίας των συστημάτων πληροφορικής και επικοινωνιών των Υπηρεσιών της Αποκεντρωμένης Διοίκησης, τη διασφάλιση της τεχνικής και οργανωτικής διαλειτουργικότητας των συστημάτων της Αποκεντρωμένης Διοίκησης με αντίστοιχα συστήματα εθνικής εμβέλειας κεντρικών φορέων της διοίκησης, καθώς και τη βέλτιστη αξιοποίηση διαθέσιμων οικονομικών πόρων, για την ανάπτυξη των υποδομών πληροφορικής και επικοινωνιών όλων των Υπηρεσιών της Αποκεντρωμένης Διοίκησης.

Διεύθυνση: Καθ.Ρωσσίδου 11, ΤΚ 54655, Θεσσαλονίκη Τηλέφωνο:2313 309907 Email: tsys@damt.gov.gr

To Τμήμα Σχεδιασμού και Υποστήριξης Συστημάτων της Αποκεντρωμένης Διοίκησης καθορίζει τη στρατηγική υποδομών πληροφορικής και επικοινωνιών της Αποκεντρωμένης Διοίκησης, μεριμνά για την προμήθεια και εγκατάσταση σε παραγωγική λειτουργία εξοπλισμού και λογισμικού, υποστηρίζει τεχνικά τους χρήστες των πληροφοριακών της συστημάτων, σχεδιάζει την πολιτική ασφάλειας των συστημάτων και μεριμνά για την ακεραιότητα των πληροφοριακών δεδομένων. Επίσης, διασφαλίζει την τεχνική και οργανωτική δια-λειτουργικότητα των πληροφοριακών συστημάτων της Αποκεντρωμένης Διοίκησης με αντίστοιχα συστήματα εθνικής εμβέλειας κεντρικών φορέων διοίκησης, υποστηρίζει την εθνική υποδομή της ψηφιακής υπογραφής, σχεδιάζει και εκτελεί έργα πληροφορικής, με την αξιοποίηση κάθε διαθέσιμου οικονομικού πόρου (ευρωπαϊκά και εθνικά προγράμματα), αναπτύσσει και συντηρεί τον διαδικτυακό τόπο της Αποκεντρωμένης Διοίκησης, διαχειρίζεται τη λειτουργία του εσωτερικού (τοπικού) δικτύου και υποστηρίζει την απρόσκοπτη εξωτερική του επικοινωνία (με το διαδίκτυο).

Διεύθυνση: Καθ.Ρωσσίδου 11, ΤΚ 54655, Θεσσαλονίκη Τηλέφωνο:2313 309635 Email: typs@damt.gov.gr

To Τμήμα Υποστήριξης Περιφερειακών Συστημάτων συντονίζει και εποπτεύει την απρόσκοπτη επικοινωνία και την εύρυθμη λειτουργία των πληροφοριακών συστημάτων που είναι εγκατεστημένα στις Υπηρεσίες της Αποκεντρωμένης Διοίκησης, καταρτίζει τα αναγκαία λειτουργικά πρότυπα των ανωτέρω Υπηρεσιών, υποστηρίζει τεχνικά τους χρήστες των αποκεντρωμένων συστημάτων, μεριμνά για την κατάρτιση και την εκπαίδευσή τους και εξασφαλίζει τις αναγκαίες υποδομές πληροφορικής και επικοινωνιών για την αποτελεσματική λειτουργία των αποκεντρωμένων συστημάτων.

Διεύθυνση: Καθ.Ρωσσίδου 11, ΤΚ 54655, Θεσσαλονίκη Τηλέφωνο:2313 309633 Email: tshy@damt.gov.gr

To Τμήμα Σχεδιασμού Ηλεκτρονικών Υπηρεσιών για τον Πολίτη σχεδιάζει, αναπτύσσει και υποστηρίζει νέες ηλεκτρονικές υπηρεσίες που παρέχονται μέσω του διαδικτύου στον πολίτη, οργανώνει και αναπαριστά τα πληροφοριακά δεδομένα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης που είναι αναγκαία ή ζητούνται από άλλους δημόσιους φορείς, για την παροχή ηλεκτρονικών υπηρεσιών ή υπηρεσιών μίας στάσης στον πολίτη και τις επιχειρήσεις, μεριμνά σε συνεργασία με τις καθ’ ύλην αρμόδιες Διευθύνσεις για τη βέλτιστη αξιοποίηση των Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΤΠΕ) στο μετασχηματισμό και την απλούστευση διοικητικών διαδικασιών, μέσω των οποίων παρέχονται προβλεπόμενες από το νόμο υπηρεσίες και παροχές προς τον πολίτη και τις επιχειρήσεις. Επίσης, έχει την ευθύνη εκπλήρωσης του έργου των «Κομβικών Σημείων Επαφής» (ΚΟΣΕ) της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας – Θράκης, όπως προβλέπεται από τις κείμενες διατάξεις και σε συνεργασία με τις καθ’ ύλην αρμόδιες Διευθύνσεις της Αποκεντρωμένης Διοίκησης.

Διεύθυνση: Παρασίου 4, ΤΚ 69100 Κομοτηνή

Τηλέφωνο:2313 309901, 25310 83390

Email: tp-rod@damt.gov.gr

Το Τμήμα Πληροφορικής N.Ροδόπης είναι αρμόδιο ιδίως για την υποστήριξη της λειτουργίας όλων των πληροφοριακών συστημάτων της Αποκεντρωμένης Διοίκησης στο νομό, τη μέριμνα για την εύρυθμη και αποδοτική τους λειτουργία, την υποστήριξη των χρηστών εφαρμογών λογισμικού με την παροχή οδηγιών και βοήθειας για την αποτελεσματική χρήση των πληροφοριακών συστημάτων της Αποκεντρωμένης Διοίκησης, τη μέριμνα για την τήρηση αντιγράφων εφεδρείας των πληροφοριακών δεδομένων και την εφαρμογή των αναγκαίων πολιτικών ασφάλειας συστημάτων και προστασίας δεδομένων από μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση και χρήση. Επίσης, είναι αρμόδιο για την εισήγηση προς την αρμόδια Διεύθυνση προμήθειας και συντήρησης του αναγκαίου μηχανογραφικού εξοπλισμού, καθώς και μίσθωσης γραμμών τηλεματικής διασύνδεσης, εφόσον δεν υπάρχει σύνδεση με το δίκτυο «ΣΥΖΕΥΞΙΣ», καθώς και για την επικοινωνία με την αρμόδια Διεύθυνση και ενημέρωση αυτής για τυχόν προβλήματα στη λειτουργία των τοπικά εγκατεστημένων συστημάτων ή των δικτύων επικοινωνίας δεδομένων, τα οποία δεν είναι δυνατό να αντιμετωπισθούν τοπικά.

Διεύθυνση: Μ.Μπότσαρη 6, ΤΚ 68132 Αλεξανδρούπολη

Τηλέφωνο:2313309629

Email: tp-evr@damt.gov.gr

Το Τμήμα Πληροφορικής N.Έβρου είναι αρμόδιο ιδίως για την υποστήριξη της λειτουργίας όλων των πληροφοριακών συστημάτων της Αποκεντρωμένης Διοίκησης στο νομό, τη μέριμνα για την εύρυθμη και αποδοτική τους λειτουργία, την υποστήριξη των χρηστών εφαρμογών λογισμικού με την παροχή οδηγιών και βοήθειας για την αποτελεσματική χρήση των πληροφοριακών συστημάτων της Αποκεντρωμένης Διοίκησης, τη μέριμνα για την τήρηση αντιγράφων εφεδρείας των πληροφοριακών δεδομένων και την εφαρμογή των αναγκαίων πολιτικών ασφάλειας συστημάτων και προστασίας δεδομένων από μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση και χρήση. Επίσης, είναι αρμόδιο για την εισήγηση προς την αρμόδια Διεύθυνση προμήθειας και συντήρησης του αναγκαίου μηχανογραφικού εξοπλισμού, καθώς και μίσθωσης γραμμών τηλεματικής διασύνδεσης, εφόσον δεν υπάρχει σύνδεση με το δίκτυο «ΣΥΖΕΥΞΙΣ», καθώς και για την επικοινωνία με την αρμόδια Διεύθυνση και ενημέρωση αυτής για τυχόν προβλήματα στη λειτουργία των τοπικά εγκατεστημένων συστημάτων ή των δικτύων επικοινωνίας δεδομένων, τα οποία δεν είναι δυνατό να αντιμετωπισθούν τοπικά.

Διεύθυνση: Μεραρχίας 67, Τ.Κ. 62125 Σέρρες

Τηλέφωνο: 2313 309626

Email: tp-ser@damt.gov.gr

Το Τμήμα Πληροφορικής N.Σερρών είναι αρμόδιο ιδίως για την υποστήριξη της λειτουργίας όλων των πληροφοριακών συστημάτων της Αποκεντρωμένης Διοίκησης στο νομό, τη μέριμνα για την εύρυθμη και αποδοτική τους λειτουργία, την υποστήριξη των χρηστών εφαρμογών λογισμικού με την παροχή οδηγιών και βοήθειας για την αποτελεσματική χρήση των πληροφοριακών συστημάτων της Αποκεντρωμένης Διοίκησης, τη μέριμνα για την τήρηση αντιγράφων εφεδρείας των πληροφοριακών δεδομένων και την εφαρμογή των αναγκαίων πολιτικών ασφάλειας συστημάτων και προστασίας δεδομένων από μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση και χρήση. Επίσης, είναι αρμόδιο για την εισήγηση προς την αρμόδια Διεύθυνση προμήθειας και συντήρησης του αναγκαίου μηχανογραφικού εξοπλισμού, καθώς και μίσθωσης γραμμών τηλεματικής διασύνδεσης, εφόσον δεν υπάρχει σύνδεση με το δίκτυο «ΣΥΖΕΥΞΙΣ», καθώς και για την επικοινωνία με την αρμόδια Διεύθυνση και ενημέρωση αυτής για τυχόν προβλήματα στη λειτουργία των τοπικά εγκατεστημένων συστημάτων ή των δικτύων επικοινωνίας δεδομένων, τα οποία δεν είναι δυνατό να αντιμετωπισθούν τοπικά.

Διεύθυνση: Διοικητήριο Έδεσσας, ΤΚ 58200 Έδεσσα

Τηλέφωνο:2313 309633

Email: tp-pel@damt.gov.gr

Το Τμήμα Πληροφορικής N.Πέλλας είναι αρμόδιο ιδίως για την υποστήριξη της λειτουργίας όλων των πληροφοριακών συστημάτων της Αποκεντρωμένης Διοίκησης στο νομό, τη μέριμνα για την εύρυθμη και αποδοτική τους λειτουργία, την υποστήριξη των χρηστών εφαρμογών λογισμικού με την παροχή οδηγιών και βοήθειας για την αποτελεσματική χρήση των πληροφοριακών συστημάτων της Αποκεντρωμένης Διοίκησης, τη μέριμνα για την τήρηση αντιγράφων εφεδρείας των πληροφοριακών δεδομένων και την εφαρμογή των αναγκαίων πολιτικών ασφάλειας συστημάτων και προστασίας δεδομένων από μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση και χρήση. Επίσης, είναι αρμόδιο για την εισήγηση προς την αρμόδια Διεύθυνση προμήθειας και συντήρησης του αναγκαίου μηχανογραφικού εξοπλισμού, καθώς και μίσθωσης γραμμών τηλεματικής διασύνδεσης, εφόσον δεν υπάρχει σύνδεση με το δίκτυο «ΣΥΖΕΥΞΙΣ», καθώς και για την επικοινωνία με την αρμόδια Διεύθυνση και ενημέρωση αυτής για τυχόν προβλήματα στη λειτουργία των τοπικά εγκατεστημένων συστημάτων ή των δικτύων επικοινωνίας δεδομένων, τα οποία δεν είναι δυνατό να αντιμετωπισθούν τοπικά.

Διεύθυνση: Εθν. Αντίστασης 21, ΤΚ 61100 Κιλκίς

Τηλέφωνο:2313 309908

Email: tp-kil@damt.gov.gr

Το Τμήμα Πληροφορικής N.Κιλκίς είναι αρμόδιο ιδίως για την υποστήριξη της λειτουργίας όλων των πληροφοριακών συστημάτων της Αποκεντρωμένης Διοίκησης στο νομό, τη μέριμνα για την εύρυθμη και αποδοτική τους λειτουργία, την υποστήριξη των χρηστών εφαρμογών λογισμικού με την παροχή οδηγιών και βοήθειας για την αποτελεσματική χρήση των πληροφοριακών συστημάτων της Αποκεντρωμένης Διοίκησης, τη μέριμνα για την τήρηση αντιγράφων εφεδρείας των πληροφοριακών δεδομένων και την εφαρμογή των αναγκαίων πολιτικών ασφάλειας συστημάτων και προστασίας δεδομένων από μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση και χρήση. Επίσης, είναι αρμόδιο για την εισήγηση προς την αρμόδια Διεύθυνση προμήθειας και συντήρησης του αναγκαίου μηχανογραφικού εξοπλισμού, καθώς και μίσθωσης γραμμών τηλεματικής διασύνδεσης, εφόσον δεν υπάρχει σύνδεση με το δίκτυο «ΣΥΖΕΥΞΙΣ», καθώς και για την επικοινωνία με την αρμόδια Διεύθυνση και ενημέρωση αυτής για τυχόν προβλήματα στη λειτουργία των τοπικά εγκατεστημένων συστημάτων ή των δικτύων επικοινωνίας δεδομένων, τα οποία δεν είναι δυνατό να αντιμετωπισθούν τοπικά.

Διεύθυνση: Τάκη Οικονομίδη 1, ΤΚ 54655 Θεσσαλονίκη

Τηλέφωνο:2313 309390

Email: dam-the@damt.gov.gr

Η Διεύθυνση Αλλοδαπών και Μετανάστευσης Θεσσαλονίκης είναι αρμόδια ιδίως για την εφαρμογή της ισχύουσας κάθε φορά νομοθεσίας περί διαμονής αλλοδαπών. Οφείλει να βρίσκεται σε συνεχή συνεργασία με το καθ’ ύλην αρμόδιο Υπουργείο για την καλύτερη αντιμετώπιση των προβλημάτων και των υποθέσεων αρμοδιότητάς της και να ακολουθεί τις οδηγίες του.

Διεύθυνση: Τάκη Οικονομίδη 1, ΤΚ 54655 Θεσσαλονίκη

Τηλέφωνο:2313 309616

Email: tada-the@damt.gov.gr

Έχει αρμοδιότητα ιδίως τη χορήγηση, ανανέωση και ανάκληση των αδειών διαμονής ενιαίου τύπου και δελτίων διαμονής σε υπηκόους τρίτων χωρών σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.

Διεύθυνση: Τάκη Οικονομίδη 1, ΤΚ 54655 Θεσσαλονίκη

Τηλέφωνο:2313 309390

Email: tadb-the@damt.gov.gr

Έχει ως αρμοδιότητα ιδίως τη χορήγηση, ανανέωση και ανάκληση των αδειών διαμονής ενιαίου τύπου και δελτίων διαμονής σε υπηκόους τρίτων χωρών σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.

