Skip to content
Συνοριακοί Σταθμοί

Στα διοικητικά όρια της Α.Δ.Μ.-Θ. λειτουργούν σήμερα μερικοί από τους μεγαλύτερους, υπό την έννοια της επισκεψιμότητας, Συνοριακοί Σταθμοί (Σ. Σ.) της χώρας, μεταξύ των οποίων οι Σ. Σ. Προμαχώνα, Ευζώνων, Κήπων, Νυμφαίας, Ορμενίου, Δοϊράνης και Εξοχής. Οι προαναφερόμενοι σταθμοί (βλ. σχετικά καταγραφές στατιστικών δελτίων Ινστιτούτου του Συνδέσμου Ελληνικών Τουριστικών Επιχειρήσεων (ΙΝΣΕΤΕ) https://insete.gr/) υποδέχονται ετησίως σημαντικό ποσοστό επί των διεθνών οδικών αφίξεων που αναλογεί σε μέγεθος της τάξης πλέον του 70% επί των συνολικών αλλά και επί των συνολικών διεθνών αεροπορικών αφίξεων στη χώρα.

Βάσει αυτών, καταλαβαίνουμε τη σημαντικότητα της άρτιας λειτουργίας τους, ευθύνη που κατά το άρθρ. 9 του Ν. 2647/1998 σε συνδυασμό με το άρθρο 280 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87Α) έχει αποδοθεί στην Α.Δ.Μ.-Θ. και ασκείται από το Τμήμα Συνοριακών Σταθμών της Διεύθυνσης Οικονομικού. Στο πλαίσιο συνεργασίας μεταξύ των υπηρεσιών της Α.Δ.Μ.-Θ., κάθε φορά που προκύπτουν θέματα τεχνικής φύσεως για τις ανάγκες της βέλτιστης αξιοποίησης των υποδομών των Σ. Σ. υλοποιούνται, με την τεχνική συνδρομή του Τμήματος Τεχνικής Υποστήριξης Κεντρικής Μακεδονίας (Τ.Τ.Υ. K.M.) της Διεύθυνσης Τεχνικού Ελέγχου (ΔΤΕ), εργασίες συντήρησης και επισκευής των εγκαταστάσεών τους χρηματοδοτούμενες από τα έσοδα των συνοριακών σταθμών (δαπάνες παρ. 3 του άρθρ.9 του Ν. 2647/1998, ΦΕΚ 237Α 98) που εισπράττονται και κατατίθενται στα εκάστοτε Περιφερειακά Ταμεία Ανάπτυξης.

Η εφαρμοζόμενη για τους Σ. Σ. νομοθεσία παρατίθεται στον πίνακα που ακολουθεί:

Α/ΑΙσχύουσα ΝομοθεσίαΦΕΚΠαρατηρήσεις
1Ν.Δ. 119/1973ΦΕΚ 197Α 73 
2Άρθρ. 50 Ν. 4274/2014ΦΕΚ 147Α 14 
 Περί αρμοδιότητας
3Άρθρ. 9 Ν. 2647/1998ΦΕΚ 237Α 98Ως ισχύει
4Παρ. 5 άρθρ. 49 Ν. 3220/2004ΦΕΚ 15Α 04Όπως αντικαταστάθηκε με την παράγραφο 4 του άρθρ. 47 του Ν. 3498/2006 ΦΕΚ 230Α 06 και συμπληρώθηκε με το άρθρο 19 του Ν. 3613/2007
5Παρ. IV.α. άρθρ. 280 Ν. 3852/2010ΦΕΚ 87Α 10 
6Άρθρ. 69 Ν. 4370/2016ΦΕΚ N-4370 16Προσθήκη παρ.11 στο άρθρ. 9 Ν. 2647/1998
7Άρθρ. 13 Ν. 4674/2020ΦΕΚ N-4674 20 

