Skip to content

ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΓΓΡΑΦΑ

  • Πιστοποιητικά Γέννησης
  • Πιστοποιητικά Οικογενειακής Κατάστασης
  • Πιστοποιητικό εγγύτερων συγγενών, γεννήσεως, ταυτοπροσωπίας, εντοπιότητος κτλ
  • Άδεια γάµου
  • Ληξιαρχικές πράξεις Γάµου
  • Ληξιαρχικές Πράξεις υιοθεσίας

Προσοχή: Ληξιαρχικές πράξεις ή πιστοποιητικά τα οποία ενδεχομένως να έχουν υποστεί μεταβολές πρέπει να έχουν εκδοθεί  εντός του τελευταίου χρονικού διαστήματος (συνήθως εξαμήνου) και εντός των χρονικών ορίων που θέτουν οι διάφορες υπηρεσίες προκειμένου να επικυρωθούν με τη Σφραγίδα της Χάγης.(βλ. αριθμ. Φ.131360/8297/05-6-2014 έγγραφο του Υπουργείου Εσωτερικών).

Δημόσια έγγραφα που έχουν εκδοθεί από Δήμο σύμφωνα με τα οριζόμενα στις διατάξεις της παραγράφου 6.26 & 6.27 του άρθρου 94 του ν.3852/2010 (87Α΄) αφορούν πρόσληψη και αλλαγή επωνύμου, καθώς και την πρόσληψη πατρωνύμου και μητρωνύμου από παιδιά που γεννήθηκαν χωρίς γάμο των γονέων τους ή είναι αγνώστων γονέων, καθώς και ο εξελληνισμός των ονοματεπωνυμικών στοιχείων Ελλήνων του εξωτερικού, ομογενών αλλοδαπών, που αποκτούν την ελληνική ιθαγένεια και παλιννοστούντων ομογενών, που έχουν την ελληνική ιθαγένεια.

Οι Βεβαιώσεις κατάθεσης αιτήσεως για χορήγηση Αδειών Διαμονής (γαλάζιου χρώματος), οι άδειες και τα λοιπά έγγραφα που εκδίδει η Αποκεντρωμένη Διοίκηση Μακεδονίας Θράκης (δελτία, αποφάσεις κτλ) επικυρώνονται εφόσον έχουν γίνει ακριβή αντίγραφα από την εκδούσα αρχή και φέρουν πρωτότυπη υπογραφή (όχι προεκτυπωμένη ή με σφραγίδα). Οι αντίστοιχες Βεβαιώσεις που χορηγούνται από το Υπουργείο Μεταναστευτικής Πολιτικής, αποτελούν εθνικά έγγραφα πιστοποιήσεως προσωρινής νομίμου διαμονής ετησίας διαρκείας και χρησιμοποιούνται αποκλειστικώς εντός της ελληνικής επικρατείας και δεν επισημειώνονται (υπ’ αριθμ. Φ.338743/28635/18 έγγραφο του Υπουργείου Μεταναστευτικής Πολιτικής).

Πολύγλωσσο πιστοποιητικό ικανότητας γάµου

Δεν χρειάζεται επισημείωση Apostille των πιστοποιητικών ικανότητας γάμου από τα κράτη πέραν της Ελλάδος: Αυστρία, Βέλγιο, Γαλλία, Γερμανία. Ελβετία, Ισπανία, Ιταλία, Λουξεμβούργο, Ολλανδία, Πορτογαλία, Τουρκία τα οποία έχουν κυρώσει τη Συμβάση για την έκδοση πιστοποιητικών ικανότητας γάμου (Μόναχο, 05-9-1980, με τον Ν.4230/2014 (Φ.Ε.Κ.18 Α’)) και κάθε συμβαλλόμενο κράτος εκδίδει το πρότυπο πολύγλωσσο πιστοποιητικό το οποίο φέρει ημερομηνία, υπογραφή και σφραγίδα από την εκδούσα αρχή και έχει διάρκεια ισχύος έξι μηνών από την ημερομηνία της εκδόσεώς του.