Διεύθυνση: Τάκη Οικονομίδη 1, ΤΚ 54655 Θεσσαλονίκη

Τηλέφωνο:2313 309103

Email: te-the@damt.gov.gr

Το Τμήμα Ελέγχου έχει ως αρμοδιότητα ιδίως την παρακολούθηση της εφαρμογής της ισχύουσας περί διαμονής αλλοδαπών νομοθεσίας, τη διενέργεια ελέγχων και τη βεβαίωση παραβάσεων για την είσοδο και διαμονή υπηκόων τρίτων χωρών στην ελληνική επικράτεια για τις περιπτώσεις που κατά την κείμενη νομοθεσία η χορήγηση και η ανανέωση της άδειας διαμονής ή του δελτίου διαμονής ανήκει στην αρμοδιότητα του Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης.

Διεύθυνση: Τάκη Οικονομίδη 1, ΤΚ 54655 Θεσσαλονίκη

Τηλέφωνο:2313 309423

Email: gdam-the@damt.gov.gr

Το Τμήμα Γραμματείας έχει ως αρμοδιότητα ιδίως την παραλαβή αιτήσεων, την τήρηση του φυσικού και ηλεκτρονικού αρχείου, τη διακίνηση της αλληλογραφίας της Διεύθυνσης, την επικύρωση αντιγράφων και φωτοαντιγράφων οποιωνδήποτε εγγράφων ή δικαιολογητικών, που τηρούνται στο αρχείο ή επιδεικνύονται από τους πολίτες, την παροχή πληροφοριών σχετικά με τις προϋποθέσεις και τη διαδικασία για την έκδοση άδειας διαμονής και την ενημέρωση των ενδιαφερόμενων για την πορεία εξέτασης του αιτήματός τους.

Διεύθυνση: Τάκη Οικονομίδη 1, ΤΚ 54655 Θεσσαλονίκη

Τηλέφωνο:2313 309426

Email: dam-km@damt.gov.gr

Η Διεύθυνση Αλλοδαπών και Μετανάστευσης Κεντρικής Μακεδονίας είναι αρμόδια ιδίως για την εφαρμογή της ισχύουσας κάθε φορά νομοθεσίας περί διαμονής αλλοδαπών. Οφείλει να βρίσκεται σε συνεχή συνεργασία με το καθ’ ύλην αρμόδιο Υπουργείο για την καλύτερη αντιμετώπιση των προβλημάτων και των υποθέσεων αρμοδιότητάς της και να ακολουθεί τις οδηγίες του.

Διεύθυνση: Τάκη Οικονομίδη 1, ΤΚ 54655 Θεσσαλονίκη

Τηλέφωνο:2313 309750

Email: te-km@damt.gov.gr

Το Τμήμα Ελέγχου έχει ως αρμοδιότητα την παρακολούθηση της εφαρμογής της ισχύουσας περί διαμονής αλλοδαπών νομοθεσίας, τη διενέργεια ελέγχων και τη βεβαίωση παραβάσεων για την είσοδο και διαμονή υπηκόων τρίτων χωρών στην ελληνική επικράτεια για τις περιπτώσεις που κατά την κείμενη νομοθεσία η χορήγηση και η ανανέωση της άδειας διαμονής ή του δελτίου διαμονής ανήκει στην αρμοδιότητα του Συντονιστή της Αποκεντρωμένης Διοίκησης.

Διεύθυνση: Τάκη Οικονομίδη 1, ΤΚ 54655 Θεσσαλονίκη

Τηλέφωνο:2313 309426

Email: gdam-km@damt.gov.gr

Το Τμήμα Γραμματείας έχει ως αρμοδιότητα την τήρηση του φυσικού και ηλεκτρονικού αρχείου, τη διακίνηση της αλληλογραφίας της Διεύθυνσης, την επικύρωση αντιγράφων και φωτοαντιγράφων οποιωνδήποτε εγγράφων ή δικαιολογητικών, που τηρούνται στο αρχείο ή επιδεικνύονται από τους πολίτες, την παροχή πληροφοριών σχετικά με τις προϋποθέσεις και τη διαδικασία για την έκδοση άδειας διαμονής και την ενημέρωση των ενδιαφερόμενων για την πορεία εξέτασης του αιτήματός τους.

Διεύθυνση: Βενιζέλου 89, ΤΚ 59132, Βέροια

Τηλέφωνο:2313309063, 2331075165

Email: tad-hma@damt.gov.gr

Το Τμήμα Αδειών Διαμονής Ν. Ημαθίας έχει ως αρμοδιότητα ιδίως τη χορήγηση, ανανέωση και ανάκληση των αδειών διαμονής ενιαίου τύπου και δελτίων διαμονής σε υπηκόους τρίτων χωρών σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.

Γραφείο Γραμματείας

Διεύθυνση: Βενιζέλου 89, ΤΚ 59132, Βέροια

Τηλέφωνο:2313309838, 2331077541 Email: gtad-hma@damt.gov.gr

Το Γραφείο Γραμματείας το οποίο υπάγεται στο ανωτέρω Τμήμα είναι αρμόδιο ιδίως για την παραλαβή αιτήσεων, τη διακίνηση της αλληλογραφίας και την τήρηση των αρχείων του Τμήματος, την επικύρωση αντιγράφων και φωτοαντιγράφων οποιωνδήποτε εγγράφων ή δικαιολογητικών, τα οποία τηρούνται στο αρχείο ή επιδεικνύονται από τους συναλλασσόμενους με το Τμήμα πολίτες, την ενημέρωση των ενδιαφερόμενων για την πορεία εξέτασης του αιτήματος τους και γενικότερα την εξυπηρέτηση των πολιτών ως Υπηρεσία μιας στάσης.

Διεύθυνση: Εθν. Αντίστασης 21, ΤΚ 61100 Κιλκίς

Τηλέφωνο: 2341029272

Email: tad-kil@damt.gov.gr

Το Τμήμα Αδειών Διαμονής Ν. Κιλκίς έχει ως αρμοδιότητα ιδίως τη χορήγηση, ανανέωση και ανάκληση των αδειών διαμονής ενιαίου τύπου και δελτίων διαμονής σε υπηκόους τρίτων χωρών σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.

Γραφείο Γραμματείας

Διεύθυνση: Εθν. Αντίστασης 21, ΤΚ 61100 Κιλκίς

Τηλέφωνο:2341029272

Email: gtad-kil@damt.gov.gr

Το Γραφείο Γραμματείας το οποίο υπάγεται στο ανωτέρω Τμήμα είναι αρμόδιο ιδίως για την παραλαβή αιτήσεων, τη διακίνηση της αλληλογραφίας και την τήρηση των αρχείων του Τμήματος, την επικύρωση αντιγράφων και φωτοαντιγράφων οποιωνδήποτε εγγράφων ή δικαιολογητικών, τα οποία τηρούνται στο αρχείο ή επιδεικνύονται από τους συναλλασσόμενους με το Τμήμα πολίτες, την ενημέρωση των ενδιαφερόμενων για την πορεία εξέτασης του αιτήματος τους και γενικότερα την εξυπηρέτηση των πολιτών ως Υπηρεσία μιας στάσης.

Διεύθυνση: Διοικητήριο Έδεσσας, ΤΚ 58200 Έδεσσα

Τηλέφωνο:2313 309927

Email: tad-pel@damt.gov.gr

Το Τμήμα Αδειών Διαμονής Ν. Πέλλας έχει ως αρμοδιότητα ιδίως τη χορήγηση, ανανέωση και ανάκληση των αδειών διαμονής ενιαίου τύπου και δελτίων διαμονής σε υπηκόους τρίτων χωρών σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.

Γραφείο Γραμματείας

Διεύθυνση: Διοικητήριο Έδεσσας, ΤΚ 58200 Έδεσσα

Τηλέφωνο:2381051245

Email: gtad-pel@damt.gov.gr

Το Γραφείο Γραμματείας το οποίο υπάγεται στο ανωτέρω Τμήμα είναι αρμόδιο ιδίως για την παραλαβή αιτήσεων, τη διακίνηση της αλληλογραφίας και την τήρηση των αρχείων του Τμήματος, την επικύρωση αντιγράφων και φωτοαντιγράφων οποιωνδήποτε εγγράφων ή δικαιολογητικών, τα οποία τηρούνται στο αρχείο ή επιδεικνύονται από τους συναλλασσόμενους με το Τμήμα πολίτες, την ενημέρωση των ενδιαφερόμενων για την πορεία εξέτασης του αιτήματος τους και γενικότερα την εξυπηρέτηση των πολιτών ως Υπηρεσία μιας στάσης.

Διεύθυνση: Θεσσαλονίκη Κίτρους 41, ΤΚ 60100 Κατερίνη

Τηλέφωνο:2351074444

Email: tad-pie@damt.gov.gr

Το Τμήμα Αδειών Διαμονής Ν. Πιερίας έχει ως αρμοδιότητα ιδίως τη χορήγηση, ανανέωση και ανάκληση των αδειών διαμονής ενιαίου τύπου και δελτίων διαμονής σε υπηκόους τρίτων χωρών σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.

Γραφείο Γραμματείας

Διεύθυνση: Κίτρους 41, ΤΚ 60100 Κατερίνη

Τηλέφωνο:2351046480

Email: gtad-pie@damt.gov.gr

Το Γραφείο Γραμματείας το οποίο υπάγεται στο ανωτέρω Τμήμα είναι αρμόδιο ιδίως για την παραλαβή αιτήσεων, τη διακίνηση της αλληλογραφίας και την τήρηση των αρχείων του Τμήματος, την επικύρωση αντιγράφων και φωτοαντιγράφων οποιωνδήποτε εγγράφων ή δικαιολογητικών, τα οποία τηρούνται στο αρχείο ή επιδεικνύονται από τους συναλλασσόμενους με το Τμήμα πολίτες, την ενημέρωση των ενδιαφερόμενων για την πορεία εξέτασης του αιτήματος τους και γενικότερα την εξυπηρέτηση των πολιτών ως Υπηρεσία μιας στάσης.

Διεύθυνση: Μεραρχίας 67,Τ.Κ. 62125 Σέρρες

Τηλέφωνο:2313 309681-683

Email: tad-ser@damt.gov.gr

Το Τμήμα Αδειών Διαμονής Ν. Σερρών έχει ως αρμοδιότητα ιδίως τη χορήγηση, ανανέωση και ανάκληση των αδειών διαμονής ενιαίου τύπου και δελτίων διαμονής σε υπηκόους τρίτων χωρών σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.

Γραφείο Γραμματείας

Διεύθυνση: Μεραρχίας 67,Τ.Κ. 62125 Σέρρες

Τηλέφωνο:2313 309681-683

Email: gtad-ser@damt.gov.gr

Το Γραφείο Γραμματείας το οποίο υπάγεται στο ανωτέρω Τμήμα είναι αρμόδιο ιδίως για την παραλαβή αιτήσεων, τη διακίνηση της αλληλογραφίας και την τήρηση των αρχείων του Τμήματος, την επικύρωση αντιγράφων και φωτοαντιγράφων οποιωνδήποτε εγγράφων ή δικαιολογητικών, τα οποία τηρούνται στο αρχείο ή επιδεικνύονται από τους συναλλασσόμενους με το Τμήμα πολίτες, την ενημέρωση των ενδιαφερόμενων για την πορεία εξέτασης του αιτήματος τους και γενικότερα την εξυπηρέτηση των πολιτών ως Υπηρεσία μιας στάσης.

Διεύθυνση: Δημοκρατίας & Α.Παπανδρέου 1, Τ.Θ. 43, ΤΚ 63100, Πολύγυρος

Τηλέφωνο:2313 309840

Email: tad-xal@damt.gov.gr

Το Τμήμα Αδειών Διαμονής Ν. Χαλκιδικής έχει ως αρμοδιότητα ιδίως τη χορήγηση, ανανέωση και ανάκληση των αδειών διαμονής ενιαίου τύπου και δελτίων διαμονής σε υπηκόους τρίτων χωρών σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.

Γραφείο Γραμματείας

Διεύθυνση: Δημοκρατίας & Α.Παπανδρέου 1, Τ.Θ. 43, ΤΚ 63100, Πολύγυρος

Τηλέφωνο:2313 309840

Email: gtad-xal@damt.gov.gr

Το Γραφείο Γραμματείας το οποίο υπάγεται στο ανωτέρω Τμήμα είναι αρμόδιο ιδίως για την παραλαβή αιτήσεων, τη διακίνηση της αλληλογραφίας και την τήρηση των αρχείων του Τμήματος, την επικύρωση αντιγράφων και φωτοαντιγράφων οποιωνδήποτε εγγράφων ή δικαιολογητικών, τα οποία τηρούνται στο αρχείο ή επιδεικνύονται από τους συναλλασσόμενους με το Τμήμα πολίτες, την ενημέρωση των ενδιαφερόμενων για την πορεία εξέτασης του αιτήματος τους και γενικότερα την εξυπηρέτηση των πολιτών ως Υπηρεσία μιας στάσης.

Διεύθυνση: ΕΚΤΕΝΕΠΟΛ Ο.Τ. 6 ΤΚ 69132 Κομοτηνή

Τηλέφωνο:2531031225

Email: damamt@damt.gov.gr

Η Διεύθυνση Αλλοδαπών και Μετανάστευσης Ανατολικής Μακεδονίας – Θράκης είναι αρμόδια ιδίως για την εφαρμογή της ισχύουσας κάθε φορά νομοθεσίας περί διαμονής αλλοδαπών. Οφείλει να βρίσκεται σε συνεχή συνεργασία με το καθ’ ύλην αρμόδιο Υπουργείο για την καλύτερη αντιμετώπιση των προβλημάτων και των υποθέσεων αρμοδιότητάς της και να ακολουθεί τις οδηγίες του.

Διεύθυνση: ΕΚΤΕΝΕΠΟΛ Ο.Τ. 6 ΤΚ 69132 Κομοτηνή

Τηλέφωνο:25310 31225

Email: tad-rod@damt.gov.gr

Το Τμήμα Αδειών Διαμονής Ροδόπης έχει ως αρμοδιότητα ιδίως τη χορήγηση, ανανέωση και ανάκληση των αδειών διαμονής ενιαίου τύπου και δελτίων διαμονής σε υπηκόους τρίτων χωρών σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.

Τμήμα Ελέγχου

Διεύθυνση: ΕΚΤΕΝΕΠΟΛ Ο.Τ. 6 ΤΚ 69132 Κομοτηνή

Τηλέφωνο:25310 31225

Email: te-amt@damt.gov.gr

Το Τμήμα Ελέγχου έχει ως αρμοδιότητα την παρακολούθηση της εφαρμογής της ισχύουσας περί διαμονής αλλοδαπών νομοθεσίας, τη διενέργεια ελέγχων και τη βεβαίωση παραβάσεων για την είσοδο και διαμονή υπηκόων τρίτων χωρών στην ελληνική επικράτεια για τις περιπτώσεις που κατά την κείμενη νομοθεσία η χορήγηση και η ανανέωση της άδειας διαμονής ή του δελτίου διαμονής ανήκει στην αρμοδιότητα του Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης.