Η ΔΤΕ, στην προσπάθειά της να ικανοποιήσει τα αιτήματα των υπηρεσιών που στεγάζονται στις εγκαταστάσεις των Σ. Σ., ανάγκες που καταγράφονται και αξιολογούνται από επισκέψεις κλιμακίων τεχνικών υπαλλήλων της έπειτα από σχετική πρόσκληση της Διεύθυνσης Οικονομικού, εντάσσει στον ετήσιο προγραμματισμό της, δράσεις που αφορούν σε επισκευαστικές εργασίες, κατασκευή συνοδευτικών κτιριακών εγκαταστάσεων, σχεδιασμό και επί τόπου εφαρμογή νέων τεχνολογικών υποδομών (λ.χ. οικίσκοι x-ray, ηλεκτρονικές πινακίδες ελέγχου κλπ.). Προτείνοντας κάθε φορά τις βέλτιστες λύσεις για την καλύτερη και αποδοτικότερη επί τόπου εφαρμογή υλικοτεχνικών προτάσεων, συμβάλει στην εξασφάλιση των προϋποθέσεων της εύρυθμης υποδοχής ενός πραγματικά μεγάλου πλήθους οχημάτων – επισκεπτών στα χερσαία σημεία εισόδου – εξόδου της χώρας.

Επιπλέον αυτών, γίνονται δράσεις σχετικές με τη διαδικασία καταγραφής, αξιολόγησης και επιλογής ενεργειών για τη συντήρηση, τη βελτίωση και την επέκταση των εγκαταστάσεων των χερσαίων Σ. Σ. και των σημείων εισόδου – εξόδου σε ότι αφορά στην προσπάθεια εκσυγχρονισμού και εναρμόνισής τους με το «κεκτημένο Σένγκεν» («Schengen Αcquis»).

Ν. 2514/1997 ΦΕΚ 140Α 97 Σύμβαση Εφαρμογής της Συμφωνίας Σένγκεν (Συνθήκη SCHENGEN)

Στις δράσεις του Τ.Τ.Υ. K.M. ανήκει και ο συντονισμός ενεργειών ανάμεσα στην Α.Δ.Μ.-Θ. και σε συναρμόδια Υπουργεία (Εσωτερικών, Προστασίας του Πολίτη, Αγροτικής Ανάπτυξης κλπ.) για τεχνικά θέματα που αφορούσαν στη θέσπιση συστημάτων συνοριακών ελέγχων, συστημάτων εισόδου – εξόδου (EES) και του προγράμματος καταχώρισης ταξιδιωτών (ETIAS). Για το σκοπό αυτό, έγιναν αυτοψίες σε όλους τους Σ. Σ. και σχεδιάστηκαν προτάσεις που αφορούσαν στην επί τόπου εφαρμογή των τεχνολογιών – εξοπλισμού των συστημάτων εισόδου – εξόδου.

Για το υλοποιημένο από τη ΔΤΕ έργο δείτε περισσότερα…

Απολογισμός Δράσης Α.Δ.Μ.-Θ. έτους 2019
Απολογισμός Δράσης Α.Δ.Μ.-Θ. έτους 2018
Χρήσιμες Συνδέσεις:

Υπουργείο Εσωτερικών:

https://www.ypes.gr/

Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης Κεντρικής Μακεδονίας:

https://rdfcm.gr/

Περιφερειακο Ταμείο Ανάπτυξης Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης:

http://pta-emth.gr/

Χάρτης Τελωνείων | ΑΑΔΕ:

https://www.aade.gr/map-teloneion

Τηλεφωνικός Κατάλογος Συνοριακών Σταθμών Αν. Μακεδονίας – Θράκης:

http://www.1179.syzefxis.gov.gr/index.php/2014-09-05-09-18-15/2012-10-09-06-08-26

Επίσημος ιστότοπος της Ευρωπαϊκής Ένωσης:

https://europa.eu/european-union/index_el

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης:

https://eur-lex.europa.eu/oj/direct-access.html

Κεκτημένο του Σένγκεν:

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/?uri=celex%3A42000A0922%2802%29

Ευφυή Σύνορα (Smart Borders):

https://ec.europa.eu/home-affairs/what-we-do/policies/borders-and-visas/smart-borders_en

Σύστημα εισόδου/εξόδου (ΣΕΕ) (Entry/Exit System (EES)):

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A32017R2226

Ευρωπαϊκό Συστήμα Πληροφοριών και Αδειοδότησης Ταξιδιού (European Travel Information and Authorisation System (ETIAS)):

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/?uri=CELEX:32018R1240
Skip to content