Skip to content

Σφραγίδα της Χάγης-Apostille

APostille_stamp_pic
Τι είναι ;

Η Σφραγίδα της Συμβάσεως της Χάγης της 05ης Οκτωβρίου 1961 (APOSTILLE) είναι η επισημείωση που καταργεί την υποχρέωση επικύρωσης των αλλοδαπών δημοσίων εγγράφων.

Με την επισημείωση (Apostille) βεβαιώνεται η γνησιότητα της υπογραφής και η ιδιότητα με την οποία ενήργησε ο υπογράφων και ενδεχοµένως, η ταυτότητα της σφραγίδας ή του επισήµατος που φέρει το έγγραφο. Ως εκ τούτου, τα έγγραφα καθίστανται έγκυρα για χρήση στις χώρες που έχουν υπογράψει τη σύμβαση της Χάγης.

Δείτε εδώ τα κράτη που έχουν προσχωρήσει στην Σύμβαση της Χάγης.

Δείτε εδώ τα αρμόδια όργανα κάθε κράτους, συμπεριλαμβανομένης της χώρας μας, για την επίθεση της σφραγίδας Apostille.

Σε ποια έγγραφα χορηγείται;

Σε πρωτότυπα δημόσια έγγραφα ή σε ακριβή αντίγραφα της εκδούσας αρχής τα οποία έχουν ισχύ πρωτοτύπου.

Ως δημόσια έγγραφα κατά τη Σύμβαση θεωρούνται:

 1. Τα έγγραφα που προέρχονται από αρχή ή δημόσιο υπάλληλο δικαιοδοτικού οργάνου του κράτους, συμπεριλαμβανομένων και των εγγράφων που προέρχονται από εισαγγελική αρχή, δικαστικό γραμματέα ή δικαστικό επιμελητή.
 2. Τα διοικητικά έγγραφα συμπεριλαμβανομένων των μη πολιτικών εγγράφων όπως π.χ τα στρατιωτικά, τα εκκλησιαστικά και τα αστυνομικά, καθώς και των Ανεξάρτητων Αρχών.
 3. Τα συμβολαιογραφικά έγγραφα.
 4. Οι επίσημες βεβαιώσεις που τίθενται σε ιδιωτικό έγγραφο (βεβαιώσεις- θεωρήσεις- επικυρώσεις)
Από ποιους χορηγείται;
Αποκεντρωμένες Διοικήσεις

Στην Αποκεντρωμένη Διοίκησης Μακεδονίας-Θράκης η επισημείωση χορηγείται από νόμιμα εξουσιοδοτημένους υπαλλήλους σε ΚΑΘΕ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ της χωρικής αρμοδιότητας μας.

Δείτε εδώ τα Στοιχεία Επικοινωνίας των αρμοδίων Υπηρεσιών της Α.Δ.Μ.Θ. ανά Περιφερειακή Ενότητα.

Δείτε εδώ τα Στοιχεία Επικοινωνίας των αρμοδίων Υπηρεσιών των άλλων Αποκεντρωμένων Διοικήσεων.

Αιρετές Περιφέρειες

Επισημειώνουν έγγραφα των Υπηρεσιών της αιρετής Περιφέρειας.

Δείτε εδώ τα στοιχεία επικοινωνίας των Γραφείων Επισημείωσης Χάγης στις αιρετές Περιφέρειες.

Πρωτοδικεία

Επισημειώνουν πάσης φύσης δικαστικά έγγραφα.

Δείτε εδώ τα στοιχεία επικοινωνίας των αρμόδιων πρωτοδικείων στην επικράτεια.

 

Ειδικότερες κατηγορίες εγγράφων που επισηµειώνονται.
ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΓΓΡΑΦΑ

ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΓΓΡΑΦΑ

 • Πιστοποιητικά Γέννησης
 • Πιστοποιητικά Οικογενειακής Κατάστασης

 • Πιστοποιητικό εγγύτερων συγγενών, γεννήσεως, ταυτοπροσωπίας, εντοπιότητος κτλ

 • Άδεια γάµου

 • Ληξιαρχικές πράξεις Γάµου

 • Ληξιαρχικές Πράξεις υιοθεσίας

Προσοχή: Ληξιαρχικές πράξεις ή πιστοποιητικά τα οποία ενδεχομένως να έχουν υποστεί μεταβολές πρέπει να έχουν εκδοθεί  εντός του τελευταίου χρονικού διαστήματος (συνήθως εξαμήνου) και εντός των χρονικών ορίων που θέτουν οι διάφορες υπηρεσίες προκειμένου να επικυρωθούν με τη Σφραγίδα της Χάγης.(βλ. αριθμ. Φ.131360/8297/05-6-2014 έγγραφο του Υπουργείου Εσωτερικών).

 • Δημόσια έγγραφα που έχουν εκδοθεί από Δήμο σύμφωνα με τα οριζόμενα στις διατάξεις της παραγράφου 6.26 & 6.27 του άρθρου 94 του ν.3852/2010 (87Α΄) αφορούν πρόσληψη και αλλαγή επωνύμου, καθώς και την πρόσληψη πατρωνύμου και μητρωνύμου από παιδιά που γεννήθηκαν χωρίς γάμο των γονέων τους ή είναι αγνώστων γονέων, καθώς και ο εξελληνισμός των ονοματεπωνυμικών στοιχείων Ελλήνων του εξωτερικού, ομογενών αλλοδαπών, που αποκτούν την ελληνική ιθαγένεια και παλιννοστούντων ομογενών, που έχουν την ελληνική ιθαγένεια.