Τμήμα Γραμματείας

Διεύθυνση: ΕΚΤΕΝΕΠΟΛ Ο.Τ. 6 ΤΚ 69132 Κομοτηνή

Τηλέφωνο:25310 31225

Email: gdam-amt@damt.gov.gr

Το Τμήμα Γραμματείας έχει ως αρμοδιότητα την παραλαβή αιτήσεων, την τήρηση του φυσικού και ηλεκτρονικού αρχείου, τη διακίνηση της αλληλογραφίας της Διεύθυνσης, την επικύρωση αντιγράφων και φωτοαντιγράφων οποιωνδήποτε εγγράφων ή δικαιολογητικών, που τηρούνται στο αρχείο ή επιδεικνύονται από τους πολίτες, την παροχή πληροφοριών σχετικά με τις προϋποθέσεις και τη διαδικασία για την έκδοση άδειας διαμονής και την ενημέρωση των ενδιαφερόμενων για την πορεία εξέτασης του αιτήματός τους.

Διεύθυνση: Διοικητήριο, ΤΚ 66100 Δράμα

Τηλέφωνο:2521351505

Email: tad-dra@damt.gov.gr

Το Τμήμα Αδειών Διαμονής Ν. Δράμας έχει ως αρμοδιότητα ιδίως τη χορήγηση, ανανέωση και ανάκληση των αδειών διαμονής ενιαίου τύπου και δελτίων διαμονής σε υπηκόους τρίτων χωρών σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.

Γραφείο Γραμματείας

Διεύθυνση: Διοικητήριο, ΤΚ 66100 Δράμα

Τηλέφωνο:2521351506

Email: gtad-dra@damt.gov.gr

Το Γραφείο Γραμματείας το οποίο υπάγεται στο ανωτέρω Τμήμα είναι αρμόδιο ιδίως για την παραλαβή αιτήσεων, τη διακίνηση της αλληλογραφίας και την τήρηση των αρχείων του Τμήματος, την επικύρωση αντιγράφων και φωτοαντιγράφων οποιωνδήποτε εγγράφων ή δικαιολογητικών, τα οποία τηρούνται στο αρχείο ή επιδεικνύονται από τους συναλλασσόμενους με το Τμήμα πολίτες, την ενημέρωση των ενδιαφερόμενων για την πορεία εξέτασης του αιτήματος τους και γενικότερα την εξυπηρέτηση των πολιτών ως Υπηρεσία μιας στάσης.

Διεύθυνση: Μάκρης 1Β Νέα Χηλή, ΤΚ 68100 Αλεξανδρούπολη

Τηλέφωνο:25510 84792

Email: tad-evr@damt.gov.gr

Το Τμήμα Αδειών Διαμονής Ν. Έβρου έχει ως αρμοδιότητα ιδίως τη χορήγηση, ανανέωση και ανάκληση των αδειών διαμονής ενιαίου τύπου και δελτίων διαμονής σε υπηκόους τρίτων χωρών σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.Γραφείο Γραμματείας

Διεύθυνση: Μάκρης 1Β Νέα Χηλή, ΤΚ 68100 Αλεξανδρούπολη

Τηλέφωνο:25510 84789

Email: gtad-evr@damt.gov.gr

Το Γραφείο Γραμματείας το οποίο υπάγεται στο ανωτέρω Τμήμα είναι αρμόδιο ιδίως για την παραλαβή αιτήσεων, τη διακίνηση της αλληλογραφίας και την τήρηση των αρχείων του Τμήματος, την επικύρωση αντιγράφων και φωτοαντιγράφων οποιωνδήποτε εγγράφων ή δικαιολογητικών, τα οποία τηρούνται στο αρχείο ή επιδεικνύονται από τους συναλλασσόμενους με το Τμήμα πολίτες, την ενημέρωση των ενδιαφερόμενων για την πορεία εξέτασης του αιτήματος τους και γενικότερα την εξυπηρέτηση των πολιτών ως Υπηρεσία μιας στάσης.

Διεύθυνση: Ελευθερίας 2, Τ.Κ. 65403 Καβάλα

Τηλέφωνο:2313 309850

Email: tad-kav@damt.gov.gr

Το Τμήμα Αδειών Διαμονής Ν. Καβάλας έχει ως αρμοδιότητα ιδίως τη χορήγηση, ανανέωση και ανάκληση των αδειών διαμονής ενιαίου τύπου και δελτίων διαμονής σε υπηκόους τρίτων χωρών σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.Γραφείο Γραμματείας

Διεύθυνση: Ελευθερίας 2, Τ.Κ. 65403 Καβάλα

Τηλέφωνο:2313 309851

Email: gtad-kav@damt.gov.gr

Το Γραφείο Γραμματείας το οποίο υπάγεται στο ανωτέρω Τμήμα είναι αρμόδιο ιδίως για την παραλαβή αιτήσεων, τη διακίνηση της αλληλογραφίας και την τήρηση των αρχείων του Τμήματος, την επικύρωση αντιγράφων και φωτοαντιγράφων οποιωνδήποτε εγγράφων ή δικαιολογητικών, τα οποία τηρούνται στο αρχείο ή επιδεικνύονται από τους συναλλασσόμενους με το Τμήμα πολίτες, την ενημέρωση των ενδιαφερόμενων για την πορεία εξέτασης του αιτήματος τους και γενικότερα την εξυπηρέτηση των πολιτών ως Υπηρεσία μιας στάσης.

Διεύθυνση: Χρ.Σμύρνης 9, ΤΚ 67100 Ξάνθη

Τηλέφωνο:2313 309772

Email: tad-xan@damt.gov.gr

Το Τμήμα Αδειών Διαμονής Ν. Ξάνθης έχει ως αρμοδιότητα ιδίως τη χορήγηση, ανανέωση και ανάκληση των αδειών διαμονής ενιαίου τύπου και δελτίων διαμονής σε υπηκόους τρίτων χωρών σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.

Γραφείο Γραμματείας

Διεύθυνση: Χρ.Σμύρνης 9, ΤΚ 67100 Ξάνθη

Τηλέφωνο:2313 309771

Email: gtad-xan@damt.gov.gr

Το Γραφείο Γραμματείας το οποίο υπάγεται στο ανωτέρω Τμήμα είναι αρμόδιο ιδίως για την παραλαβή αιτήσεων, τη διακίνηση της αλληλογραφίας και την τήρηση των αρχείων του Τμήματος, την επικύρωση αντιγράφων και φωτοαντιγράφων οποιωνδήποτε εγγράφων ή δικαιολογητικών, τα οποία τηρούνται στο αρχείο ή επιδεικνύονται από τους συναλλασσόμενους με το Τμήμα πολίτες, την ενημέρωση των ενδιαφερόμενων για την πορεία εξέτασης του αιτήματος τους και γενικότερα την εξυπηρέτηση των πολιτών ως Υπηρεσία μιας στάσης.

Διεύθυνση: Καθ.Ρωσσίδου 11, ΤΚ 54655 Θεσσαλονίκη

Τηλέφωνο:2313 309169

Email:    gdxpp@damt.gov.gr

Η Γενική Διεύθυνση Χωροταξικής και Περιβαλλοντικής Πολιτικής είναι αρμόδια για τον προγραμματισμό και σχεδιασμό των δράσεων, καθώς και το συντονισμό και την παρακολούθηση της λειτουργίας όλων των οργανικών μονάδων που υπάγονται σ’ αυτή, την εξασφάλιση της εύρυθμης λειτουργίας τους και την αντιμετώπιση των προβλημάτων και των υποθέσεων αρμοδιότητάς τους.

Διεύθυνση: Στρωμνίτσης 53,ΤΚ 54248 Θεσσαλονίκη

Τηλέφωνο:2313 309331, 2313 309321,2313 309613,2313 309330 (Γραμματεία) ,  2313 309113

Email:    dpxs-km@damt.gov.gr

Η Διεύθυνση Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού Κεντρικής Μακεδονίας είναι αρμόδια ιδίως για τον προγραμματισμό και την εφαρμογή της περιβαλλοντικής, χωροταξικής και πολεοδομικής πολιτικής στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας, στο πλαίσιο των αρχών και εθνικών κατευθύνσεων για την προστασία του περιβάλλοντος και τη βιώσιμη ανάπτυξη. Οφείλει να βρίσκεται σε συνεχή συνεργασία με το καθ’ ύλην αρμόδιο Υπουργείο για την καλύτερη αντιμετώπιση των προβλημάτων και των υποθέσεων αρμοδιότητάς της και να ακολουθεί τις οδηγίες του.

Διεύθυνση: Στρωμνίτσης 53,ΤΚ 54248 Θεσσαλονίκη

Τηλέφωνο:2313 309262

Email:    tpxs-km@damt.gov.gr

Το Τμήμα Περιβαλλοντικού και Χωρικού Σχεδιασμού είναι αρμόδιο ιδίως για την εξειδίκευση των κατευθυντήριων γραμμών περιβαλλοντικής και χωροταξικής πολιτικής στο επίπεδο της Αποκεντρωμένης Διοίκησης, το συντονισμό των ενεργειών για την παρακολούθηση και προστασία του περιβάλλοντος, τη διαδικασία προκαταρκτικής περιβαλλοντικής εκτίμησης και αξιολόγησης έργων και δραστηριοτήτων, την έγκριση περιβαλλοντικών όρων έργων και δραστηριοτήτων, καθώς και κάθε άλλη αρμοδιότητα που έχει απονεμηθεί στην αποκεντρωμένη κρατική διοίκηση σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.

Διεύθυνση: Στρωμνίτσης 53,ΤΚ 54248 Θεσσαλονίκη

Τηλέφωνο:2313 309255

Email:    tpse-km@damt.gov.gr

Το Τμήμα Πολεοδομικού Σχεδιασμού και Εφαρμογών είναι αρμόδιο ιδίως για την εξειδίκευση των γενικών κατευθύνσεων και οδηγιών στα θέματα πολεοδομικού σχεδιασμού οικιστικής πολιτικής και κατοικίας, καθώς και οικονομικού και κτιριοδομικού κανονισμού, το συντονισμό της υλοποίησης των προγραμμάτων εκτέλεσης έργων που προβλέπονται από τα γενικά πολεοδομικά σχέδια (ΓΠΣ) και τις πολεοδομικές μελέτες, την εκτέλεση αποφάσεων κατεδάφισης αυθαιρέτων κτισμάτων ή κατασκευών που εκδίδονται από την αρμόδια Υπηρεσία του Δήμου σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.

Διεύθυνση: Στρωμνίτσης 53,ΤΚ 54248 Θεσσαλονίκη

Τηλέφωνο:2313 309331,2313 309 321,2313 309613,2313 309330

Το Γραφείο Γραμματείας, το οποίο υπάγεται στο ανωτέρω Τμήμα είναι αρμόδιο ιδίως για την πρωτοκόλληση και διακίνηση της αλληλογραφίας, την επικύρωση αντιγράφων ή φωτoαντιγράφων οποιωνδήποτε εγγράφων ή δικαιολογητικών, που τηρούνται στο αρχείο ή επιδεικνύονται από τους ενδιαφερόμενους, τη βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής, την τήρηση του φυσικού και ηλεκτρονικού αρχείου και την παροχή γενικού χαρακτήρα πληροφοριών σε πολίτες σχετικά με τις αρμοδιότητες του Τμήματος. Επίσης, έχει τη μέριμνα κοινοποίησης στο Τμήμα Διαφάνειας όλων των αποφάσεων που, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, αναρτώνται στο διαδίκτυο.

Διεύθυνση: 3ο χλμ. Κομοτηνής-Αλεξανδρούπολης,ΤΚ 69100 Κομοτηνή

Τηλέφωνο:2531027966 

Email: dpxs-amt@damt.gov.gr

 

Η Διεύθυνση Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού Ανατολικής Μακεδονίας – Θράκης είναι αρμόδια ιδίως για τον προγραμματισμό και την εφαρμογή της περιβαλλοντικής, χωροταξικής και πολεοδομικής πολιτικής στην Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας – Θράκης, στο πλαίσιο των αρχών και εθνικών κατευθύνσεων για την προστασία του περιβάλλοντος και τη βιώσιμη ανάπτυξη. Οφείλει να βρίσκεται σε συνεχή συνεργασία με το καθ’ ύλην αρμόδιο Υπουργείο για την καλύτερη αντιμετώπιση των προβλημάτων και των υποθέσεων αρμοδιότητάς της και να ακολουθεί τις οδηγίες του.

Διεύθυνση: 3ο χλμ. Κομοτηνής-Αλεξανδρούπολης,ΤΚ 69100 Κομοτηνή

Τηλέφωνο:2531027966

Email:    tpxs-amt@damt.gov.gr

Το Τμήμα Περιβαλλοντικού και Χωρικού Σχεδιασμού είναι αρμόδιο ιδίως για την εξειδίκευση των κατευθυντήριων γραμμών περιβαλλοντικής και χωροταξικής πολιτικής στο επίπεδο της Αποκεντρωμένης Διοίκησης, το συντονισμό των ενεργειών για την παρακολούθηση και προστασία του περιβάλλοντος, τη διαδικασία προκαταρκτικής περιβαλλοντικής εκτίμησης και αξιολόγησης έργων και δραστηριοτήτων, την έγκριση περιβαλλοντικών όρων έργων και δραστηριοτήτων, καθώς και κάθε άλλη αρμοδιότητα που έχει απονεμηθεί στην αποκεντρωμένη κρατική διοίκηση σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.

Διεύθυνση: 3ο χλμ. Κομοτηνής-Αλεξανδρούπολης,ΤΚ 69100 Κομοτηνή

Τηλέφωνο:2531027966

Email:    tpse-amt@damt.gov.gr

Το Τμήμα Πολεοδομικού Σχεδιασμού και Εφαρμογών είναι αρμόδιο ιδίως για την εξειδίκευση των γενικών κατευθύνσεων και οδηγιών στα θέματα πολεοδομικού σχεδιασμού οικιστικής πολιτικής και κατοικίας, καθώς και οικονομικού και κτιριοδομικού κανονισμού, το συντονισμό της υλοποίησης των προγραμμάτων εκτέλεσης έργων που προβλέπονται από τα γενικά πολεοδομικά σχέδια (ΓΠΣ) και τις πολεοδομικές μελέτες, την εκτέλεση αποφάσεων κατεδάφισης αυθαιρέτων κτισμάτων ή κατασκευών που εκδίδονται από την αρμόδια Υπηρεσία του Δήμου σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.

Διεύθυνση: 3ο χλμ. Κομοτηνής-Αλεξανδρούπολης,ΤΚ 69100 Κομοτηνή

Τηλέφωνο:2531027966

Email: gtpse-amt@damt.gov.gr

Το Γραφείο Γραμματείας, το οποίο υπάγεται στο ανωτέρω Τμήμα είναι αρμόδιο ιδίως για την πρωτοκόλληση και διακίνηση της αλληλογραφίας, την επικύρωση αντιγράφων ή φωτoαντιγράφων οποιωνδήποτε εγγράφων ή δικαιολογητικών, που τηρούνται στο αρχείο ή επιδεικνύονται από τους ενδιαφερόμενους, τη βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής, την τήρηση του φυσικού και ηλεκτρονικού αρχείου και την παροχή γενικού χαρακτήρα πληροφοριών σε πολίτες σχετικά με τις αρμοδιότητες του Τμήματος. Επίσης, έχει τη μέριμνα κοινοποίησης στο Τμήμα Διαφάνειας όλων των αποφάσεων που, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, αναρτώνται στο διαδίκτυο.