Έγγραφα Ταυτοποίησης:

Ταυτότητες/Διαβατήρια

ΠΡΟΣΟΧΗ: Επισημειώνονται από την Αποκεντρωμένη Διοίκησης εφόσον φέρουν: 1) θεώρηση από οποιοδήποτε αστυνομικό τμήμα με υπογραφή ΜΟΝΟ του Διοικητή του Τμήματος και 2) θεώρηση από τη ΓΕΝΙΚΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ, Γραφείο Εφαρμογής Νομοθεσίας (Μοναστηρίου 326, απέναντι από τα ΚΤΕΛ), από Διευθυντή ή Ταξίαρχο.  

Δεν μπορούν να θεωρηθούν από ΚΕΠ, ή άλλες δημόσιες αρχές.

 

Στρατιωτικά Έγγραφα:

Επισηµειώνονται από την Αποκεντρωμένη Διοίκηση, εφόσον φέρουν θεώρηση ή επικύρωση από τους ∆ιοικητές ή Ελεγκτές των αντίστοιχων υπηρεσιών του στρατού.

Εφοριακά Έγγραφα:

Επισηµειώνονται, εφόσον είναι τα πρωτότυπα ή φέρουν θεώρηση από την αρµόδια ∆ΟΥ.

Τα δεδοµένα των ηλεκτρονικών υποβαλλόµενων εγγράφων Ε1, Ε2, Ε3, Ε5, Ε9, θα πρέπει να αναγράφονται σε υπεύθυνη δήλωση του ενδιαφερόµενου, όπου θα βεβαιώνεται το γνήσιο της υπογραφής του, προκειµένου να επισηµειωθούν (άρθρο 8, Ν.1599/1986, ΦΕΚ Α΄, 75/1986).

Τα έγγραφα που χορηγούνται ηλεκτρονικά στους ενδιαφερόµενους µέσω του συστήµατος TAXISNET και των οποίων η έκδοση προβλέπεται στις ειδικές διατάξεις (όπως πχ. οι πράξεις διοικητικού ή διορθωτικού προσδιορισµού φόρου εισοδήµατος (το εκκαθαριστικό εφορίας) θα επικυρώνονται από τις αρµόδιες ∆ΟΥ µε την σφραγίδα ‘ακριβές αντίγραφο’ και στη συνέχεια θα προσκοµίζονται από τους ενδιαφερόµενους.

ΠΡΟΣΟΧΗ: Οι ενδιαφερόμενοι οφείλουν να δηλώνουν στις οικονομικές υπηρεσίες ότι χρειάζονται τα έγγραφα για χρήση στο εξωτερικό και ότι θα επισημειωθούν με την Apostille, γιατί υπάρχουν εξουσιοδοτημένοι υπάλληλοι σε κάθε Δ.Ο.Υ. που έχουν δικαίωμα να υπογράφουν αυτά τα έγγραφα.

Εκπαιδευτικά Έγγραφα:

Έγγραφα Α/Βαθμιας και Β/Βαθμιας Εκπαίδευσης: 

π.χ. αποδεικτικά απολύσεως, έλεγχοι προόδου, βεβαιώσεις (είτε τα πρωτότυπα είτε αντίγραφα από τον Διευθυντή του οικείου σχολείου) πρέπει να θεωρούνται από τον Προϊστάμενο ή τον αναπληρωτή του γραφείου Πρωτοβάθμιας ή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης που ελέγχει τη μονάδα (γνήσιο υπογραφής του Διευθυντή)

 

Έγγραφα αμιγών ελληνικών σχολείων του εξωτερικού: 

Γίνονται αποδεκτά χωρίς θεώρηση Αpostille καθόσον θεωρούνται ελληνικά δηµόσια έγγραφα και υπόκεινται στις διατάξεις του Ελληνικού ∆ικαίου.

Έγγραφα δηµοσίων ΙΕΚ:

Επισηµειώνονται, εφόσον είναι επικυρωμένα από τους ∆/ντες ή αναπληρωτές ∆/ντες ή από τους υπαλλήλους της Γραμματείας που έχουν δικαίωµα επικύρωσης.

Έγγραφα των ΕΠΑΣ και των Κ.Ε.Κ. του Ο.Α.Ε.Δ.: 

Eπικυρώνονται από τους Διευθυντές ή αναπληρωτές Διευθυντές των κατά τόπους εκπαιδευτικών μονάδων αυτών.