 • Οι Βεβαιώσεις κατάθεσης αιτήσεως για χορήγηση Αδειών Διαμονής (γαλάζιου χρώματος), οι άδειες και τα λοιπά έγγραφα που εκδίδει η Αποκεντρωμένη Διοίκηση Μακεδονίας Θράκης (δελτία, αποφάσεις κτλ) επικυρώνονται εφόσον έχουν γίνει ακριβή αντίγραφα από την εκδούσα αρχή και φέρουν πρωτότυπη υπογραφή (όχι προεκτυπωμένη ή με σφραγίδα). Οι αντίστοιχες Βεβαιώσεις που χορηγούνται από το Υπουργείο Μεταναστευτικής Πολιτικής, αποτελούν εθνικά έγγραφα πιστοποιήσεως προσωρινής νομίμου διαμονής ετησίας διαρκείας και χρησιμοποιούνται αποκλειστικώς εντός της ελληνικής επικρατείας και δεν επισημειώνονται (υπ’ αριθμ. Φ.338743/28635/18 έγγραφο του Υπουργείου Μεταναστευτικής Πολιτικής).

Πολύγλωσσο πιστοποιητικό ικανότητας γάµου

Δεν χρειάζεται επισημείωση Apostille των πιστοποιητικών ικανότητας γάμου από τα κράτη πέραν της Ελλάδος: Αυστρία, Βέλγιο, Γαλλία, Γερμανία. Ελβετία, Ισπανία, Ιταλία, Λουξεμβούργο, Ολλανδία, Πορτογαλία, Τουρκία τα οποία έχουν κυρώσει τη Συμβάση για την έκδοση πιστοποιητικών ικανότητας γάμου (Μόναχο, 05-9-1980, με τον Ν.4230/2014 (Φ.Ε.Κ.18 Α’)) και κάθε συμβαλλόμενο κράτος εκδίδει το πρότυπο πολύγλωσσο πιστοποιητικό το οποίο φέρει ημερομηνία, υπογραφή και σφραγίδα από την εκδούσα αρχή και έχει διάρκεια ισχύος έξι μηνών από την ημερομηνία της εκδόσεώς του.

Έγγραφα Ταυτοποίησης:

Ταυτότητες/Διαβατήρια

ΠΡΟΣΟΧΗ: Επισημειώνονται από την Αποκεντρωμένη Διοίκησης εφόσον φέρουν: 1) θεώρηση από οποιοδήποτε αστυνομικό τμήμα με υπογραφή ΜΟΝΟ του Διοικητή του Τμήματος και 2) θεώρηση από τη ΓΕΝΙΚΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ, Γραφείο Εφαρμογής Νομοθεσίας (Μοναστηρίου 326, απέναντι από τα ΚΤΕΛ), από Διευθυντή ή Ταξίαρχο.  

Δεν μπορούν να θεωρηθούν από ΚΕΠ, ή άλλες δημόσιες αρχές.

 

Στρατιωτικά Έγγραφα:

Επισηµειώνονται από την Αποκεντρωμένη Διοίκηση, εφόσον φέρουν θεώρηση ή επικύρωση από τους ∆ιοικητές ή Ελεγκτές των αντίστοιχων υπηρεσιών του στρατού.

Εφοριακά Έγγραφα:

Επισηµειώνονται, εφόσον είναι τα πρωτότυπα ή φέρουν θεώρηση από την αρµόδια ∆ΟΥ.

Τα δεδοµένα των ηλεκτρονικών υποβαλλόµενων εγγράφων Ε1, Ε2, Ε3, Ε5, Ε9, θα πρέπει να αναγράφονται σε υπεύθυνη δήλωση του ενδιαφερόµενου, όπου θα βεβαιώνεται το γνήσιο της υπογραφής του, προκειµένου να επισηµειωθούν (άρθρο 8, Ν.1599/1986, ΦΕΚ Α΄, 75/1986).

Τα έγγραφα που χορηγούνται ηλεκτρονικά στους ενδιαφερόµενους µέσω του συστήµατος TAXISNET και των οποίων η έκδοση προβλέπεται στις ειδικές διατάξεις (όπως πχ. οι πράξεις διοικητικού ή διορθωτικού προσδιορισµού φόρου εισοδήµατος (το εκκαθαριστικό εφορίας) θα επικυρώνονται από τις αρµόδιες ∆ΟΥ µε την σφραγίδα ‘ακριβές αντίγραφο’ και στη συνέχεια θα προσκοµίζονται από τους ενδιαφερόµενους.

ΠΡΟΣΟΧΗ: Οι ενδιαφερόμενοι οφείλουν να δηλώνουν στις οικονομικές υπηρεσίες ότι χρειάζονται τα έγγραφα για χρήση στο εξωτερικό και ότι θα επισημειωθούν με την Apostille, γιατί υπάρχουν εξουσιοδοτημένοι υπάλληλοι σε κάθε Δ.Ο.Υ. που έχουν δικαίωμα να υπογράφουν αυτά τα έγγραφα.

Εκπαιδευτικά Έγγραφα:

Έγγραφα Α/Βαθμιας και Β/Βαθμιας Εκπαίδευσης: 

π.χ. αποδεικτικά απολύσεως, έλεγχοι προόδου, βεβαιώσεις (είτε τα πρωτότυπα είτε αντίγραφα από τον Διευθυντή του οικείου σχολείου) πρέπει να θεωρούνται από τον Προϊστάμενο ή τον αναπληρωτή του γραφείου Πρωτοβάθμιας ή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης που ελέγχει τη μονάδα (γνήσιο υπογραφής του Διευθυντή)

 

Έγγραφα αμιγών ελληνικών σχολείων του εξωτερικού: 

Γίνονται αποδεκτά χωρίς θεώρηση Αpostille καθόσον θεωρούνται ελληνικά δηµόσια έγγραφα και υπόκεινται στις διατάξεις του Ελληνικού ∆ικαίου.

Έγγραφα δηµοσίων ΙΕΚ:

Επισηµειώνονται, εφόσον είναι επικυρωμένα από τους ∆/ντες ή αναπληρωτές ∆/ντες ή από τους υπαλλήλους της Γραμματείας που έχουν δικαίωµα επικύρωσης.

Έγγραφα των ΕΠΑΣ και των Κ.Ε.Κ. του Ο.Α.Ε.Δ.: 

Eπικυρώνονται από τους Διευθυντές ή αναπληρωτές Διευθυντές των κατά τόπους εκπαιδευτικών μονάδων αυτών.