Διεύθυνση: Λ. Γεωργικής Σχολής 32,ΤΚ 55535 Πυλαία Θεσ/νίκης

Τηλέφωνο:2313 309428, 2313 309483, 2313 309488

Email: dy-km@damt.gov.gr

Η Διεύθυνση Υδάτων Κεντρικής Μακεδονίας είναι αρμόδια ιδίως για την προστασία και διαχείριση των υδάτων στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας και ασκεί τις αρμοδιότητες που έχουν απονεμηθεί στην Αποκεντρωμένη Διοίκηση σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία. Οφείλει να βρίσκεται σε συνεχή συνεργασία με το καθ’ ύλην αρμόδιο Υπουργείο για την καλύτερη αντιμετώπιση των προβλημάτων και των υποθέσεων αρμοδιότητάς της και να ακολουθεί τις οδηγίες του.

Διεύθυνση: Λ. Γεωργικής Σχολής 32,ΤΚ 55535 Πυλαία Θεσ/νίκης

Τηλέφωνο:2313309487

Email: tpyp-km@damt.gov.gr

Το Τμήμα Παρακολούθησης και Προστασίας των Υδατικών Πόρων είναι αρμόδιο ιδίως για τη συγκέντρωση και επεξεργασία των στοιχείων της ποσότητας και της ποιότητας των υδάτων, την παρακολούθηση και τον έλεγχο των ποιοτικών παραμέτρων και την ποσοτική κατάσταση των προστατευόμενων περιοχών, τη διαχείριση της ποιότητας των υδάτων κολύμβησης, την εφαρμογή μέτρων για τον έλεγχο των σημειακών και διάχυτων εκπομπών ρύπων στα ύδατα, την εφαρμογή Προγραμμάτων Μέτρων Προστασίας από τη ρύπανση καθώς και απορρύπανσης των υδάτων, το σχεδιασμό όλων των αναγκαίων προληπτικών μέτρων για την αντιμετώπιση έκτακτων αναγκών, την κατάρτιση και εφαρμογή των Σχεδίων Διαχείρισης και των Προγραμμάτων Μέτρων, καθώς και τη σύνταξη της ετήσιας έκθεσης εφαρμογής τους, την κατάρτιση χαρτών επικινδυνότητας και χαρτών κινδύνων πλημμύρας, κατάρτιση και εφαρμογή Σχεδίων Διαχείρισης κινδύνων πλημμύρας. Επίσης, είναι αρμόδιο για τη λήψη των αναγκαίων μέτρων για την πρόληψη της υποβάθμισης των επιφανειακών και υπόγειων υδάτων, την αναβάθμιση και αποκατάσταση των υδατικών συστημάτων, το μετριασμό των επιπτώσεων από πλημμύρες και ξηρασίες, την κατάρτιση μητρώου προστατευόμενων περιοχών και την εφαρμογή όλων των στόχων και προτύπων που προβλέπονται για τις προστατευόμενες περιοχές, για να πραγματοποιείται η ανάλυση των χαρακτηριστικών κάθε υδατικού διαμερίσματος, η επισκόπηση των επιπτώσεων των ανθρώπινων δραστηριοτήτων στην κατάσταση των υδάτων και η οικονομική ανάλυση της χρήσης των υδάτων.

Διεύθυνση: Λ. Γεωργικής Σχολής 32,ΤΚ 55535 Πυλαία Θεσ/νίκης

Τηλέφωνο:2313309216

Email: tads-km@damt.gov.gr

Το  Τμήμα Ανάπτυξης και Διμερών Σχέσεων είναι αρμόδιο ιδίως για την έκδοση αδειών χρήσης υδάτων και εκτέλεσης έργων αξιοποίησής τους, την τήρηση μητρώου έργων αξιοποίησης υδατικού δυναμικού, έργων επεξεργασίας υγρών αποβλήτων και προστασίας υδατικών πόρων, την επιβολή σε υφιστάμενα ή σε νέα έργα και δραστηριότητες που είναι πιθανό να υποβαθμίσουν τα ύδατα, τους περιορισμούς και τα μέτρα που είναι πρόσφορα για την προστασία τους, καθώς και το συντονισμό όλων των φορέων για θέματα που σχετίζονται με τη χρήση και την προστασία των υδάτων. Επίσης, είναι αρμόδιο για την εφαρμογή διεθνών, περιφερειακών και διμερών συμφωνιών και οδηγιών για θέματα διαχείρισης και προστασίας υδάτων.

Διεύθυνση: Λ. Γεωργικής Σχολής 32,ΤΚ 55535 Πυλαία Θεσ/νίκης

Τηλέφωνο:2313309483

Email: tdye-km@damt.gov.gr

Το Τμήμα Διοικητικής Υποστήριξης και Επικοινωνίας είναι αρμόδιο ιδίως για τη μέριμνα ουσιαστικής συμμετοχής του κοινού στις διαδικασίες προστασίας και διαχείρισης των υδάτων και ιδίως στη διαδικασία εκπόνησης, ενημέρωσης και αναθεώρησης των Σχεδίων Διαχείρισης υδατικών πόρων και των Σχεδίων Διαχείρισης κινδύνων πλημμύρας, καθώς και τη διοικητική υποστήριξη όλων των Υπηρεσιών της Διεύθυνσης.

Διεύθυνση: Τενέδου 58,ΤΚ 65404 Καβάλα

Τηλέφωνο:2313 309815 2313 309816

Email: dy-amt@damt.gov.gr

Η Διεύθυνση Υδάτων Ανατολικής Μακεδονίας – Θράκης είναι αρμόδια ιδίως για την προστασία και διαχείριση των υδάτων στην Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας – Θράκης και ασκεί τις αρμοδιότητες που έχουν απονεμηθεί στην Αποκεντρωμένη Διοίκηση σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία. Οφείλει να βρίσκεται σε συνεχή συνεργασία με το καθ’ ύλην αρμόδιο Υπουργείο για την καλύτερη αντιμετώπιση των προβλημάτων και των υποθέσεων αρμοδιότητάς της και να ακολουθεί τις οδηγίες του.

Διεύθυνση: Τενέδου 58,ΤΚ 65404 Καβάλα

Τηλέφωνο:2313309 810

Email: tpyp-amt@damt.gov.gr

Το Τμήμα Παρακολούθησης και Προστασίας των Υδατικών Πόρων με έδρα την Καβάλα και τοπική αρμοδιότητα στην Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας – Θράκης είναι αρμόδιο ιδίως για τη συγκέντρωση και επεξεργασία των στοιχείων της ποσότητας και της ποιότητας των υδάτων, την παρακολούθηση και τον έλεγχο των ποιοτικών παραμέτρων και την ποσοτική κατάσταση των προστατευόμενων περιοχών, τη διαχείριση της ποιότητας των υδάτων κολύμβησης, την εφαρμογή μέτρων για τον έλεγχο των σημειακών και διάχυτων εκπομπών ρύπων στα ύδατα, την εφαρμογή Προγραμμάτων Μέτρων Προστασίας από τη ρύπανση καθώς και απορρύπανσης των υδάτων, το σχεδιασμό όλων των αναγκαίων προληπτικών μέτρων για την αντιμετώπιση έκτακτων αναγκών, την κατάρτιση και εφαρμογή των Σχεδίων Διαχείρισης και των Προγραμμάτων Μέτρων, καθώς και τη σύνταξη της ετήσιας έκθεσης εφαρμογής τους, την κατάρτιση χαρτών επικινδυνότητας και χαρτών κινδύνων πλημμύρας, κατάρτιση και εφαρμογή Σχεδίων Διαχείρισης κινδύνων πλημμύρας. Επίσης, είναι αρμόδιο για τη λήψη των αναγκαίων μέτρων για την πρόληψη της υποβάθμισης των επιφανειακών και υπόγειων υδάτων, την αναβάθμιση και αποκατάσταση των υδατικών συστημάτων, το μετριασμό των επιπτώσεων από πλημμύρες και ξηρασίες, την κατάρτιση μητρώου προστατευόμενων περιοχών και την εφαρμογή όλων των στόχων και προτύπων που προβλέπονται για τις προστατευόμενες περιοχές, για να πραγματοποιείται η ανάλυση των χαρακτηριστικών κάθε υδατικού διαμερίσματος, η επισκόπηση των επιπτώσεων των ανθρώπινων δραστηριοτήτων στην κατάσταση των υδάτων και η οικονομική ανάλυση της χρήσης των υδάτων.

Διεύθυνση: Τενέδου 58,ΤΚ 65404 Καβάλα

Τηλέφωνο:2313309807

Email: tads-amt@damt.gov.gr

Το Τμήμα Ανάπτυξης και Διμερών Σχέσεων με έδρα την Καβάλα και τοπική αρμοδιότητα στην Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας – Θράκης είναι αρμόδιο ιδίως για την έκδοση αδειών χρήσης υδάτων και εκτέλεσης έργων αξιοποίησής τους, την τήρηση μητρώου έργων αξιοποίησης υδατικού δυναμικού, έργων επεξεργασίας υγρών αποβλήτων και προστασίας υδατικών πόρων, την επιβολή σε υφιστάμενα ή σε νέα έργα και δραστηριότητες που είναι πιθανό να υποβαθμίσουν τα ύδατα, τους περιορισμούς και τα μέτρα που είναι πρόσφορα για την προστασία τους, καθώς και το συντονισμό όλων των φορέων για θέματα που σχετίζονται με τη χρήση και την προστασία των υδάτων. Επίσης, είναι αρμόδιο για την εφαρμογή διεθνών, περιφερειακών και διμερών συμφωνιών και οδηγιών για θέματα διαχείρισης και προστασίας υδάτων.

Διεύθυνση: Τενέδου 58,ΤΚ 65404 Καβάλα

Τηλέφωνο:2313309811

Email: tdye-amt@damt.gov.gr

Το Τμήμα Διοικητικής Υποστήριξης και Επικοινωνίας με έδρα την Καβάλα και τοπική αρμοδιότητα στην Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας – Θράκης  είναι αρμόδιο ιδίως για τη μέριμνα ουσιαστικής συμμετοχής του κοινού στις διαδικασίες προστασίας και διαχείρισης των υδάτων και ιδίως στη διαδικασία εκπόνησης, ενημέρωσης και αναθεώρησης των Σχεδίων Διαχείρισης υδατικών πόρων και των Σχεδίων Διαχείρισης κινδύνων πλημμύρας, καθώς και τη διοικητική υποστήριξη όλων των Υπηρεσιών της Διεύθυνσης που έχουν έδρα την Καβάλα.

Διεύθυνση: Λεωφόρος Δημοκρατίας 338 Β΄, ΤΚ 68131, Αλεξανδρούπολη

Τηλέφωνο:2313309140

Email: ty-evr@damt.gov.gr

Το Τμήμα Υδάτων Έβρου με έδρα την Αλεξανδρούπολη και τοπική αρμοδιότητα στο νομό Έβρου αρμόδιο ιδίως για τα θέματα διαχείρισης των υδάτων στο νομό Έβρου σε συνεργασία με τα υπόλοιπα Τμήματα της Διεύθυνσης.

Διεύθυνση: Στρωμνίτσης 53, ΤΚ 54248 Θεσσαλονίκη

Τηλέφωνο:2313 309218 , 2313309135 (Γραμματεία) , 2313309382

Email:  dte@damt.gov.gr

Η Διεύθυνση Τεχνικού Ελέγχου είναι αρμόδια ιδίως για θέματα τεχνικής υποστήριξης της Αποκεντρωμένης Διοίκησης, διαχείρισης ορυκτών πόρων και ελέγχου ποιότητας υλικών δημοσίων έργων. Οφείλει να βρίσκεται σε συνεχή συνεργασία με το καθ’ ύλην αρμόδιο Υπουργείο για την καλύτερη αντιμετώπιση των προβλημάτων και των υποθέσεων αρμοδιότητάς της και να ακολουθεί τις οδηγίες του.

Διεύθυνση: Στρωμνίτσης 53, ΤΚ 54248 Θεσσαλονίκη

Τηλέφωνο:2313309145

Email:  tty-km@damt.gov.gr

Το Τμήμα Τεχνικής Υποστήριξης Κεντρικής Μακεδονίας με έδρα τη Θεσσαλονίκη και τοπική αρμοδιότητα στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας, το οποίο είναι αρμόδιο ιδίως για την έκδοση απόφασης για την παραχώρηση ερευνητικών γεωτρήσεων του ΙΓΜΕ προς εκμετάλλευση σε δήμους, την παραχώρηση χρήσης χώρων και οικοπεδικών εκτάσεων της χερσαίας Ζώνης Λιμένα για την ανέγερση κτιρίων, σε μεταλλευτικές επιχειρήσεις, καθώς και τον έλεγχο και την εποπτεία προστατευτικών έργων και προσχώσεων σε Ζώνη Αιγιαλού. Επίσης, είναι αρμόδιο να παρέχει την απαραίτητη τεχνική υποστήριξη στη Διεύθυνση Εθνικών Κληροδοτημάτων για θέματα αρμοδιότητάς της.

Διεύθυνση: Στρωμνίτσης 53, ΤΚ 54248 Θεσσαλονίκη

Τηλέφωνο:2313309153

Email:  tfp-km@damt.gov.gr

Το Τμήμα Φυσικών Πόρων Κεντρικής Μακεδονίας με έδρα τη Θεσσαλονίκη και τοπική αρμοδιότητα στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας είναι αρμόδιο ιδίως για τη διαχείριση αξιοποίησης των ορυκτών πόρων σε δημόσιες εκτάσεις και των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας με όλες τις απαιτούμενες διαδικασίες αδειοδότησης και παρακολούθησης.

Διεύθυνση: Τενέδου 58, Καβάλα 654 04

Τηλέφωνο:2313309805

Email:  tyfp-amt@damt.gov.gr

Το Τμήμα Τεχνικής Υποστήριξης και Φυσικών Πόρων Ανατολικής Μακεδονίας – Θράκης με έδρα την Καβάλα και τοπική αρμοδιότητα στην Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας – Θράκης είναι αρμόδιο ιδίως για την έκδοση απόφασης για την παραχώρηση ερευνητικών γεωτρήσεων του ΙΓΜΕ προς εκμετάλλευση σε δήμους, την παραχώρηση χρήσης χώρων και οικοπεδικών εκτάσεων της χερσαίας Ζώνης Λιμένα για την ανέγερση κτιρίων, σε μεταλλευτικές επιχειρήσεις, καθώς και τον έλεγχο και την εποπτεία προστατευτικών έργων και προσχώσεων σε Ζώνη Αιγιαλού. Επίσης, είναι αρμόδιο ιδίως για τη διαχείριση αξιοποίησης των ορυκτών πόρων σε δημόσιες εκτάσεις και των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας με όλες τις απαιτούμενες διαδικασίες αδειοδότησης και παρακολούθησης.

Διεύθυνση: Στρωμνίτσης 53, ΤΚ 54248 Θεσσαλονίκη

Τηλέφωνο:2313309701

Email:  teyde-km@damt.gov.gr

Το Τμήμα Ελέγχου Υλικών και Ποιότητας Δημοσίων Έργων Κεντρικής Μακεδονίας με έδρα τη Θεσσαλονίκη και τοπική αρμοδιότητα στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας είναι αρμόδιο ιδίως για την εκτέλεση δειγματοληψιών και δοκιμών στο εργαστήριο και το εργοτάξιο για τον έλεγχο της καταλληλότητας των εδαφών, των κατασκευαστικών υλικών και υλικών θεμελίωσης των κάθε είδους κατασκευών,-την παρακολούθηση και εκτέλεση ποιοτικών ελέγχων στα εκτελούμενα έργα και την αναγνώριση πηγών λήψης αδρανών υλικών.