Έγγραφα Πανεπιστημίων και ΤΕΙ:

Επισηµειώνονται, εφόσον είναι επικυρωµένα από τις αντίστοιχες ∆ιευθύνσεις, τους Προϊσταµένους ή αναπληρωτές των Τµηµάτων ή τους υπαλλήλους Γραµµατείας που έχουν δικαίωµα επικύρωσης.

Όμως:

  • Έγγραφα του ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟΥ ΠΑΝ. ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ: πρέπει να φέρουν υπογραφή του Προέδρου του εκάστοτε τμήματος ή σχολής (πρυτανική απόφαση του Πανεπιστημίου, ΦΕΚ 478/B/06-04-2000). Πτυχία που εκδίδονται μετά τις 10/3/2015 σύμφωνα με την κανονιστική απόφαση του ΑΠΘ (17992/29-01-2015, ΦΕΚ 334/10-03-2015 τ. Β’), θα πρέπει να είναι υπογεγραμμένα από τους προϊσταμένους της Γραμματείας του τμήματος της Σχολής που έχουν δικαίωμα υπογραφής για έγγραφα που προορίζονται στο εξωτερικό.

  • Έγγραφα του ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ: πρέπει να φέρουν υπογραφή του Πρύτανη ή της Προϊσταμένης Διεύθυνσης Ακαδημαϊκών Θεμάτων (ΦΕΚ 178/B/25-02-1998).

  • Έγγραφα του ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟΥ Τ.Ε.Ι. ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ: πρέπει να φέρουν υπογραφή είτε του Προέδρου, είτε του Γενικού Γραμματέα του ιδρύματος (δηλ. όχι υπογραφή γραμματέων, ή προϊσταμένων των τμημάτων).

Έγγραφα Κρατικών ή Ιδιωτικών σχολών µουσικής, χορού και θεάτρου:

Επισηµειώνονται, εφόσον φέρουν θεώρηση από το Υπουργείο Πολιτισµού Παιδείας και Θρησκευµάτων.

Έγγραφα ΟΑΕ∆:

Επισηµειώνονται, εφόσον είναι επικυρωµένα από τους ∆ιευθυντές ή αναπληρωτές ∆ιευθυντές των κατά τόπους εκπαιδευτικών µονάδων αυτών ή φέρουν θεώρηση από κεντρικό τοµέα του ΟΑΕ∆.

 Έγγραφα ∆ΟΑΤΑΠ:

Επισηµειώνονται, εφόσον φέρουν υπογραφές υπαλλήλων οι οποίοι έχουν στείλει δείγµα της υπογραφής τους στην αρµόδια υπηρεσία της Αποκεντρωμένης Διοίκησης. Τα έγγραφα του τέως ΔΙ.Κ.Α.Τ.Σ.Α. δεν eπισημειώνονται, θα πρέπει να χορηγηθούν εκ νέου αντίγραφα από τον Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π.

Έγγραφα Δημοσίων φορέων Υγείας:

Έγγραφα από πανεπιστηµιακά, δηµόσια και στρατιωτικά νοσοκοµεία:

Επισηµειώνονται, εφόσον φέρουν βεβαίωση του γνησίου υπογραφής των γιατρών που τα έχουν υπογράψει, από εξουσιοδοτηµένο διοικητικό υπάλληλο του νοσοκοµείου ή του δηµόσιου φορέα υγείας, που έχει τον διοικητικό έλεγχο.

 

Έγγραφα Ε.Φ.Κ.Α, Π.Ε.∆.Υ. και Ε.Ο.Π.Υ.Υ.:

Επισηµειώνονται, εφόσον έχουν εκδοθεί ή επικυρωθεί ως ακριβή αντίγραφα από τον αρµόδιο υπάλληλο της κεντρικής υπηρεσίας ή του τοπικού υποκαταστήµατος. Για έγγραφα τα οποία διακινούνται µε συγκεκριμένη µορφή διευρωπαϊκώς, δεν χρειάζεται περαιτέρω επικύρωση.  

Αν για οποιοδήποτε λόγο που σχετίζεται με την υπηρεσία δεν μπορούν να θεωρηθούν τέτοιου είδους έγγραφα με την παραπάνω διαδικασία θα πρέπει να φέρουν θεώρηση από την αρμόδια Υγειονομική Περιφέρεια ή το Υπουργείο  Υγείας.