Έγγραφα Πανεπιστημίων και ΤΕΙ:

Επισηµειώνονται, εφόσον είναι επικυρωµένα από τις αντίστοιχες ∆ιευθύνσεις, τους Προϊσταµένους ή αναπληρωτές των Τµηµάτων ή τους υπαλλήλους Γραµµατείας που έχουν δικαίωµα επικύρωσης.

Όμως:

 • Έγγραφα του ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟΥ ΠΑΝ. ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ: πρέπει να φέρουν υπογραφή του Προέδρου του εκάστοτε τμήματος ή σχολής (πρυτανική απόφαση του Πανεπιστημίου, ΦΕΚ 478/B/06-04-2000). Πτυχία που εκδίδονται μετά τις 10/3/2015 σύμφωνα με την κανονιστική απόφαση του ΑΠΘ (17992/29-01-2015, ΦΕΚ 334/10-03-2015 τ. Β’), θα πρέπει να είναι υπογεγραμμένα από τους προϊσταμένους της Γραμματείας του τμήματος της Σχολής που έχουν δικαίωμα υπογραφής για έγγραφα που προορίζονται στο εξωτερικό.

 • Έγγραφα του ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ: πρέπει να φέρουν υπογραφή του Πρύτανη ή της Προϊσταμένης Διεύθυνσης Ακαδημαϊκών Θεμάτων (ΦΕΚ 178/B/25-02-1998).

 • Έγγραφα του ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟΥ Τ.Ε.Ι. ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ: πρέπει να φέρουν υπογραφή είτε του Προέδρου, είτε του Γενικού Γραμματέα του ιδρύματος (δηλ. όχι υπογραφή γραμματέων, ή προϊσταμένων των τμημάτων).

Έγγραφα Κρατικών ή Ιδιωτικών σχολών µουσικής, χορού και θεάτρου:

Επισηµειώνονται, εφόσον φέρουν θεώρηση από το Υπουργείο Πολιτισµού Παιδείας και Θρησκευµάτων.

Έγγραφα ΟΑΕ∆:

Επισηµειώνονται, εφόσον είναι επικυρωµένα από τους ∆ιευθυντές ή αναπληρωτές ∆ιευθυντές των κατά τόπους εκπαιδευτικών µονάδων αυτών ή φέρουν θεώρηση από κεντρικό τοµέα του ΟΑΕ∆.

 Έγγραφα ∆ΟΑΤΑΠ:

Επισηµειώνονται, εφόσον φέρουν υπογραφές υπαλλήλων οι οποίοι έχουν στείλει δείγµα της υπογραφής τους στην αρµόδια υπηρεσία της Αποκεντρωμένης Διοίκησης. Τα έγγραφα του τέως ΔΙ.Κ.Α.Τ.Σ.Α. δεν eπισημειώνονται, θα πρέπει να χορηγηθούν εκ νέου αντίγραφα από τον Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π.

Έγγραφα Δημοσίων φορέων Υγείας:

Έγγραφα από πανεπιστηµιακά, δηµόσια και στρατιωτικά νοσοκοµεία:

Επισηµειώνονται, εφόσον φέρουν βεβαίωση του γνησίου υπογραφής των γιατρών που τα έχουν υπογράψει, από εξουσιοδοτηµένο διοικητικό υπάλληλο του νοσοκοµείου ή του δηµόσιου φορέα υγείας, που έχει τον διοικητικό έλεγχο.

 

Έγγραφα Ε.Φ.Κ.Α, Π.Ε.∆.Υ. και Ε.Ο.Π.Υ.Υ.:

Επισηµειώνονται, εφόσον έχουν εκδοθεί ή επικυρωθεί ως ακριβή αντίγραφα από τον αρµόδιο υπάλληλο της κεντρικής υπηρεσίας ή του τοπικού υποκαταστήµατος. Για έγγραφα τα οποία διακινούνται µε συγκεκριμένη µορφή διευρωπαϊκώς, δεν χρειάζεται περαιτέρω επικύρωση.  

Αν για οποιοδήποτε λόγο που σχετίζεται με την υπηρεσία δεν μπορούν να θεωρηθούν τέτοιου είδους έγγραφα με την παραπάνω διαδικασία θα πρέπει να φέρουν θεώρηση από την αρμόδια Υγειονομική Περιφέρεια ή το Υπουργείο  Υγείας.

Έγγραφα Εκκλησιαστικά:

Επισηµειώνονται, εφόσον φέρουν θεώρηση από την οικεία Μητρόπολη και όχι μόνον από τους ενοριακούς ναούς. Για τα λοιπά δόγματα ή δοξασίες που είναι αναγνωρισμένα από το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων ισχύει η διαδικασία που ακολουθείται για τα Ν.Π.Δ.Δ. (υπ ΄αριθμ. 107/28-3-2012 έγγραφο του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων).

Τα έγγραφα που αφορούν τα Πατριαρχεία δεν μπορούν να επισημειωθούν από την Υπηρεσία μας. 

Τα έγγραφα που προέρχονται από τα Πατριαρχεία π.χ. Κωνσταντινουπόλεως, Αλεξανδρείας κτλ δεν μπορούν να επισημειωθούν από την Αποκεντρωμένη Διοίκηση.

ΦΕΚ:

Πρέπει πρώτα να θεωρηθούν ως ακριβή αντίγραφα από τη Διεύθυνση Πωλήσεως Εθνικού Τυπογραφείου του Υπουργείου Εσωτερικών (Καποδιστρίου 34, αριθμοί τηλεφώνου: (210) 5279178-179. Ιστοσελίδα: www.et.gr). Φ.Ε.Κ. τυπωμένα από το Διαδίκτυο, χωρίς πρωτότυπη υπογραφή δεν μπορούν να επισημειωθούν.

Έγγραφα Δικαστικά:

Έγγραφα του Υπουργείου ∆ικαιοσύνης, ∆ιαφάνειας και Ανθρωπίνων ∆ικαιωµάτων:

Αντίγραφα Ποινικού Μητρώου για Έλληνες που έχουν γεννηθεί στο εξωτερικό ή αλλοδαπούς, επισηµειώνονται από την Αποκεντρωμένη Διοίκηση εφόσον δεν είναι παλαιότερα των 3 μηνών.