Διεύθυνση: Τέρμα Ομονοίας, 62125, Σέρρες

Τηλέφωνο:2321045223, 2321046836

Email:  geyde-ser@damt.gov.gr

Υπάγεται στο Τμήμα Ελέγχου Υλικών και Ποιότητας Δημοσίων Έργων Κεντρικής Μακεδονίας, ως αποκεντρωμένη οργανική μονάδα του Τμήματος και με τοπική αρμοδιότητα το νομό Σερρών.

Διεύθυνση: Σισμανόγλου 78, 69100, Κομοτηνή

Τηλέφωνο:2313309827

Email:  teyde-amt@damt.gov.gr

Το Τμήμα Ελέγχου Υλικών και Ποιότητας Δημοσίων Έργων Ανατολικής Μακεδονίας – Θράκης με έδρα την Κομοτηνή και τοπική αρμοδιότητα στην Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας – Θράκης είναι αρμόδιο ιδίως για την εκτέλεση δειγματοληψιών και δοκιμών στο εργαστήριο και το εργοτάξιο για τον έλεγχο της καταλληλότητας των εδαφών, των κατασκευαστικών υλικών και υλικών θεμελίωσης των κάθε είδους κατασκευών, την παρακολούθηση και εκτέλεση ποιοτικών ελέγχων στα εκτελούμενα έργα και την αναγνώριση πηγών λήψης αδρανών υλικών.

Διεύθυνση: Τενέδου 58, ΤΚ 65404, Καβάλα

Τηλέφωνο:2510 244995

Email:  geyde-kav@damt.gov.gr

Υπάγεται στο Τμήμα Ελέγχου Υλικών και Ποιότητας Δημοσίων Έργων Ανατολικής Μακεδονίας – Θράκης ως αποκεντρωμένη οργανική μονάδα του Τμήματος και με τοπική αρμοδιότητα το νομό Καβάλας.

Ταχ. Διεύθυνση: Τάκη Οικονομίδη – Καθ.Ρωσσίδου 11, ΤΚ 54655 Θεσσαλονίκη

Τηλ. Επικοινωνίας: 2313309114

Email: gdday@damt.gov.gr

Η Γενική Διεύθυνση Δασών και Αγροτικών Υποθέσεων είναι αρμόδια για τον προγραμματισμό και σχεδιασμό των δράσεων, καθώς και το συντονισμό και την παρακολούθηση της λειτουργίας όλων των οργανικών μονάδων που υπάγονται σ’ αυτή, την εξασφάλιση της εύρυθμης λειτουργίας τους και την αντιμετώπιση των προβλημάτων και των υποθέσεων αρμοδιότητάς τους.

Ταχ. Δ/νση: Λ.Γεωργικής Σχολής 32, ΤΚ 55535 Πυλαία Θεσ/νίκης

Tηλ. Επικοινωνίας: 2313309585

Email: dsed@damt.gov.gr

Η Διεύθυνση Συντονισμού και Επιθεώρησης Δασών έχει ιδίως αρμοδιότητα το συντονισμό, την εποπτεία και τον έλεγχο όλων των δασικών Υπηρεσιών της Αποκεντρωμένης Διοίκησης και του προσωπικού τους. Οφείλει να βρίσκεται σε συνεχή συνεργασία με το καθ’ ύλην αρμόδιο Υπουργείο για την καλύτερη αντιμετώπιση των προβλημάτων και των υποθέσεων αρμοδιότητάς της και να ακολουθεί τις οδηγίες του.
Ο Προϊστάμενος της Διεύθυνσης Συντονισμού και Επιθεώρησης Δασών ασκεί καθήκοντα Επιθεωρητή Δασών.

Τηλ. Επικοινωνίας:2313309341

Email:tpde@damt.gov.gr

Eίναι αρμόδιο ιδίως για την εκπόνηση προγραμμάτων αντιπυρικής προστασίας των δασών και δασικών εκτάσεων, το σχεδιασμό και τη μελέτη μεθόδων και μέσων για την πρόληψη και καταστολή δασικών ανομημάτων και για την παροχή σχετικών οδηγιών στις δασικές υπηρεσίες του νομού για την πιστή εφαρμογή των μέτρων δασοπροστασίας.

Στο ανωτέρω Τμήμα υπάγεται Γραφείο Διεθνών Συμβάσεων, το οποίο έχει αρμοδιότητα τον έλεγχο και την εφαρμογή της σύμβασης CITES που κυρώθηκε με το ν.2055/1992 (Α΄105), περί εμπορίας ειδών της άγριας πανίδας και αυτοφυούς χλωρίδας και την έκδοση προβλεπομένων από αυτήν αδειών, με περιοχή δικαιοδοσίας του την Αποκεντρωμένη Διοίκηση Μακεδονίας – Θράκης.

Τηλ. Επικοινωνίας: 2313309581

Email: tsda@damt.gov.gr

Eίναι αρμόδιο ιδίως για την κατάρτιση ετησίων και πολυετών προγραμμάτων γενικότερου ενδιαφέροντος, καθώς και για τη μελέτη θεμάτων δασικής ανάπτυξης, για θέματα σχετικά με τις κτηματογραφήσεις και τις χαρτογραφήσεις δασών και δασικών εκτάσεων και το συντονισμό, την παρακολούθηση και την εποπτεία ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ)  4873 εφαρμογής των μελετών για τα πάσης φύσεως δασοτεχνικά έργα.

Τηλ. Επικοινωνίας: 2313309513

Email: te@damt.gov.gr

Eίναι αρμόδιο ιδίως για την υποβοήθηση του έργου του Προϊσταμένου της Διεύθυνσης είναι αρμόδιο ιδίως για την υποβοήθηση του έργου του Προϊσταμένου της Διεύθυνσης κατά την άσκηση των καθηκόντων του ως Επιθεωρητή, για την εποπτεία και τον έλεγχο των δασικών Υπηρεσιών της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας – Θράκης, τον έλεγχο των έργων, καθώς και τη διαπίστωση της εφαρμογής και τήρησης των διατάξεων και κανονισμών διαχείρισης και προστασίας του δάσους και της εν γένει δασικής νομοθεσίας.ης κατά την άσκηση των καθηκόντων του ως Επιθεωρητή, για την εποπτεία και τον έλεγχο των δασικών Υπηρεσιών της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας – Θράκης, τον έλεγχο των έργων, καθώς και τη διαπίστωση της εφαρμογής και τήρησης των διατάξεων και κανονισμών διαχείρισης και προστασίας του δάσους και της εν γένει δασικής νομοθεσίας.

Τηλ. Επικοινωνίας: 2313309300

Email: tdx@damt.gov.gr

Eίναι αρμόδιο ιδίως για το χειρισμό κάθε θέματος συναφούς με την εκτέλεση εργασιών κατάρτισης, τήρησης και ενημέρωσης των δασικών χαρτών και των εργασιών θεματικής χαρτογράφησης, ταξινόμησης και χωροταξικού σχεδιασμού των χερσαίων φυσικών οικοσυστημάτων της Αποκεντρωμένης Διοίκησης.

Τηλ. Επικοινωνίας: 2313309497

Email: tdas@damt.gov.gr

Eίναι αρμόδιο ιδίως για τη μελέτη των προβλημάτων και το συντονισμό του έργου της εκμετάλλευσης των δημοσίων δασών, το συντονισμό της διάθεσης και εμπορίας των παραγόμενων δασικών προϊόντων, την παροχή οδηγιών για την προστασία, ανάπτυξη και επαύξηση του θηραματικού πλούτου και της άγριας πανίδας, τη μελέτη των προβλημάτων ανάτυξης των δασικών βοσκοτόπων, θέματα που αφορούν στην, κατά τις κείμενες διατάξεις, αλλαγή της χρήσης δασών και δασικών εκτάσεων, καθώς και τη μέριμνα για τη λειτουργία της γραμματείας των συμβουλίων και επιτροπών, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξείς και την τήρηση των πρακτικών και των αποφάσεων.

Στο ανωτέρω Τμήμα υπάγεται Γραφείο Διοικητικό – Λογιστικό, το οποίο είναι αρμόδιο ιδίως για τη γραμματειακή εξυπηρέτηση και την αντιμετώπιση κάθε διοικητικού θέματος, για την τήρηση του φυσικού και ηλεκτρονικού αρχείου και για τη διακίνηση της αλληλογραφίας καθώς και για την παροχή στοιχείων στη Διεύθυνση Οικονομικού της Αποκεντρωμένης Διοίκησης, που αφορούν στη σύνταξη του προϋπολογισμού της και του προγραμματισμού των προμηθειών της.

Ταχ. Διεύθυνση: Ναυαρίνου 28 – Δημ. Καραολή, ΤΚ 55131, Καλαμαριά Θεσ/νίκης

Τηλ. Επικοινωνίας: 2313309519, 2313309580

Email: day-km@damt.gov.gr

Η Διεύθυνση Αγροτικών Υποθέσεων Κεντρικής Μακεδονίας είναι αρμόδια ιδίως για θέματα αναδασμού και εποικισμού, καθώς και για θέματα γεωργικών εκμεταλλεύσεων και αλιείας στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία. Οφείλει να βρίσκεται σε συνεχή συνεργασία με το καθ’ ύλην αρμόδιο Υπουργείο για την καλύτερη αντιμετώπιση των προβλημάτων και των υποθέσεων αρμοδιότητάς της και να ακολουθεί τις οδηγίες του.

Τηλ. Επικοινωνίας: 2313309504

Email: tgea-km@damt.gov.gr

Eίναι αρμόδιο ιδίως για τη χορήγηση άδειας συλλογής υδρόβιων οργανισμών για ερευνητικούς σκοπούς, την ίδρυση ιχθυόσκαλων και τον καθορισμό της έδρας αυτών, την κατάρτιση προγραμμάτων ιχθυοτροφικής ανάπτυξης των ορεινών ρεόντων υδάτων, για θέματα μίσθωσης υδάτινων εκτάσεων για ίδρυση, επέκταση ή μετεγκατάσταση μονάδων υδατοκαλλιέργειας εντατικής ή ημιεντατικής μορφής, καθώς και για θέματα γεωργικών εκμεταλλεύσεων στο πλαίσιο των σχετικών κανονιστικών ρυθμίσεων.

Τηλ. Επικοινωνίας: 2313309535

Email: tae-km@damt.gov.gr

Eίναι αρμόδιο ιδίως για το συντονισμό των εργασιών αναδασμού – εποικισμού στην Κεντρική Μακεδονία, τη συμμετοχή σε επιτροπές που προβλέπονται από την κείμενη νομοθεσία και σε επιτροπές ανάθεσης μελετών στον ιδιωτικό τομέα, την επίβλεψη, έλεγχο και παραλαβή εργασιών που ανατίθενται στον ιδιωτικό τομέα, καθώς και τη συμμετοχή σε τοπογραφικά συνεργεία για την εκτέλεση εργασιών αναδασμού – εποικισμού.

Ταχ. Διεύθυνση: Σισμάνογλου 78 ,ΤΚ 69133 Κομοτηνή

Τηλ. Επικοινωνίας: 2313309820

Email: day-amt@damt.gov.gr

Η Διεύθυνση Αγροτικών Υποθέσεων Αν. Μακεδονίας-Θράκης είναι αρμόδια ιδίως για θέματα αναδασμού και εποικισμού, καθώς και για θέματα γεωργικών εκμεταλλεύσεων και αλιείας στην Περιφέρεια Αν. Μακεδονίας-Θράκης σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία. Οφείλει να βρίσκεται σε συνεχή συνεργασία με το καθ’ ύλην αρμόδιο Υπουργείο για την καλύτερη αντιμετώπιση των προβλημάτων και των υποθέσεων αρμοδιότητάς της και να ακολουθεί τις οδηγίες του.

Τηλ. Επικοινωνίας: 2313309823

Email: tgea-amt@damt.gov.gr

Eίναι αρμόδιο ιδίως για τη χορήγηση άδειας συλλογής υδρόβιων οργανισμών για ερευνητικούς σκοπούς, την ίδρυση ιχθυόσκαλων και τον καθορισμό της έδρας αυτών, την κατάρτιση προγραμμάτων ιχθυοτροφικής ανάπτυξης των ορεινών ρεόντων υδάτων, για θέματα μίσθωσης υδάτινων εκτάσεων για ίδρυση, επέκταση ή μετεγκατάσταση μονάδων υδατοκαλλιέργειας εντατικής ή ημιεντατικής μορφής, καθώς και για θέματα γεωργικών εκμεταλλεύσεων στο πλαίσιο των σχετικών κανονιστικών ρυθμίσεων.

Τηλ. Επικοινωνίας: 2313309820

Email: tae-amt@damt.gov.gr

Eίναι αρμόδιο ιδίως για το συντονισμό των εργασιών αναδασμού – εποικισμού στην Κεντρική Μακεδονία, τη συμμετοχή σε επιτροπές που προβλέπονται από την κείμενη νομοθεσία και σε επιτροπές ανάθεσης μελετών στον ιδιωτικό τομέα, την επίβλεψη, έλεγχο και παραλαβή εργασιών που ανατίθενται στον ιδιωτικό τομέα, καθώς και τη συμμετοχή σε τοπογραφικά συνεργεία για την εκτέλεση εργασιών αναδασμού – εποικισμού.

Ταχ. Διεύθυνση: 26ης Οκτωβρίου 38-40 & Γ. Ανδρέου, ΤΚ 54627 Θεσσαλονίκη

Τηλ. Επικοινωνίας: 2313309027

Email: da-km@damt.gov.gr

Η Διεύθυνση Αναδασώσεων Κεντρικής Μακεδονίας με έδρα τη Θεσσαλονίκη είναι αρμόδια ιδίως για τη διαχείριση θεμάτων που αφορούν σε αναδασώσεις στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας και οφείλει να βρίσκεται σε συνεχή συνεργασία με το καθ’ ύλην αρμόδιο Υπουργείο για την καλύτερη αντιμετώπιση των προβλημάτων και των υποθέσεων αρμοδιότητάς της και να ακολουθεί τις οδηγίες του.

Τηλ. Επικοινωνίας: 2313309027
 
Είναι αρμόδιο ιδίως για την κατάρτιση ετήσιων και πολυετών προγραμμάτων αναδασώσεων και για την εκπόνηση γενικών και ειδικών μελετών αναδασώσεων.

Τηλ. Επικοινωνίας: 2313309031

Eίναι αρμόδιο ιδίως για τη γραμματειακή εξυπηρέτηση και την αντιμετώπιση κάθε διοικητικού θέματος της Διεύθυνσης, για την τήρηση του φυσικού και ηλεκτρονικού αρχείου και για τη διακίνηση της αλληλογραφίας καθώς και για την παροχή στοιχείων στη Διεύθυνση Οικονομικού της Αποκεντρωμένης Διοίκησης, που αφορούν στη σύνταξη του προϋπολογισμού της και του προγραμματισμού των προμηθειών της.

Τηλ. Επικοινωνίας: 2313309026 

Eίναι αρμόδιο ιδίως για τον προγραμματισμό και τη μέριμνα της παραγωγής του φυτευτικού υλικού, καθώς και της προμήθειας των υλικών, που είναι αναγκαία για την παραγωγή του, τη μέριμνα της ανάπτυξης των νεοφυτειών και της συντήρησης αυτών, το σχεδιασμό και τη μέριμνα διάθεσης του φυτευτικού υλικού για την πραγματοποίηση των αναδασωτικών έργων, καθώς και τη διάθεση του πλεονάζοντος φυτευτικού υλικού σε τρίτους. Επίσης, μεριμνά για τη συνεχή ενημέρωση του κοινού με έντυπα που αποσκοπούν στη διάδοση των γνώσεων για τη λειτουργία του δασικού φυτωρίου και της συμβολής του στην περιβαλλοντική πληροφόρηση.