Έγγραφα Εκκλησιαστικά:

Επισηµειώνονται, εφόσον φέρουν θεώρηση από την οικεία Μητρόπολη και όχι μόνον από τους ενοριακούς ναούς. Για τα λοιπά δόγματα ή δοξασίες που είναι αναγνωρισμένα από το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων ισχύει η διαδικασία που ακολουθείται για τα Ν.Π.Δ.Δ. (υπ ΄αριθμ. 107/28-3-2012 έγγραφο του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων).

Τα έγγραφα που αφορούν τα Πατριαρχεία δεν μπορούν να επισημειωθούν από την Υπηρεσία μας. 

Τα έγγραφα που προέρχονται από τα Πατριαρχεία π.χ. Κωνσταντινουπόλεως, Αλεξανδρείας κτλ δεν μπορούν να επισημειωθούν από την Αποκεντρωμένη Διοίκηση.

ΦΕΚ:

Πρέπει πρώτα να θεωρηθούν ως ακριβή αντίγραφα από τη Διεύθυνση Πωλήσεως Εθνικού Τυπογραφείου του Υπουργείου Εσωτερικών (Καποδιστρίου 34, αριθμοί τηλεφώνου: (210) 5279178-179. Ιστοσελίδα: www.et.gr). Φ.Ε.Κ. τυπωμένα από το Διαδίκτυο, χωρίς πρωτότυπη υπογραφή δεν μπορούν να επισημειωθούν.

Έγγραφα Δικαστικά:

Έγγραφα του Υπουργείου ∆ικαιοσύνης, ∆ιαφάνειας και Ανθρωπίνων ∆ικαιωµάτων:

Αντίγραφα Ποινικού Μητρώου για Έλληνες που έχουν γεννηθεί στο εξωτερικό ή αλλοδαπούς, επισηµειώνονται από την Αποκεντρωμένη Διοίκηση εφόσον δεν είναι παλαιότερα των 3 μηνών.

Θα πρέπει να φέρουν πρωτότυπη υπογραφή από το Αυτοτελές Τμήμα Ποινικού Μητρώου και όχι μόνον τον αριθμό του Εθνικού Ποινικού Μητρώου. Σχετική ιστοσελίδα: http://www.ncris.gov.gr/portal/page/portal/epm 

Για τους έχοντες γεννηθεί στην Ελλάδα η Επισημείωση δίδεται από τα Πρωτοδικεία ανά χωρική αρμοδιότητα.

 

Έγγραφα που εκδίδονται από το Πρωτοδικείο, το Ειρηνοδικείο, το Πταισµατοδικείο και τον Άρειο Πάγο:

Επισηµειώνονται από τα Πρωτοδικεία (ΥΠΕΣ 5325/2-2-2011).

 

Ποινικά Μητρώα, Έγγραφα συμβολαιογραφικά, Έγγραφα υποθηκοφυλακείου και Έγγραφα δικαστικών επιµελητών Πρωτοδικείου επικυρωµένα από τον Πρόεδρο επιµελητών:

Επισηµειώνονται από τα Πρωτοδικεία των νοµών όπου έχουν εκδοθεί.

 

Έγγραφα από το ∆ιοικητικό Πρωτοδικείο, το ∆ιοικητικό Εφετείο από το Συμβούλιο της Επικρατείας:

Επισηµειώνονται από το ∆ιοικητικό Πρωτοδικείο. Σε κάθε δικαστικής φύσης δηµόσιο έγγραφο, επιβάλλεται τέλος ύψους δέκα (10) ευρώ, για την επίθεση της Σφραγίδας της Χάγης (Apostille), (ΦΕΚ 1399/Β’/7-6-2013).

Έγγραφα φορέων που εποπτεύονται από Υπουργεία:

Ν.Π.∆.∆.

Επισηµειώνονται χωρίς περαιτέρω επικύρωση ή θεώρηση.

Ν.Π.Ι.∆.

Επισηµειώνονται εφόσον φέρουν θεώρηση του εποπτεύοντος Υπουργείου ή εκτός αν ο νόµος ορίζει διαφορετικά (πχ. ΟΒΙ.)

