Στοιχεία Εκτέλεσης Προϋπολογισμού Α.Δ.Μ.-Θ

 

 

 

 

Σε εφαρμογή του άρθρου 15 του Ν.4305/2014 (ΦΕΚ Α’ 31-10-2014) η Δ/νση Οικονομικού παραθέτει για ανάρτηση στο Πρόγραμμα «Διαύγεια» και στην ιστοσελίδα της Α.Δ.Μ.-Θ. τα στοιχεία εκτέλεσης του προϋπολογισμού εξόδων του φορέα μας.

 

ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΜΗΝΟΣ ΙΟΥΛΙΟΥ 2021 ΙΟΥΛΙΟΣ 2021_ΨΟ29ΟΡ1Υ-ΨΚ7

Προϋπολογισμός Απριλίου 2021 Δημοσίευση στοιχείων εκτέλεσης προϋπολογισμού Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας Θράκης – Μήνας Αναφοράς Απρίλιος 2021

Δημοσίευση στοιχείων εκτέλεσης προϋπολογισμού Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας Θράκης – Μήνας Αναφοράς Φεβρουάριος 2021 Α.Δ.Μ.Θ.Προυπολογισμός.ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ.2021