Τηλ. Επικοινωνίας: 2313309032

Eίναι αρμόδιο ιδίως για την εκτέλεση των προγραμματιζόμενων έργων και εργασιών αναδασώσεων, καθώς και τη σύνταξη του απολογισμού τους.

Ταχ. Διεύθυνση:Π. Τσαλδάρη 56-58, ΤΚ 69100 Κομοτηνή

Τηλ. Επικοινωνίας:2531071664

Email: da-amt@damt.gov.gr

Η Διεύθυνση Αναδασώσεων Ανατολικής Μακεδονίας – Θράκης με έδρα την Κομοτηνή είναι αρμόδια ιδίως για τη διαχείριση θεμάτων που αφορούν σε αναδασώσεις στην Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας – Θράκης και οφείλει να βρίσκεται σε συνεχή συνεργασία με το καθ’ ύλην αρμόδιο Υπουργείο για την καλύτερη αντιμετώπιση των προβλημάτων και των υποθέσεων αρμοδιότητάς της και να ακολουθεί τις οδηγίες του.

Τηλ. Επικοινωνίας:2531071664
 
Είναι αρμόδιο ιδίως για την κατάρτιση ετήσιων και πολυετών προγραμμάτων αναδασώσεων και για την εκπόνηση γενικών και ειδικών μελετών αναδασώσεων.

Τηλ. Επικοινωνίας: 2531071664

Eίναι αρμόδιο ιδίως για τη γραμματειακή εξυπηρέτηση και την αντιμετώπιση κάθε διοικητικού θέματος της Διεύθυνσης, για την τήρηση του φυσικού και ηλεκτρονικού αρχείου και για τη διακίνηση της αλληλογραφίας καθώς και για την παροχή στοιχείων στη Διεύθυνση Οικονομικού της Αποκεντρωμένης Διοίκησης, που αφορούν στη σύνταξη του προϋπολογισμού της και του προγραμματισμού των προμηθειών της.

Τηλ. Επικοινωνίας:2531071664

Eίναι αρμόδιο ιδίως για τον προγραμματισμό και τη μέριμνα της παραγωγής του φυτευτικού υλικού, καθώς και της προμήθειας των υλικών, που είναι αναγκαία για την παραγωγή του, τη μέριμνα της ανάπτυξης των νεοφυτειών και της συντήρησης αυτών, το σχεδιασμό και τη μέριμνα διάθεσης του φυτευτικού υλικού για την πραγματοποίηση των αναδασωτικών έργων, καθώς και τη διάθεση του πλεονάζοντος φυτευτικού υλικού σε τρίτους. Επίσης, μεριμνά για τη συνεχή ενημέρωση του κοινού με έντυπα που αποσκοπούν στη διάδοση των γνώσεων για τη λειτουργία του δασικού φυτωρίου και της συμβολής του στην περιβαλλοντική πληροφόρηση.

Τηλ. Επικοινωνίας:2531071664

Eίναι αρμόδιο ιδίως για την εκτέλεση των προγραμματιζόμενων έργων και εργασιών αναδασώσεων, καθώς και τη σύνταξη του απολογισμού τους.

Διευθύνσεις Δασών

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΑΣΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

Προϊστάμενος: Σταύρος Παπαδόπουλος
Τηλέφωνο: 2313309582, 2313309550
FAX: 2313309547
Διεύθυνση: Ναυαρίνου 28 - Δημ. Καραολή, ΤΚ 55131 Καλαμαριά Θεσ/νίκης
e-mail:  ddas-the@damt.gov.gr

ΤμήμαΠροϊστάμενοςE-Mail
ΤηλέφωνοFax
Τμήμα Προγραμματισμού
και Μελετών
 tpm-the@damt.gov.gr2313309562, 23133095532313309547
Τμήμα Προστασίας
και Διαχείρισης Δασών
Ιάκωβος Παπαδόπουλοςtpdd-the@damt.gov.gr23133095432313309547
Γραφείο Διοικητικό-Λογιστικό gdl-the@damt.gov.gr23133095462313309547
Τμήμα Δασικών ΧαρτογραφήσεωνΙωάννα Χατζηλαζαρίδουtdx-the@damt.gov.gr23133095442313309547

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΑΣΩΝ ΔΡΑΜΑΣ

Προϊστάμενος: Ελισσάβετ Κωνσταντινίδου
Τηλέφωνο:2313309870
FAX: 2521057717
Διεύθυνση: Αγ. Κωνσταντίνου 1, ΤΚ 66100 Δράμα
e-mail:  ddas-dra@damt.gov.gr

ΤμήμαΠροϊστάμενοςE-Mail
ΤηλέφωνοFax
Τμήμα Προγραμματισμού
και Μελετών
Ανδρέας Τσίγγηςtpm-dra@damt.gov.gr23133098772521057717
Τμήμα Προστασίας
και Διαχείρισης Δασών
Αναστάσιος Τσάτσοςtpdd-dra@damt.gov.gr23133098782521057717
Γραφείο Διοικητικό-ΛογιστικόΑθανάσιος Κούτραςgdl-dra@damt.gov.gr23133098882521057717
Τμήμα Δασικών ΧαρτογραφήσεωνΣταυρούλα Ηλιάδουtdx-dra@damt.gov.gr23133098742521057717

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΑΣΩΝ ΕΒΡΟΥ

Προϊστάμενος: Ζαχαρίας Μπακλαγής
Τηλέφωνο:2313309221,
FAX: 2551038450
Διεύθυνση: Κανάρη 12, ΤΚ 68100 Αλεξανδρούπολη
e-mail:  ddas-evr@damt.gov.gr

ΤμήμαΠροϊστάμενοςE-Mail
ΤηλέφωνοFax
Τμήμα Προγραμματισμού
και Μελετών
Πέτρος Ανθόπουλοςtpm-evr@damt.gov.gr23133092212551038450
Τμήμα Προστασίας
και Διαχείρισης Δασών
Ερμιόνη Ανδρονικίδουtpdd-evr@damt.gov.gr23133092232551038450
Γραφείο Διοικητικό-Λογιστικό gdl-evr@damt.gov.gr2313309194, 2313309191, 23133092762551038450
Τμήμα Δασικών ΧαρτογραφήσεωνΑθανάσιος Καραμανίδηςtdx-evr@damt.gov.gr23133092222551038450

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΑΣΩΝ ΗΜΑΘΙΑΣ

Προϊστάμενος: Νικόλαος Μέντης
Τηλέφωνο: 2313309780
FAX: 2331076247
Διεύθυνση: Ίωνος 2, ΤΚ 59132 Βέροια
e-mail:  ddas-hma@damt.gov.gr

ΤμήμαΠροϊστάμενοςE-Mail
ΤηλέφωνοFax
Τμήμα Προγραμματισμού
και Μελετών
 tpm-hma@damt.gov.gr23133097832331076247
Τμήμα Προστασίας
και Διαχείρισης Δασών
Στεργιανή Κουτσουγιάννηtpdd-hma@damt.gov.gr23133097832331076247
Γραφείο Διοικητικό-Λογιστικό gdl-hma@damt.gov.gr23133097822331076247
Τμήμα Δασικών ΧαρτογραφήσεωνΔημήτριος Σιδέρηςtdx-hma@damt.gov.gr23133097812331076247

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΑΣΩΝ ΚΑΒΑΛΑΣ

Προϊστάμενος: Ιωάννης Καπετανγιάννης
Τηλέφωνο: 2313309970
FAX: 2510241336
Διεύθυνση: Tέρμα Αργυροκάστρου ΚΤΙΡΙΟ ΔΑΣΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΚ 65404 Καβάλα
e-mail:  ddas-kav@damt.gov.gr

ΤμήμαΠροϊστάμενοςE-Mail
ΤηλέφωνοFax
Τμήμα Προγραμματισμού
και Μελετών
Μαγδαληνή Χατζηδημητρίουtpm-kav@damt.gov.gr23133099712510241336
Τμήμα Προστασίας
και Διαχείρισης Δασών
Δέσποινα Στυλιάδουtpdd-kav@damt.gov.gr23133099722510241336
Γραφείο Διοικητικό-ΛογιστικόΚων/νος Κουβουκλιώτηςgdl-kav@damt.gov.gr23133099682510241336
Τμήμα Δασικών ΧαρτογραφήσεωνΔιαμαντής Σταγγίδηςtdx-kav@damt.gov.gr23133099732510241336

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΑΣΩΝ ΚΙΛΚΙΣ

Προϊστάμενος: Ευθύμιος Πολιτίδης
Τηλέφωνο: 2313309760, 2341022658
FAX: 2341024691
Διεύθυνση: Αριστοτέλους 18, ΤΚ 61100 Κιλκίς
e-mail:  ddas-kil@damt.gov.gr

ΤμήμαΠροϊστάμενοςE-Mail
ΤηλέφωνοFax
Τμήμα Προγραμματισμού
και Μελετών
Ευάγγελος Γουζούνηςtpm-kil@damt.gov.gr23410226582341024691
Τμήμα Προστασίας
και Διαχείρισης Δασών
Κυράτσα Καζλαράκηtpdd-kil@damt.gov.gr23133097612341024691
Γραφείο Διοικητικό-Λογιστικό gdl-kil@damt.gov.gr2313309762 
Τμήμα Δασικών ΧαρτογραφήσεωνΣτυλιανός Κεχαγιάςtdx-kil@damt.gov.gr23410206552341024691

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΑΣΩΝ ΞΑΝΘΗΣ

Προϊστάμενος: Παναγιώτης Μουχταρίδης
Τηλέφωνο: 2541066010,22115
FAX: 2541022115
Διεύθυνση: Διοικητήριο TK 67100 Ξάνθη ΤΘ 259
e-mail: ddas-xan@damt.gov.gr

ΤμήμαΠροϊστάμενοςE-Mail
ΤηλέφωνοFax
Τμήμα Προγραμματισμού
και Μελετών
Παντελεήμωνας Θεοδωρίδηςtpm-xan@damt.gov.gr25410660102541022115
Τμήμα Προστασίας
και Διαχείρισης Δασών
Ευσταθούλα Τουρουνίδουtpdd-xan@damt.gov.gr25410660102541022115
Γραφείο Διοικητικό-ΛογιστικόΣοφία Μπουτσιούκηgdl-xan@damt.gov.gr2541066010 2541022115
Τμήμα Δασικών ΧαρτογραφήσεωνΠαναγιώτης Μουχταρίδηςtdx-xan@damt.gov.gr25410660102541022115

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΑΣΩΝ ΠΕΛΛΑΣ

Προϊστάμενος: Μαρία Βαρουτσίδου
Τηλέφωνο: 2381022951
FAX: 2381029954
Διεύθυνση: Διοικητήριο Εδέσσης ΤΚ 58200
e-mail: ddas-pel@damt.gov.gr

ΤμήμαΠροϊστάμενοςE-Mail
ΤηλέφωνοFax
Τμήμα Προγραμματισμού
και Μελετών
Περσεφόνη Σέξτουtpm-pel@damt.gov.gr23810229512381029954
Τμήμα Προστασίας
και Διαχείρισης Δασών
Ζαχαρίας Παπαδόπουλοςtpdd-pel@damt.gov.gr23810229512381029954
Γραφείο Διοικητικό-Λογιστικό gdl-pel@damt.gov.gr23810229512381029954
Τμήμα Δασικών ΧαρτογραφήσεωνΜαρία Βουρουτσίδουtdx-pel@damt.gov.gr23810276202381029954

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΑΣΩΝ ΠΙΕΡΙΑΣ

Προϊστάμενος: Γεώργιος Μαυρίδης
Τηλέφωνο: 2313309730, 2351045560
FAX: 2351045561
Διεύθυνση: Τέρμα Ηπείρου, ΤΚ 60100 Κατερίνη
e-mail: ddas-pie@damt.gov.gr

ΤμήμαΠροϊστάμενοςE-Mail
ΤηλέφωνοFax
Τμήμα Προγραμματισμού
και Μελετών
Παντελής Κλαπάνηςtpm-pie@damt.gov.gr2313309733, 23510454742351045561
Τμήμα Διοίκησης
και Διαχείρισης Δασών
Δήμητρα Μωρίδουtdd-pie@damt.gov.gr2313309734, 23510455632351045561
Γραφείο Προστασίας Δασών
& Δημοσίου Κατηγόρου
Σημέλα Ελευθεριάδουgpd-pie@damt.gov.gr 23133097372351045561
Γραφείο Ανάπτυξης Θήρας,
Ιχθυοπονίας και Δασικής Αναψυχής
 gada-pie@damt.gov.gr  
Τμήμα Εκτέλεσης
Δασοτεχνικών Έργων 
Μαρία Παπαδημητρίουtede-pie@damt.gov.gr 2313309732, 23510454832351045561
Τμήμα Δασικών ΧαρτογραφήσεωνΠέτρος Παπαπέτρουtdx-pie@damt.gov.gr 2313309735, 23510454772351045561
Γραφείο Διοικητικό-ΛογιστικόΔημήτριος Σωτηρόπουλοςtdl-pie@damt.gov.gr23510455632351045561
Τμήμα Δασικών ΒιομηχανιώνΕυριπίδης Ρούμπαςtdv-pie@damt.gov.gr 2313309731, 23520221662351045561
Δασονομείο ΚατερίνηςΜαρία Καραθάναmkaratha@damt.gov.gr2313309738, 23510455682351045561

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΑΣΩΝ ΡΟΔΟΠΗΣ

Προϊστάμενος: Μαρία Γκοτζαρίδου (αναπλ.)
Τηλέφωνο: 2531073673
FAX: 2531037230
Διεύθυνση: 3ο χλμ. Ε.Ο. Κομοτηνής-Αλεξανδρούπολης, ΤΚ 69100 Κομοτηνή
e-mail: ddas-rod@damt.gov.gr

ΤμήμαΠροϊστάμενοςE-Mail
ΤηλέφωνοFax
Τμήμα Προγραμματισμού
και Μελετών
Μαρίνα Γκοτζαρίδουtpm-rod@damt.gov.gr25310228942531037230
Τμήμα Διοίκησης
και Διαχείρισης Δασών
Δημήτριος Κεραμιτζήςtdd-rod@damt.gov.gr25310233262531037230
Γραφείο Προστασίας Δασών
& Δημοσίου Κατηγόρου
Δημήτριος Τσιοπανίδηςgpd-rod@damt.gov.gr25310736732531037230
Γραφείο Ανάπτυξης Θήρας,
Ιχθυοπονίας και Δασικής Αναψυχής
Τριαντάφυλλος Βασιλειάδηςgada-rod@damt.gov.gr25310233262531037230
Τμήμα Εκτέλεσης
Δασοτεχνικών Έργων
Ελευθέριος Τηγανούριαςtede-rod@damt.gov.gr25310306172531037230
Τμήμα Δασικών ΧαρτογραφήσεωνΧάρις Τύρουtdx-rod@damt.gov.gr25310233262531037230
Τμήμα Διοικητικό–ΛογιστικόΦανή Κυριακίδουtdl-rod@damt.gov.gr25310216132531037230