Θα πρέπει να φέρουν πρωτότυπη υπογραφή από το Αυτοτελές Τμήμα Ποινικού Μητρώου και όχι μόνον τον αριθμό του Εθνικού Ποινικού Μητρώου. Σχετική ιστοσελίδα: http://www.ncris.gov.gr/portal/page/portal/epm 

Για τους έχοντες γεννηθεί στην Ελλάδα η Επισημείωση δίδεται από τα Πρωτοδικεία ανά χωρική αρμοδιότητα.

 

Έγγραφα που εκδίδονται από το Πρωτοδικείο, το Ειρηνοδικείο, το Πταισµατοδικείο και τον Άρειο Πάγο:

Επισηµειώνονται από τα Πρωτοδικεία (ΥΠΕΣ 5325/2-2-2011).

 

Ποινικά Μητρώα, Έγγραφα συμβολαιογραφικά, Έγγραφα υποθηκοφυλακείου και Έγγραφα δικαστικών επιµελητών Πρωτοδικείου επικυρωµένα από τον Πρόεδρο επιµελητών:

Επισηµειώνονται από τα Πρωτοδικεία των νοµών όπου έχουν εκδοθεί.

 

Έγγραφα από το ∆ιοικητικό Πρωτοδικείο, το ∆ιοικητικό Εφετείο από το Συμβούλιο της Επικρατείας:

Επισηµειώνονται από το ∆ιοικητικό Πρωτοδικείο. Σε κάθε δικαστικής φύσης δηµόσιο έγγραφο, επιβάλλεται τέλος ύψους δέκα (10) ευρώ, για την επίθεση της Σφραγίδας της Χάγης (Apostille), (ΦΕΚ 1399/Β’/7-6-2013).

Έγγραφα φορέων που εποπτεύονται από Υπουργεία:

Ν.Π.∆.∆.

Επισηµειώνονται χωρίς περαιτέρω επικύρωση ή θεώρηση.

Ν.Π.Ι.∆.

Επισηµειώνονται εφόσον φέρουν θεώρηση του εποπτεύοντος Υπουργείου ή εκτός αν ο νόµος ορίζει διαφορετικά (πχ. ΟΒΙ.)

Έγγραφα Πρεσβειών, Προξενείων και Ξένων διπλωματικών Αρχών:

Έγγραφα που εκδίδονται από Πρεσβείες ή Προξενεία και πρέπει να χρησιμοποιηθούν στην Ελλάδα καθώς και τα διπλωματικά διαβατήρια επικυρώνονται από το Τμήμα Επικυρώσεων του Υπουργείου Εξωτερικών (οδός Αρίωνος 10,  Μοναστηράκι, τηλ. 210-3285755-57, φαξ 210-3285779).Τα έγγραφα που εκδίδονται από διπλωµατικούς ή προξενικούς πράκτορες των Κρατών-µελών της Σύµβασης του Συµβουλίου της Ευρώπης (Λονδίνο, 7-6-1968) η οποία κυρώθηκε από τη χώρα µας µε το Ν. 844/1978, τα οποία διακινούνται μεταξύ των Κρατών-µελών χωρίς περαιτέρω επικύρωση.

Τα Κράτη-µέλη είναι: ΑΥΣΤΡΙΑ, ΚΥΠΡΟΣ, ΤΣΕΧΙΑ, ΓΑΛΛΙΑ, ΓΕΡΜΑΝΙΑ, ΙΡΛΑΝ∆ΙΑ, ΙΤΑΛΙΑ, ΛΙΧΤΕΝΣΤΑΙΝ, ΛΟΥΞΕΜΒΟΥΡΓΟ, ΙΣΠΑΝΙΑ, ΟΛΛΑΝ∆ΙΑ, ΝΟΡΒΗΓΙΑ, ΠΟΛΩΝΙΑ, ΠΟΡΤΟΓΑΛΙΑ, ΜΟΛ∆ΑΒΙΑ, ΣΟΥΗ∆ΙΑ, ΕΛΒΕΤΙΑ, ΤΟΥΡΚΙΑ, ΗΝΩΜΕΝΟ ΒΑΣΙΛΕΙΟ, ΕΣΘΟΝΙΑ, ΡΟΥΜΑΝΙΑ.Δείτε εδώ περισσότερες πληροφορίες για το Τμήμα Επικυρώσεων του Υπουργείου Εσωτερικών.

Έγγραφα Καταχωρημένα σε Δημόσια Υπηρεσία:

Αντίγραφα πρακτικών ∆Σ

Επισηµειώνονται εφόσον δοθεί βεβαίωση καταχώρησης ή εκδοθεί ακριβές αντίγραφο από την υπηρεσία στην οποία έχει καταχωρηθεί.

 

Πιστοποιητικά, Βεβαιώσεις, Αποσπάσµατα, καταχωρηµένα στο Γενικό Εµπορικό µητρώο (Γ.Ε.ΜΗ)

Τα πιστοποιητικά-βεβαιώσεις και αποσπάσµατα χορηγούνται από το Γ.Ε.ΜΗ, αποκλειστικά µε ηλεκτρονικό τρόπο και φέρουν ψηφιακή υπογραφή (ΠΠ1). Συνεπώς, προκειμένου να επισημειωθούν τα πιστοποιητικά, τα αντίγραφα και εν γένει όλα τα ψηφιακά υπογεγραμμένα έγγραφα από το Γενικό Εμπορικό Μητρώο θα πρέπει οι ενδιαφερόμενοι να επισκέπτονται τον ιστότοπο http://www.businessportal.gr/ προτού προσέλθουν στην Υπηρεσία μας για Apostille και να ακολουθήσουν τις οδηγίες και τα συγκεκριμένα βήματα ανά περίπτωση εγγράφου (υπ΄αριθμ. 9643/19-3-2015, 10508/27-3-2015 και 14170/27-4-2015 έγγραφα του ΥΠ.ΕΣ.).