Έγγραφα Πρεσβειών, Προξενείων και Ξένων διπλωματικών Αρχών:

Έγγραφα που εκδίδονται από Πρεσβείες ή Προξενεία και πρέπει να χρησιμοποιηθούν στην Ελλάδα καθώς και τα διπλωματικά διαβατήρια επικυρώνονται από το Τμήμα Επικυρώσεων του Υπουργείου Εξωτερικών (οδός Αρίωνος 10,  Μοναστηράκι, τηλ. 210-3285755-57, φαξ 210-3285779).Τα έγγραφα που εκδίδονται από διπλωµατικούς ή προξενικούς πράκτορες των Κρατών-µελών της Σύµβασης του Συµβουλίου της Ευρώπης (Λονδίνο, 7-6-1968) η οποία κυρώθηκε από τη χώρα µας µε το Ν. 844/1978, τα οποία διακινούνται μεταξύ των Κρατών-µελών χωρίς περαιτέρω επικύρωση.

Τα Κράτη-µέλη είναι: ΑΥΣΤΡΙΑ, ΚΥΠΡΟΣ, ΤΣΕΧΙΑ, ΓΑΛΛΙΑ, ΓΕΡΜΑΝΙΑ, ΙΡΛΑΝ∆ΙΑ, ΙΤΑΛΙΑ, ΛΙΧΤΕΝΣΤΑΙΝ, ΛΟΥΞΕΜΒΟΥΡΓΟ, ΙΣΠΑΝΙΑ, ΟΛΛΑΝ∆ΙΑ, ΝΟΡΒΗΓΙΑ, ΠΟΛΩΝΙΑ, ΠΟΡΤΟΓΑΛΙΑ, ΜΟΛ∆ΑΒΙΑ, ΣΟΥΗ∆ΙΑ, ΕΛΒΕΤΙΑ, ΤΟΥΡΚΙΑ, ΗΝΩΜΕΝΟ ΒΑΣΙΛΕΙΟ, ΕΣΘΟΝΙΑ, ΡΟΥΜΑΝΙΑ.Δείτε εδώ περισσότερες πληροφορίες για το Τμήμα Επικυρώσεων του Υπουργείου Εσωτερικών.

Έγγραφα Καταχωρημένα σε Δημόσια Υπηρεσία:

Αντίγραφα πρακτικών ∆Σ

Επισηµειώνονται εφόσον δοθεί βεβαίωση καταχώρησης ή εκδοθεί ακριβές αντίγραφο από την υπηρεσία στην οποία έχει καταχωρηθεί.

 

Πιστοποιητικά, Βεβαιώσεις, Αποσπάσµατα, καταχωρηµένα στο Γενικό Εµπορικό µητρώο (Γ.Ε.ΜΗ)

Τα πιστοποιητικά-βεβαιώσεις και αποσπάσµατα χορηγούνται από το Γ.Ε.ΜΗ, αποκλειστικά µε ηλεκτρονικό τρόπο και φέρουν ψηφιακή υπογραφή (ΠΠ1). Συνεπώς, προκειμένου να επισημειωθούν τα πιστοποιητικά, τα αντίγραφα και εν γένει όλα τα ψηφιακά υπογεγραμμένα έγγραφα από το Γενικό Εμπορικό Μητρώο θα πρέπει οι ενδιαφερόμενοι να επισκέπτονται τον ιστότοπο http://www.businessportal.gr/ προτού προσέλθουν στην Υπηρεσία μας για Apostille και να ακολουθήσουν τις οδηγίες και τα συγκεκριμένα βήματα ανά περίπτωση εγγράφου (υπ΄αριθμ. 9643/19-3-2015, 10508/27-3-2015 και 14170/27-4-2015 έγγραφα του ΥΠ.ΕΣ.).

Έγγραφα που δεν φέρουν την ψηφιακή υπογραφή από τον υπάλληλο που είναι εντεταλμένος να υπογράφει τα έγγραφα που προορίζονται για χρήση το εξωτερικό, αριθμό πρωτοκόλλου και αναφορά στον αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. δεν είναι δυνατόν να επισημειωθούν με την σφραγίδα της Χάγης.

Skip to content