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΑΣΩΝ ΣΕΡΡΩΝ

Προϊστάμενος: Μαρία Χατζηπαρτάλη (αναπλ.)
Τηλέφωνο: 2321022633
FAX: 2321062086
Διεύθυνση:Τέρμα Ομόνοιας, ΤΚ 62125 Σέρρες
e-mail: ddas-ser@damt.gov.gr

ΤμήμαΠροϊστάμενοςE-Mail
ΤηλέφωνοFax
Τμήμα Προγραμματισμού
και Μελετών
Μαρία Ντόντηtpm-ser@damt.gov.gr23210226332321062086
Τμήμα Προστασίας
και Διαχείρισης Δασών
Χρυσάνθη Αργυροπούλουtpdd-ser@damt.gov.gr23210226332321062086
Γραφείο Διοικητικό-Λογιστικό gdl-ser@damt.gov.gr  
Τμήμα Δασικών Χαρτογραφήσεων Μαρία Χατζηπαρτάληtdx-ser@damt.gov.gr23210226332321062086

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΑΣΩΝ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ

Προϊστάμενος: Γεώργιος Καψάλης (αναπλ.)
Τηλέφωνο: 2371024272
FAX: 2371021419
Διεύθυνση: Δασικό Κτίριο Πολυγύρου, ΤΚ 63100 Πολύγυρος
e-mail: ddas-xal@damt.gov.gr

ΤμήμαΠροϊστάμενοςE-Mail
ΤηλέφωνοFax
Τμήμα Προγραμματισμού
και Μελετών
Γεώργιος Καψάληςtpm-xal@damt.gov.gr23710214152371021419
Τμήμα Προστασίας
και Διαχείρισης Δασών
 tpdd-xal@damt.gov.gr23710214112371021419
Γραφείο Διοικητικό-ΛογιστικόΑστέριος Σάγγοςgdl-xal@damt.gov.gr23710246872371021419
Τμήμα Δασικών ΧαρτογραφήσεωνΚωστούλα Μπόγρηtdx-xal@damt.gov.gr23710214072371021419

ΔΑΣΑΡΧΕΙΟ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ

Προϊστάμενος: Γεώργιος Πιστόλας
Τηλέφωνο: 2551026412, 2313309088
FAX: 2313309919
Διεύθυνση: Βενιζέλου 5, ΤΚ 68100 Αλεξανδρούπολη
e-mail:  das-ale@damt.gov.gr

ΤμήμαΠροϊστάμενοςE-Mail
ΤηλέφωνοFax
Τμήμα Διοίκησης και
Διαχείρισης Δασών
Αθανάσιος Γαλαζούλας tdd-ale@damt.gov.gr2551026412, 23133090862313309919
Τμήμα Εκτέλεσης
Δασοτεχνικών Έργων
Ιωάννης Παπαθεοδώρουtede-ale@damt.gov.gr2551026412, 23133090872313309919
Τμήμα Προστασίας Δασών
& Δασικών Εκτάσεων
Γεώργιος Πιστόλαςtpde-ale@damt.gov.gr2551026412, 23133090882313309919
Τμήμα Διοικητικό-ΛογιστικόΓεώργιος Κωνσταντινίδηςtdl-ale@damt.gov.gr2551026412, 23133090892313309919
Γραφείο Ανάπτυξης Θήρας,
Ιχθυοπονίας και Δασικής Αναψυχής
Λεωνίδας Ζανέληςgada-ale@damt.gov.gr2551026412, 23133090962313309919
Γραφείο Δημοσίου ΚατηγόρουΒασίλειος Βουρδόγλουgdk-ale@damt.gov.gr2551026412, 23133090912313309919

ΔΑΣΑΡΧΕΙΟ ΑΡΙΔΑΙΑΣ

Προϊστάμενος: Άννα Πουσίνη
Τηλέφωνο: 2313309620, 2384021242
FAX: 2384022626
Διεύθυνση: Ερμού 5, ΤΚ 58400 ΑΡΙΔΑΙΑ
e-mail:  das-arid@damt.gov.gr

ΤμήμαΠροϊστάμενοςE-Mail
ΤηλέφωνοFax
Τμήμα Εκτέλεσης
Δασοτεχνικών Έργων
Αγγελική Νάτσιου  tede-ari@damt.gov.gr2313309623, 23840212422384022626
Τμήμα Προστ. Διοίκησης
& Διαχείρισης Δασών
Μηνάς Χασάπηςtdd-ari@damt.gov.gr23840212422384022626
Τμήμα Προστασίας Δασών
& Δασικών Εκτάσεων
Άννα Πουσίνηtpde-ari@damt.gov.gr2313309620, 2384021242 2384022626  
Τμήμα Διοικητικού-Λογιστικού  Παρασκευή Καλλιοντζή-Τσορακίδουtdl-ari@damt.gov.gr2313309622, 23840212422384022626

ΔΑΣΑΡΧΕΙΟ ΑΡΝΑΙΑΣ

Προϊστάμενος: Άγγελος Αυγολούπης
Τηλέφωνο: 2372021201, 2372021210
FAX: 2372022057
Διεύθυνση: ΤΚ 63074 Αρναία
e-mail: das-arn@damt.gov.gr

ΤμήμαΠροϊστάμενοςE-Mail
ΤηλέφωνοFax
Τμήμα Εκτέλεσης
Δασοτεχνικών Έργων
Αικατερίνη Ροκάtede-arn@damt.gov.gr23720212032372022057
Τμήμα Διοίκησης &
Διαχείρισης Δασών
Γεώργιος Κύροςtdd-arn@damt.gov.gr23720212112372022057
Τμήμα Προστασίας Δασών &
Δασικών Εκτάσεων
Άγγελος Αυγολούπηςtpde-arn@damt.gov.gr2372021209 2372022057 
Τμήμα Διοικητικού-Λογιστικού  Αγγελίνα Πασχαλίδουtdl-arn@damt.gov.gr23720212072372022057

ΔΑΣΑΡΧΕΙΟ ΒΕΡΟΙΑΣ

Προϊστάμενος: Ελένη Κατσανίδου
Τηλέφωνο: 2313309637
FAX: 2331076244
Διεύθυνση: Αντωνίου Καμάρα 3, ΤΚ 59132 Βέροια
e-mail: das-ver@damt.gov.gr

ΤμήμαΠροϊστάμενοςE-Mail
ΤηλέφωνοFax
Τμήμα Εκτέλεσης
Δασοτεχνικών Έργων
Γεώργιος Χατζόπουλος tede-ver@damt.gov.gr23133096422331076244
Τμήμα Προστ. Διοίκησης
& Διαχείρισης Δασών
Ελένη Κατσανίδουtdd-ver@damt.gov.gr23133096372331076244
Τμήμα Προστασίας Δασών
& Δασικών Εκτάσεων
Γεώργιος Παπαρουσόπουλοςtpde-ari@damt.gov.gr23133096402331076244 
Τμήμα Διοικητικού-Λογιστικού  Γεώργιος Χατζόπουλοςtdl-ver@damt.gov.gr23133096422331076244

ΔΑΣΑΡΧΕΙΟ ΓΟΥΜΕΝΙΣΣΑΣ

Προϊστάμενος: Αντώνιος Τζάκος
Τηλέφωνο: 2313309990
FAX: 2343042002
Διεύθυνση: Μεγ. Αλεξάνδρου 24, ΤΚ 61300 Γουμένισσα
e-mail:  das-gou@damt.gov.gr

ΤμήμαΠροϊστάμενοςE-Mail
ΤηλέφωνοFax
Τμήμα Εκτέλεσης
Δασοτεχνικών Έργων
Γεώργιος Καρατζιάςtede-gou@damt.gov.gr23133099232343042002
Τμήμα Προστ. Διοίκησης
& Διαχείρισης Δασών
Αντώνιος Τζάκοςtdd-gou@damt.gov.gr23133099882343042002
Τμήμα Προστασίας Δασών
& Δασικών Εκτάσεων
Γεώργιος Φωτιάδηςtpde-gou@damt.gov.gr2313309982 2343042002 

ΔΑΣΑΡΧΕΙΟ ΔΙΔΥΜΟΤΕΙΧΟΥ

Προϊστάμενος: Δημήτριος Μητρούδης
Τηλέφωνο: 2553022204
FAX: 2553025203
Διεύθυνση: Ανδριανουπόλεως 1, ΤΚ 68300 Διδυμότειχο
e-mail:  das-did@damt.gov.gr

ΤμήμαΠροϊστάμενοςE-Mail
ΤηλέφωνοFax
Τμήμα Διοίκησης και
Διαχείρισης Δασών και
ημοσίου Κατηγόρου
Δέσποινα Αμανατίδουtdd-did@damt.gov.gr25530252032553022204
Τμήμα Εκτέλεσης
Δασοτεχνικών Έργων
Δημήτριος Μητρούδηςtede-did@damt.gov.gr25530252032553022204
 Τμήμα Προστασίας Δασών
& Δασικών Εκτάσεων
Αναστάσιος Πετρέσηςtpde-did@damt.gov.gr25530252032553022204
 Γραφείο Ανάπτυξης Θήρας,
Ιχθυοπονίας και Δασικής Αναψυχής
Ιωάννης Παπαδόπουλοςgada-did@damt.gov.gr25530252032553022204
Γραφείο Διοικητικό-ΛογιστικόΕλένη Δελημπαλτίδουgdl-did@damt.gov.gr25530252032553022204
Δασονομείο ΟρεστιάδαςΑναστάσιος Πετρέσηςdsnm-ore@damt.gov.gr2552022482 2552022482 

ΔΑΣΑΡΧΕΙΟ ΔΡΑΜΑΣ

Προϊστάμενος: Σοφία Θεοδωρίδου
Τηλέφωνο:2313309890
FAX: 2521057705
Διεύθυνση: Αγ. Κωνσταντίνου 1, ΤΚ 66100 Δράμα
e-mail:  das-dra@damt.gov.gr

ΤμήμαΠροϊστάμενοςE-Mail
ΤηλέφωνοFax
Τμήμα Διοίκησης και
Διαχείρισης Δασών
Νικόλαος Κόντοςtdd-dra@damt.gov.gr23133099472521057705
Τμήμα Εκτέλεσης
Δασοτεχνικών Έργων
Παντελής Κωνσταντινίδηςtede-dra@damt.gov.gr23133098952521057705
Τμήμα Προστασίας Δασών
& Δασικών Εκτάσεων
Σοφία Θεοδωρίδουtpde-dra@damt.gov.gr23133098862521057705
Τμήμα ΔιοικητικόΚωνσταντίνος Αντωνιάδηςtdl-dra@damt.gov.gr23133098962521057705

ΔΑΣΑΡΧΕΙΟ ΕΔΕΣΣΑΣ

Προϊστάμενος: Σοφία Βαβούρη (αναπλ.)
Τηλέφωνο: 2381023670
FAX: 2381024959
Διεύθυνση: Διοικητήριο Εδέσσης ΤΚ 58200
e-mail:  das-ede@damt.gov.gr

ΤμήμαΠροϊστάμενοςE-Mail
ΤηλέφωνοFax
Τμήμα Εκτέλεσης
Δασοτεχνικών Έργων
Γεωργία Μπόνουtede-ede@damt.gov.gr23810283422381024959
Τμήμα Προστ.Διοίκησης
& Διαχείρισης Δασών
Σοφία Βαβούρηtdd-ede@damt.gov.gr23810283422381024959
Τμήμα Προστασίας Δασών
& Δασικών Εκτάσεων
Σωτήριος Ντινόπουλοςtpde-ede@damt.gov.gr23810283422381024959
Τμήμα Διοικητικού-ΛογιστικούΙωάννα Πιγιτσάtdl-ede@damt.gov.gr23810283422381024959
Γραφείο Γραμματειακής
Υποστήριξης Ν.Πέλλας
 gram-ede@damt.gov.gr23810283422381024959

ΔΑΣΑΡΧΕΙΟ ΘΑΣΟΥ

Προϊστάμενος: Γεώργιος Ράνης (αναπλ.)
Τηλέφωνο: 2313309790
FAX: 2593058149
Διεύθυνση: ΔΑΣΑΡΧΕΙΟ ΘΑΣΟΥ, ΘΑΣΟΣ - ΘΑΣΟΥ, ΤΚ 64004
e-mail:  das-tha@damt.gov.gr

ΤμήμαΠροϊστάμενοςE-Mail
ΤηλέφωνοFax
Τμήμα Διοίκησης και
Διαχείρισης Δασών
Χαράλαμπος Μαρουκλιάνη tdd-tha@damt.gov.gr23133097902593058149
Τμήμα Εκτέλεσης
Δασοτεχνικών Έργων
Δημήτριος Φλωράςtede-tha@damt.gov.gr23133097922593058149
Τμήμα Διοικητικού-ΛογιστικούΜαρία Παπαοικονόμουtdl-tha@damt.gov.gr23133097912593058149
Τμήμα Προστασίας Δασών
και Δημοσίου Κατηγόρου
Γεώργιος Ράνηςgpd-tha@damt.gov.gr23133097902593058149
Γραφείο Αναπτύξεως Θήρας,
Ιχθυοπονίας και Δασικής Αναψυχής 
 gada-tha@damt.gov.gr23133097962593058149

ΔΑΣΑΡΧΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Προϊστάμενος: ΣΟΥΛΤΑΝΑ ΚΑΛΑΪΤΖΗ  Τηλέφωνο: 2313309050 FAX: 2310538333 Διεύθυνση: 26ης Οκτωβρίου 38-40 & Γ. Ανδρέου, ΤΚ 54627 Θεσσαλονίκη e-mail:  das-the@damt.gov.gr
Τμήμα Προϊστάμενος E-Mail Τηλέφωνο Fax
Τμήμα Εκτέλεσης Δασοτεχνικών Έργων Σταύρος Καραϊσαρίδης tede-the@damt.gov.gr 2313309049 2310538333
Τμήμα Διοίκησης & Διαχείρισης Δασών Σουλτάνα Καλαϊτζή tdd-the@damt.gov.gr 2313309045 2310538333
Τμήμα Προστασίας Δασών & Δημόσιου Κατήγορου Φιλοθέη Μελά tpde-the@damt.gov.gr 2313309036 2310538333
Τμήμα Διοικητικού-Λογιστικού Μαρία Τσιάρα tdl-the@damt.gov.gr 2313309060 2310538333
ΣΤΑΘΜΟΣ ΔΑΣΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ (Περιαστικό δάσος) 2310201420

ΔΑΣΑΡΧΕΙΟ Κ. ΝΕΥΡΟΚΟΠΙΟΥ

Προϊστάμενος: Μιχαήλ Μαναρίδης
Τηλέφωνο: 2523022239
FAX: 2523021041
Διεύθυνση: Κ. Νευροκόπι ΤΚ 66033
e-mail:  das-nev@damt.gov.gr

ΤμήμαΠροϊστάμενοςE-Mail
ΤηλέφωνοFax
Τμήμα Διοίκησης
και Διαχείρισης Δασών
και Δημοσίου Κατηγόρου
Αργύριος Καρράςtdd-nev@damt.gov.gr25230222392523021041
Τμήμα Εκτέλεσης
Δασοτεχνικών Έργων
Μιχαήλ Μαναρίδηςtede-nev@damt.gov.gr25230222392523021041
Τμήμα Προστασίας ΔασώνΕυδοκία Κουτσικίδουtpde-nev@damt.gov.gr25230222392523021041
Γραφείο Αναπτύξεως Θήρας,
Ιχθυοπονίας και Δασικής Αναψυχής
Σελήνη Λαζαρίδουgada-nev@damt.gov.gr25230222392523021041