Έγγραφα που δεν φέρουν την ψηφιακή υπογραφή από τον υπάλληλο που είναι εντεταλμένος να υπογράφει τα έγγραφα που προορίζονται για χρήση το εξωτερικό, αριθμό πρωτοκόλλου και αναφορά στον αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. δεν είναι δυνατόν να επισημειωθούν με την σφραγίδα της Χάγης.

ΙΔΙΩΤΙΚΑ ΕΓΓΡΑΦΑ

Σε ότι αφορά τα ιδιωτικής φύσεως έγγραφα (τα οποία εμπίπτουν στις κατηγορίες αυτών που άπτονται στην αρμοδιότητα της Υπηρεσίας μας) πρέπει να έχει θεωρηθεί το γνήσιο της υπογραφής του υπογράφοντος το έγγραφο από δημόσια διοικητική αρχή, την Ελληνική Αστυνομία ή τα Κέντρα Εξυπηρετήσεως Πολιτών από εξουσιοδοτημένο υπάλληλο (Ν.2690/Φ.Ε.Κ.45/τ.Α΄/09-3-2014 και Ν. 3345/Φ.Ε.Κ. 138/τ.Α΄/16-6-2005).

Ιδιωτικά Συμφωνητικά

Επισηµειώνονται από την Αποκεντρωμένη Διοίκηση εφόσον έχουν κατατεθεί στην ∆ΟΥ, η οποία και εκδίδει µια βεβαίωσης κατάθεσης, σύµφωνα µε το άρθρο 8 παρ.16 του Ν.1882/23-4-1990, ΦΕΚ 43/Α’ και µε τις Αποφάσεις του ΦΕΚ 951/21-7-2000.

Εξαιρούνται τα έγγραφα χρηματιστηριακών επιχειρήσεων και των συμφωνητικών, τα οποία αναφέρονται στο άρθρο 27 παρ.6 του Ν.2682/8-2- 1999, ΦΕΚ 16/Α’, τα οποία προκειµένου να επισηµειωθούν θα πρέπει να βεβαιωθεί το γνήσιο της υπογραφής των άρθρων 11 και 3 του Ν.2690/1999.

Έγγραφα Εταιρειών
Έγγραφα Εταιρειών του εσωτερικού

Επισηµειώνονται από την ΑΔΜΘ εφόσον είναι πρωτότυπα ή ακριβή αντίγραφα της υπηρεσίας όπου είναι καταχωρημένες οι εταιρείες(Επιμελητήρια), οι οποίες βάση των νομιμοποιητικών στοιχείων των εταιρειών χορηγούν θεώρηση του γνησίου υπογραφής και βεβαίωση της ιδιότητάς τους (ΥΠΕΣ 3586/19-1-2010, 58545,58171/24-1-2008).

Θεωρήσεις υπογραφών ή αντίγραφα από δικηγόρο δεν μπορούν να γίνουν αποδεκτές για τις ανάγκες του Apostille, καίτοι έχει προηγηθεί θεώρηση του γνησίου υπογραφής από τον Δικηγορικό Σύλλογο. Όταν τα ιδιωτικά έγγραφα έχουν κατατεθεί σε δημόσια υπηρεσία πρέπει αποκλειστικά και μόνο από αυτήν την υπηρεσία να δοθεί βεβαίωση καταχώρησης ή να εκδοθεί ακριβές φωτοαντίγραφο εκ του καταχωρηθέντος ιδιωτικού εγγράφου. Για δικαιοπραξίες που απαιτείται ο συμβολαιογραφικός τύπος (αγοραπωλησία, μεταβίβαση μετοχών, διαθήκη κτλ) η πληρεξουσιότητα δίδεται με συμβολαιογραφικού τύπου πληρεξούσιο (Apostille από τα δικαστήρια).

Έγγραφα Εταιρειών του εξωτερικού

Σε έγγραφα εταιρειών µε έδρα στο εξωτερικό, ΔΕΝ χορηγείται η σφραγίδα της Χάγης από ελληνικές διοικητικές αρχές, καθόσον τα νομιμοποιητικά τους στοιχεία δεν είναι δυνατόν να ελεγχθούν από αυτές (αρ. 11 σε συνδυασµό µε τις διατάξεις του άρ. 3 παρ. 4 του ν.2690/1999).

Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να απευθύνονται σε συμβολαιογράφο οπότε και να επισηµειώνονται ως δικαστικής φύσεως έγγραφα από το οικείο Πρωτοδικείο ή από τις ελληνικές προξενικές αρχές της οικείας χώρας (ΥΠΕΣ 49413/13-12-13).

Επίσης, η Apostille μπορεί να χορηγηθεί σε υπεύθυνη δήλωση του ενδιαφερομένου η οποία θα αναφέρεται στο συγκεκριμένο ιδιωτικό εταιρικό έγγραφο, το οποίο θα προσκομισθεί στη χώρα που έχει έδρα η εταιρεία (εγκύκλιος Υπ. Εσωτ. 17783/23-03-2009).  Την υπεύθυνη δήλωση θα πρέπει να υπογράφουν οι ενδιαφερόμενοι χωρίς την επίθεση σφραγίδας της εταιρείας τους, ως φυσικά πρόσωπα (ΧΩΡΙΣ αναφορά στην ιδιότητά τους ως εκπροσώπων της εταιρείας.  Άλλως, δεν μπορεί να χορηγηθεί η σφραγίδα Χάγης στην υπεύθυνη δήλωση.) 

Εάν το έγγραφο είναι ξενόγλωσσο μπορεί να ζητηθεί από την υπηρεσία, η προσκόμιση μετάφρασής του από το Υπουργείο Εξωτερικών ή από δικηγόρο (ΥΠΕΣ 58545,58171/24-1-2008).

Έγγραφα Εταιρειών από το Γ.Ε.ΜΗ (Γενικό Εµπορικό Μητρώο)

Επισηµειώνονται από την ΑΔΜΘ (βλ. Ενότητα ΕΓΓΡΑΦΑ ΚΑΤΑΧΩΡΗΜΕΝΑ ΣΕ ΔΗΜΟΣΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ).