ΔΑΣΑΡΧΕΙΟ ΚΑΒΑΛΑΣ

Προϊστάμενος: Ζωή Γεωργούση-Σαββίδη
Τηλέφωνο: 2313309940
FAX: 2510247043
Διεύθυνση: Τέρμα Αργυροκάστρου, ΤΚ 65404 Καβάλα
e-mail:  das-kav@damt.gov.gr

ΤμήμαΠροϊστάμενοςE-Mail
ΤηλέφωνοFax
Τμήμα Διοίκησης και
Διαχείρισης Δασών
Αλκιβιάδης Τσιτσώνηςtdd-kav@damt.gov.gr23133099442510247043
Τμήμα Εκτέλεσης
Δασοτεχνικών Έργων
Νικόλαος Κόντοςtede-kav@damt.gov.gr23133099472510247043
Τμήμα Διοικητικού-ΛογιστικούΚωνσταντίνος Γκοδιάςtdl-kav@damt.gov.gr23133099422510247043
Τμήμα Προστασίας Δασών
& Δασικών Εκτάσεων
Ελευθέριος Ταουσάνηςtpde-kav@damt.gov.gr23133099562510247043
Γραφείο Δημοσίου ΚατηγόρουΑπόστολος Κωστέληςgdk-kav@damt.gov.gr23133099612510247043
Γραφείο Αναπτύξεως Θήρας,
Ιχθυοπονίας και Δασικής Αναψυχής
Ειρήνη Γκουντάραgada-kav@damt.gov.gr23133099672510247043

ΔΑΣΑΡΧΕΙΟ ΚΑΣΣΑΝΔΡΑΣ

Προϊστάμενος: Μαργαρίτα Μπαχαντουριάν
Τηλέφωνο: 2313309978, 2374020791
FAX: 2374022644
Διεύθυνση: ΤΚ 63077 Κασσανδρεία
e-mail: das-kas@damt.gov.gr

ΤμήμαΠροϊστάμενοςE-Mail
ΤηλέφωνοFax
Τμήμα Εκτέλεσης
Δασοτεχνικών Έργων
Μαργαρίτα Μπαχαντουριάνtede-kas@damt.gov.gr2313309978, 23740207972374022644
Τμήμα Διοίκησης
& Διαχείρισης Δασών
Ελευθέριος-Δημήτριος Θεολογίδηςtdd-kas@damt.gov.gr2313309979, 23740207982374022644
Τμήμα Προστασίας Δασών
& Δασικών Εκτάσεων
Μιχαήλ Τσαλικίδηςtpde-kas@damt.gov.gr2313309980, 23740207982374022644

ΔΑΣΑΡΧΕΙΟ ΚΙΛΚΙΣ

Προϊστάμενος: Γεώργιος Βούρτσας
Τηλέφωνο: 2341022400
FAX: 2341022225
Διεύθυνση: 21ης Ιουνίου 207, ΤΚ 61100 Κιλκίς
e-mail: das-kil@damt.gov.gr

ΤμήμαΠροϊστάμενοςE-Mail
ΤηλέφωνοFax
Τμήμα Εκτέλεσης
Δασοτεχνικών Έργων
Γεώργιος Καγιάννηςtede-kil@damt.gov.gr23410224002341022478
Τμήμα Προστ.Διοίκησης
& Διαχείρισης Δασών
Αγγελική Ουρούζηtdd-kil@damt.gov.gr23410224002341022478
Τμήμα Προστασίας Δασών
& Δασικών Εκτάσεων
Αικατερίνη Ψιώταtpde-kil@damt.gov.gr23410224002341022478

ΔΑΣΑΡΧΕΙΟ ΛΑΓΚΑΔΑ

Προϊστάμενος: Απόστολος Στράντζαλης
Τηλέφωνο: 2394022336
FAX: 2394022153
Διεύθυνση: Σεραφείμ Τσακμάνη 40, ΤΚ 57200 Λαγκαδάς
e-mail: das-lag@damt.gov.gr

ΤμήμαΠροϊστάμενοςE-Mail
ΤηλέφωνοFax
Τμήμα Εκτέλεσης
Δασοτεχνικών Έργων
Απόστολος Στράντζαληςtede-lag@damt.gov.gr23940257882394022153
Τμήμα Διοίκησης
& Διαχείρισης Δασών
Ιωάννης Ιωαννίδηςtdd-lag@damt.gov.gr23940224522394022153
Τμήμα Προστασίας Δασών
& Δασικών Εκτάσεων
Αναστασία Ζαχαρέγκαtpde-lag@damt.gov.gr23940240242394022153
Τμήμα Διοικητικού-Λογιστικού Ελένη Τσερκέζηtdl-lag@damt.gov.gr23940250522394022153

ΔΑΣΑΡΧΕΙΟ ΝΑΟΥΣΑΣ

Προϊστάμενος: Γεώργιος Παπαγεωργίου
Τηλέφωνο: 2332022280, 2332025525
FAX: 2332052426
Διεύθυνση: Γεννηματά 22, ΤΚ 59200 Νάουσα
e-mail: das-nao@damt.gov.gr

ΤμήμαΠροϊστάμενοςE-Mail
ΤηλέφωνοFax
Τμήμα Εκτέλεσης
Δασοτεχνικών Έργων
Γεώργιος Μαρταβαλτζήςtede-nao@damt.gov.gr2332022280, 23320255252332052426
Τμήμα Διοίκησης
& Διαχείρισης Δασών
Ελένη Νίκουtdd-nao@damt.gov.gr2332022280, 23320255252332052426
Τμήμα Προστασίας Δασών
& Δασικών Εκτάσεων
Ανδρέας Πασχαλίδηςtpde-nao@damt.gov.gr2332022280, 23320255252332052426
Τμήμα Διοικητικού-ΛογιστικούΚοντούλη Αφέντραtdl-nao@damt.gov.gr2332022280, 23320255252332052426

ΔΑΣΑΡΧΕΙΟ ΝΙΓΡΙΤΑΣ

Προϊστάμενος: Ιωάννης Ζήσης
Τηλέφωνο: 2313309847, 2322022450
FAX: 2322024776
Διεύθυνση: Αθ. Αργυρού 9, ΤΚ 62200 Νιγρίτα
e-mail: das-nig@damt.gov.gr

ΤμήμαΠροϊστάμενοςE-Mail
ΤηλέφωνοFax
Τμήμα Εκτέλεσης
Δασοτεχνικών Έργων
Σαμαράς Χρήστος (αναπλ.) xsam@damt.gov.gr2322022450, 23220224452322024776
Τμήμα Διοίκησης
& Διαχείρισης Δασών
Βασίλειος Καραστεργίου (αναπλ.)vkar@damt.gov.gr2322022450, 23220224452322024776
Τμήμα Προστασίας Δασών
& Δασικών Εκτάσεων
Ιωάννης Ζήσηςizisi@damt.gov.gr2322022450, 23220224452322024776

ΔΑΣΑΡΧΕΙΟ ΞΑΝΘΗΣ

Προϊστάμενος: Χρήστος Μήλιος
Τηλέφωνο: 2313309000
FAX: 2313309915
Διεύθυνση: Αδριανουπόλεως 4, ΤΚ 67100 Ξάνθη
e-mail: das-xan@damt.gov.gr

ΤμήμαΠροϊστάμενοςE-Mail
ΤηλέφωνοFax
Τμήμα Διοίκησης και
Διαχείρισης Δασών
Γεώργιος Τσάκαλοςtdd-xan@damt.gov.gr23133090182313309915
Τμήμα Εκτέλεσης
Δασοτεχνικών Έργων
Θεόδωρος Τσολακίδηςtede-xan@damt.gov.gr23133090092313309915
Τμήμα Διοικητικού-ΛογιστικούΑναστασία Στυλιανίδουtdl-xan@damt.gov.gr23133090012313309915
Τμήμα Προστασίας Δασών
& Δασικών Εκτάσεων
Ευάγγελος Μούροςtpde-xan@damt.gov.gr23133090062313309915
Γραφείο Αναπτύξεως Θήρας,
Ιχθυοπονίας και Δασικής Αναψυχή
Χρήστος Λιάροςgada-xan@damt.gov.gr23133090082313309915

ΔΑΣΑΡΧΕΙΟ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ

Προϊστάμενος: Αφροδίτη Μπαλάσκα
Τηλέφωνο: 2371021175
FAX: 2371023919
Διεύθυνση: Δασικό Κτίριο Πολυγύρου, ΤΚ 63100 Πολύγυρος
e-mail: das-pol@damt.gov.gr

ΤμήμαΠροϊστάμενοςE-Mail
ΤηλέφωνοFax
Τμήμα Εκτέλεσης
Δασοτεχνικών Έργων
Θωμάς Αρβανίτηςtede-pol@damt.gov.gr23710216722371023919
Τμήμα Διοίκησης
& Διαχείρισης Δασών
Αφροδίτη Μπαλάσκαtdd-pol@damt.gov.gr23710211752371023919
Τμήμα Προστασίας Δασών
& Δασικών Εκτάσεων
 Ελένη Ξανθοπούλουtpde-pol@damt.gov.gr23710216862371023919

ΔΑΣΑΡΧΕΙΟ ΣΕΡΡΩΝ

Προϊστάμενος: Χρυσοβαλάντου Ιασωνίδου
Τηλέφωνο: 2321046262
FAX: 2321046262
Διεύθυνση: Τέρμα Ομονοίας, ΤΚ 62125 Σέρρες
e-mail: das-ser@damt.gov.gr

ΤμήμαΠροϊστάμενοςE-Mail
ΤηλέφωνοFax
Τμήμα Εκτέλεσης
Δασοτεχνικών Έργων
Δήμητρα Γατίδουtede-ser@damt.gov.gr2321046426, 39126, 46280, 391252321046262
Τμήμα Διοίκησης
& Διαχείρισης Δασών
Μαρία Γεωργοπούλουtdd-ser@damt.gov.gr2321046426, 39126, 46280, 391252321046262
Τμήμα Προστασίας Δασών
& Δασικών Εκτάσεων
Χρυσοβαλάντου Ιασωνίδουtpde-ser@damt.gov.gr2321046426, 39126, 46280, 391252321046262
Τμήμα Διοικητικού-ΛογιστικούΣτέφανος Λίτσογλου (αναπλ.)tdl-ser@damt.gov.gr2321046426, 39126, 46280, 391252321046262

ΔΑΣΑΡΧΕΙΟ ΣΙΔΗΡΟΚΑΣΤΡΟΥ

Προϊστάμενος: Στυλιανός Γαϊδαρτζής (αναπλ.)
Τηλέφωνο: 2323025550, 2323022383
FAX: 2323025550
Διεύθυνση: Νικολάου Ιντζέ 2, ΤΚ 62300 Σιδηρόκαστρο
e-mail: das-sid@damt.gov.gr

ΤμήμαΠροϊστάμενοςE-Mail
ΤηλέφωνοFax
Τμήμα Εκτέλεσης
Δασοτεχνικών Έργων
Στυλιανός Γαϊδαρτζήςtede-sid@damt.gov.gr23230223842323025550
Τμήμα Διοίκησης
& Διαχείρισης Δασών
Χριστόδουλος Καραπαναγιωτίδηςtdd-sid@damt.gov.gr23230223832323025550
Τμήμα Προστασίας Δασών
& Δασικών Εκτάσεων
Ελένη Βαβάτσηtpde-sid@damt.gov.gr23230223842323025550
Τμήμα Διοικητικού-ΛογιστικούΕλένη Μακρίδουdl-sid@damt.gov.gr23230223842323025550

ΔΑΣΑΡΧΕΙΟ ΣΟΥΦΛΙΟΥ

Προϊστάμενος: Γιαννούλα Διαγκάκη
Τηλέφωνο: 2554022656
FAX: 2554022226
Διεύθυνση: Ερμού 6, ΤΚ 68400 Σουφλί
e-mail: das-sou@damt.gov.gr

ΤμήμαΠροϊστάμενοςE-Mail
ΤηλέφωνοFax
Τμήμα Διοίκησης
και Διαχείρισης Δασών
Δημήτριος Νάσογλουtdd-sou@damt.gov.gr25540226562554022226
Τμήμα Εκτέλεσης
Δασοτεχνικών Έργων
Γιαννούλα Διαγκάκηtede-sou@damt.gov.gr25540226562554022226
Τμήμα Προστασίας Δασών
& Δασικών Εκτάσεων
Παναγιώτης Αλεξούδηςtpde-sou@damt.gov.gr 2554023675 2554022226
Γραφείο Ανάπτυξης Θήρας,
Ιχθυοπονίας και
Δασικής Αναψυχής
Ιωάννης Δερμεντζήςgada-sou@damt.gov.gr 2554022656 2554022226
Γραφείο Διοικητικό-ΛογιστικόΣτέφανος Τσιτσιπάςgdl-sou@damt.gov.gr25540226562554022226
Γραφείο Δημοσίου ΚατηγόρουΙωάννης Δερμεντζής 25540226562554022226

ΔΑΣΑΡΧΕΙΟ ΣΤΑΥΡΟΥ

Προϊστάμενος: Ευφημία Γιωτοπούλου
Τηλέφωνο: 2397061203, 2397065118
FAX: 2397065100
Διεύθυνση: ΤΚ 57014 Σταυρός
e-mail: das-stv@damt.gov.gr

ΤμήμαΠροϊστάμενοςE-Mail
ΤηλέφωνοFax
Τμήμα Εκτέλεσης
Δασοτεχνικών Έργων
 Μαρία Μαυρομάτηtede-stv@damt.gov.gr2397061203, 23970651182397065100
Τμήμα Διοίκησης
& Διαχείρισης Δασών
Ευφημία Γιωτοπούλουtdd-stv@damt.gov.gr2397061203, 23970651182397065100
Τμήμα Προστασίας Δασών
& Δασικών Εκτάσεων
 Μαρία Καραμήτρουtpde-stv@damt.gov.gr 2397061203, 23970651182397065100

ΔΑΣΑΡΧΕΙΟ ΣΤΑΥΡΟΥΠΟΛΗΣ

Προϊστάμενος: Σταυρούλα Καψάλη
Τηλέφωνο: 2542022218
FAX: 2542021004
Διεύθυνση: Σταυρούπολη Ξάνθης ΤΚ 67062
e-mail: das-sta@damt.gov.gr

ΤμήμαΠροϊστάμενοςE-Mail
ΤηλέφωνοFax
Τμήμα Διοίκησης
και Διαχείρισης Δασών
και Δημοσίου Κατηγόρου
Στέλλα Πιπεροπούλουtdd-sta@damt.gov.gr2542022218 2542021004
Τμήμα Εκτέλεσης
Δασοτεχνικών Έργων
Σταυρούλα Καψάληtede-sta@damt.gov.gr2542022218 2542021004
Τμήμα ΔασοπροστασίαςΠαναγιώτης Βαφείδηςtd-sta@damt.gov.gr 2542022218 2542021004
Τμήμα Διοικητικού-ΛογιστικούΣπυρίδων Κωστελίδηςtdl-sta@damt.gov.gr 2542022218 2542021004