Έγγραφα Ιδιωτικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων
Έγγραφα ιδιωτικών ΙΕΚ και λοιπών Εκπαιδευτικών Ιδρυµάτων (πχ. Κολέγια).

Επισηµειώνονται από την ΑΔΜΘ εφόσον έχουν εκδοθεί επικυρωμένα φωτοαντίγραφα από το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων στην Αθήνα.

Έγγραφα Ιδιωτικών Νοσηλευτικών Ιδρυμάτων
Έγγραφα ιδιωτικών κλινικών και ιδιωτών ιατρών (π.χ. ιατρικές γνωματεύσεις, βεβαιώσεις κ.α)

Πρέπει να φέρουν θεώρηση γνησίου υπογραφής του γιατρού που τα έχει υπογράψει, από εξουσιοδοτημένο υπάλληλο του αντίστοιχου ΙΑΤΡΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ (Προσοχή:  ο Ιατρικός Σύλλογος θα πρέπει να βεβαιώνει το γνήσιο υπογραφής του γιατρού, ΟΧΙ ότι ο γιατρός είναι μέλος του.).

Σε έγγραφα από ιδιώτη γιατρό ακολουθείται επίσης η ανωτέρω διαδικασία όπως και για τα έγγραφα ιδιωτικών νοσοκομείων

Έγγραφα Ιδιωτών Δικαστικών Επιμελητών (οι οποίοι δεν ανήκουν στο Πρωτοδικείο)

Επισηµειώνονται από την ΑΔΜΘ εφόσον φέρουν θεώρηση από τον πρόεδρο του Συλλόγου Δικαστικών Επιμελητών.

ΞΕΝΟΓΛΩΣΣΑ ΕΓΓΡΑΦΑ

Για να γίνει αποδεκτό ένα αλλοδαπό δημόσιο έγγραφο από ελληνικές δημόσιες υπηρεσίες απαιτείται προηγουμένως η νόμιμη κατά περίπτωση επικύρωσή του.

ΠΡΟΣΟΧΗ: Η επισημείωση/επικύρωση προηγείται της επίσημης μετάφρασης!

 • Όταν πρόκειται για μετάφραση ήδη επισημειωθέντος εγγράφου με Apostille, η επισημείωση της μετάφρασης δεν προσθέτει επιπλέον αποδεικτική αξία σ’ αυτό. Άλλωστε, η επισημείωση σε μετάφραση θα βεβαιώνει τη γνησιότητα της υπογραφής του μεταφραστή και την ιδιότητα με την οποία ενήργησε και όχι τη γνησιότητα της υπογραφής και  την ιδιότητα του υπογράφοντος στο έγγραφο το οποίο μεταφράστηκε (υπ’ αριθμόν οίκ. 36718/13-9-2013 έγγραφο του Υπουργείου Εσωτερικών).

 

 • Τα αλλοδαπά δηµόσια έγγραφα, εφόσον έχουν εκδοθεί από Αρχή συμβαλλόμενης χώρας στη Σύµβαση της Χάγης του 1961, σύµφωνα µε την υφιστάµενη συµβατική υποχρέωση πρέπει να φέρει την επισηµείωση Apostille.

 

 • Τα αλλοδαπά συµβολαιογραφικά πληρεξούσια έγγραφα γίνονται δεκτά εφόσον φέρουν την επισηµείωση Apostille, όταν η χώρα προέλευσής τους είναι µέλος της Σύµβασης της σφραγίδας της Χάγης, ή στην αντίθετη περίπτωση θα πρέπει να φέρουν τη θεώρηση του Έλληνα Πρόξενου (∆ΙΣΚΠΟ /Φ.18/25014 (ΠΕ)/11-2-2013 , Α∆Α: ΒΕ∆ΓΧ-ΙΟΨ).

 

 • Τα αλλοδαπά έγγραφα μεταφράζονται ΜΟΝΟ αν είναι επισηµειωµένα από τη χώρα προέλευσής τους ή φέρουν επικύρωση από την ελληνική προξενική αρχή της χώρας αυτής).

Επίσημη μετάφραση γίνεται από:

 1. Μεταφραστική υπηρεσία Υπουργείου Εξωτερικών
 2. Δικηγόρο που βεβαιώνει ότι πρόκειται για μετάφραση του συγκεκριμένου εγγράφου. Η βεβαίωση θα πρέπει να είναι επί του εγγράφου ή της μετάφρασης.
 3. Πτυχιούχος του μεταφραστικού Τμήματος του Ιονίου Πανεπιστημίου (Γνωµοδότηση του Νοµικού Συµβουλίου του Κράτους 495/2004).
 4. Ορκωτούς Μεταφραστές του ΥΠΕΞ
 5. Πρεσβείες και Προξενεία

 

ΠΡΟΣΟΧΗ: Σε κάθε περίπτωση, η χώρα υποδοχής του εγγράφου είναι αυτή που καθορίζει τον τύπο των μεταφράσεων που γίνονται αποδεκτές αναλόγως από πού αυτές προέρχονται (επίσημες μεταφραστικές αρχές, δικηγόροι, ορκωτοί μεταφραστές, προξενεία, ινστιτούτα κτλ).

Εξαιρέσεις Επισημείωσης Εγγράφων
Δημοσίων Εγγράφων

Σύμφωνα με το υπ’αριθμ. 22746/3-6-2014 έγγραφο του Υπουργείου Εσωτερικών (ΑΔΑ: ΒΙΥΞΝ-92Ν ) και την απόφαση της 15-9-1977 που υπογράφτηκε στην Αθήνα και επικυρώθηκε από την Ελλάδα στις 28-1-2014 Ν.4231/2014 (Φ.Ε.Κ. 19 Α’), ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΗ Η ΣΦΡΑΓΙΔΑ ΧΑΓΗΣ για τις χώρες:

ΑΥΣΤΡΙΑ – ΓΑΛΛΙΑ – ΙΣΠΑΝΙΑ – ΙΤΑΛΙΑ – ΛΟΥΞΕΜΒΟΥΡΓΟ – ΟΛΛΑΝΔΙΑ – ΠΟΛΩΝΙΑ – ΠΟΡΤΟΓΑΛΙΑ – ΤΟΥΡΚΙΑ

για τα ακόλουθα έγγραφα των Δήμων – Ληξιαρχείων:

 • Προσωπική κατάσταση
 • ∆ικαιοπρακτική ικανότητα
 • Οικογενειακή κατάσταση
 • Ιθαγένεια
 • Κατοικία, διαµονή
 • Πράξης ή έγγραφα τέλεσης γάµου
 • Έκδοση ληξιαρχικής πράξης γάµου

Οι πράξεις και τα έγγραφα αυτά θα γίνονται αποδεκτά χωρίς επικύρωση ή ισοδύναµη διατύπωση, µε την προϋπόθεση ότι, θα φέρουν ηµεροµηνία και υπογραφή ή σφραγίδα της αρµόδιας εκδούσας αρχής του κράτους που τα χορήγησε.

Έγγραφα από Κράτη για τα οποία η Ελλάδα έχει προβάλλει αντιρρήσεις

Εάν το αλλοδαπό δημόσιο έγγραφο προέρχεται από Αρχές χωρών που μολονότι έχουν προσχωρήσει στη Σύμβαση της Χάγης, η χώρα μας έχει εκφράσει αντιρρήσεις στην προσχώρηση τους αυτή και για όσο διάστημα δεν έχουν αυτές αρθεί, δηλαδή Κιργιζία, Μογγολία, Ουζμπεκιστάν, Περού και Τυνησία, αυτό επικυρώνεται μόνο από το την αρμόδια ελληνική προξενική αρχή.

Αρμόδια Προξενεία είναι:

1) Κιργιζία – Προξ. Γραφείο Πρεσβείας Αστανά (Καζακστάν),

2) Μογγολία – Προξ. Γραφείο Πρεσβείας Πεκίνου,

3) Ουζμπεκιστάν – Γενικό Προξενείο Μόσχας,

4) Περού – Προξ. Γραφείο Πρεσβείας Λίμα και

5) Τυνησία – Προξ. Γραφείο Πρεσβείας Τύνιδας.

Έγγραφα ΠΡΟΣ και ΑΠΟ κράτη ΜΗ ΜΕΛΗ της Σύμβασης

Όταν τα έγγραφα πρόκειται να σταλούν σε Κράτος µη µέλος της Σύµβασης της Χάγης (Apostille) ή σε Κράτος για το οποίο η χώρα µας έχει εγείρει αντιρρήσεις, τίθεται μια διαφορετική σφραγίδα επικύρωσης από την υπηρεσία της Α.Δ.Μ.Θ. και εν συνεχεία τίθεται ακόμη μία σφραγίδα επικύρωσης από παράρτημα του Υπουργείου Εξωτερικών που στεγάζεται στο Υπουργείο Μακεδονίας – Θράκης.

 

Όταν τα έγγραφα προέρχονται από Κράτος ΜΗ µέλος της Σύµβασης της Χάγης (Apostille) η διαδικασία που ακολουθείται είναι η εξής:

α) το αλλοδαπό έγγραφο επικυρώνεται από το Υπουργείο Εξωτερικών της χώρας προέλευσης του εγγράφου και

β) στη συνέχεια επικυρώνεται από τις Ελληνικές Προξενικές Αρχές στη χώρα προέλευσης του.

Εναλλακτικά, το αλλοδαπό δηµόσιο έγγραφο µπορεί να επικυρωθεί από το Τµήµα Επικυρώσεων του ΥΠΕΞ., εφόσον µετά την επικύρωσή του από το Υπουργείο Εξωτερικών της οικείας χώρας, επικυρωθεί από την Προξενική Αρχή της χώρας αυτής στην Ελλάδα.

 

Για έγγραφα προέλευσης από τα κράτη µη-µέλη της Σύµβασης της Χάγης: ΑΙΘΙΟΠΙΑ, ΑΛΓΕΡΙΑ, ΑΦΓΑΝΙΣΤΑΝ, ΓΚΑΝΑ, ΕΡΥΘΡΑΙΑ, ΙΝ∆ΟΝΗΣΙΑ, ΙΡΑΚ, ΙΡΑΝ, ΚΕΝΥΑ, Λ.∆. ΚΟΝΓΚΟ, ΛΙΒΥΗ, ΜΑΛΙ, ΜΠΑΓΚΛΑΝΤΕΣ, ΝΙΓΗΡΙΑ, ΠΑΚΙΣΤΑΝ, ΣΕΝΕΓΑΛΗ, ΣΟΥ∆ΑΝ, ΣΡΙ ΛΑΝΚΑ, ΦΙΛΙΠΠΙΝΕΣ, η επικύρωση γίνεται µόνο µέσω της αρµόδιας ελληνικής προξενικής Αρχής, στις οικείες χώρες.(ΥΠΕΞ).

Έγγραφο που εκδίδεται από Διπλωματική ή Προξενική Αρχή διαπιστευμένη στην Ελλάδα, στο πλαίσιο άσκησης των προξενικών της καθηκόντων, πρέπει να επικυρωθεί από το Τμήμα Επικυρώσεων του ΚΕΠΠΑ του ΥΠ.ΕΞ. ή λόγω εδαφικής αρμοδιότητας από το αντίστοιχο Γραφείο Επικυρώσεων στην Υπηρεσία Διεθνών Σχέσεων (Y.ΔI.Σ.) Θεσσαλονίκης (Διοικητήριο), εκτός των περιπτώσεων που το έγγραφο απαλλάσσεται της υποχρέωσης επικύρωσης λόγω διμερούς ή πολυμερούς συμβατικής υποχρέωσης της Ελλάδας (π.χ. Σύμβαση του Λονδίνου του 1968 που κυρώθηκε με τον  Ν. 844/1978).

 

Δείτε εδώ τις διαδικασίες των συνηθέστερων περιπτώσεων επικύρωσης δημοσίων εγγράφων που πρόκειται να χρησιμοποιηθούν σε χώρες εκτός της Σύμβασης της Χάγης του 1961.  από το Υπουργείο Εξωτερικών.

Έγγραφα που ΔΕΝ επισημειώνονται
 • Έγγραφα ΧΩΡΙΣ έλεγχο γνησιότητας υπογραφής

 • Επικυρωμένα φωτοαντίγραφα από ΚΕΠ

 • Εκτυπωμένα φαξ, e-mail

 • Ηλεκτρονικά υποβαλλόμενα έγγραφα (ΠΠ7)

 • Έγγραφα των Δημοσίων Υπηρεσιών που αφορούν εμπορικές ή τελωνειακές πράξεις (π.χ. τιμολόγια)

Τι πρέπει να γνωρίζετε πριν μας επισκεφτείτε.

Στο πλαίσιο των έκτακτων μέτρων της κυβέρνησης για τον περιορισμό της διασποράς του κορωνοϊού, σύμφωνα με  και την νεότερη Εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών αριθμ. ΔΙΔΑΔ/Φ.69/144/οικ. 2605/11-02-2021 σας γνωρίζουμε ότι η εξυπηρέτηση του κοινού στις υπηρεσίες της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας-Θράκης γίνεται δια ζώσης ΜΟΝΟ σε επείγουσες περιπτώσεις και υποχρεωτικά κατόπιν ραντεβού έως και την 1 Μαρτίου  2021.

Η χρήση  μη ιατρικής μάσκας προστασίας είναι υποχρεωτική κατά την είσοδο σας και παραμονή στην Υπηρεσία μας. (βλ. εγκύκλιο ΥΠ.ΕΣ. ΔΙΔΑΔ/Φ.69/128/17765/02.10.2020“Μέτρα και ρυθμίσεις στο πλαίσιο της ανάγκης περιορισμού της διασποράς του κορωνοϊού.”)

Η εξυπηρέτηση του κοινού γίνεται κατά σειρά προτεραιότητας και αυστηρή τήρηση των οδηγιών για την ελάχιστη απόσταση 1,5 μέτρου μεταξύ των υπαλλήλων και των πολιτών.

Εξυπηρετούνται κατά προτεραιότητα ΑμεΑ, έγκυοι και ηλικιωμένοι. Συνιστάται σε αυτές τις ομάδες, η προηγούμενη τηλεφωνική επικοινωνία με την αρμόδια Υπηρεσία για τον προγραμματισμό Ραντεβού.

Αρμόδιες Υπηρεσίες για την χορήγηση της Σφραγίδας της Χάγης Ανά Περιφερειακή Ενότητα στην ΑΔΜ-Θ

Περιφερειακή Ενότητα Θεσσαλονίκης

Ταχ. Διεύθυνση: Τάκη Οικονομίδη- Καθ. Ρωσσίδου 11, 54655

Τηλ. Επικοινωνίας: 2313 309183

Email: sfhagis@m-t.gov.gr

Περιφερειακή Ενότητα Πιερίας

Ταχ. Διεύθυνση: Κίτρους 41,60100,Κατερίνη

Τηλ. Επικοινωνίας: 23510-46477, 29071

Email: gram-pie@m-t.gov.gr

Περιφερειακή Ενότητα Κιλκίς

Ταχ. Διεύθυνση: Εθν. Αντιστάσεως 21, 61100, Κιλκίς

Τηλ. Επικοινωνίας:23410-22548

Email: gram-kil@m-t.gov.gr

Περιφερειακή Ενότητα Πέλλας

Ταχ. Διεύθυνση: Διοικητήριο, 58200, Έδεσσα

Τηλ. Επικοινωνίας: 23810-22911

Email: gram-pel@m-t.gov.gr

Περιφερειακή Ενότητα Ημαθίας

Ταχ. Διεύθυνση: Σταδίου & Αριάδνης 2, 59131, Βέροια

Τηλ. Επικοινωνίας:2313-309674

Email: gram-hma@m-t.gov.gr

Περιφερειακή Ενότητα Σερρών

Ταχ. Διεύθυνση: Μεραρχίας 67, 62123, Σέρρες

Τηλ. Επικοινωνίας:2313-309067, 2313-309074,5,6

Email: gram-ser@m-t.gov.gr

Περιφερειακή Ενότητα Χαλκιδικής

Ταχ. Διεύθυνση:Δημοκρατίας & Α. Παπανδρέου 1, 63100, Πολύγυρος

Τηλ. Επικοινωνίας: 2313-309833, -830

Email: gram-xal@m-t.gov.gr

Περιφερειακή Ενότητα Ροδόπης

Ταχ. Διεύθυνση: Παρασίου 4, 69100, Κομοτηνή

Τηλ. Επικοινωνίας: 25310-30488, 36982, 83387

Email: gram-rod@m-t.gov.gr

Περιφερειακή Ενότητα Ξάνθης

Ταχ. Διεύθυνση:Περγάμου 14, 67100, Ξάνθη

Τηλ. Επικοινωνίας:25410-83159

Email: gram-xan@m-t.gov.gr

Περιφερειακή Ενότητα Καβάλας

Ταχ. Διεύθυνση: Εθν. Αντιστάσεως 20, 65110, Καβάλα

Τηλ. Επικοινωνίας: 2510-291243, 244

Email: gram-kav@m-t.gov.gr

Περιφερειακή Ενότητα Έβρου

Ταχ. Διεύθυνση:Λεωφόρος Δημοκρατίας 338 Β΄, ΤΚ 68131, Αλεξανδρούπολη

Τηλ. Επικοινωνίας: 2313309937 και 2313309939

Email: gram-evr@m-t.gov.gr

Περιφερειακή Ενότητα Δράμας

Ταχ. Διεύθυνση: Διοικητήριο, 66100, Δράμα

Τηλ. Επικοινωνίας: 25213-51335

Email: gram-dra@m-t.gov.gr

Skip to content